CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 03

CHUẨN MỰC SỐ 03 – TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

QUY ĐỊNH CHUNG
01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn những nguyên tắc và phương pháp kế
toán đối với tài sản một mực (TSCĐ) hữu hình, gồm: Tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình, thời khắc ghi
nhận, xác định trị giá ban sơ, mức giá phát sinh sau ghi nhận ban sơ, xác định trị giá sau ghi
nhận ban sơ, khấu hao, thanh lý TSCĐ hữu hình và một số quy định khác làm hạ tầng ghi sổ kế
toán và lập BCTC.
02. Chuẩn mực này ứng dụng cho kế toán TSCĐ hữu hình, trừ lúc sở hữu chuẩn mực kế toán khác quy
định cho phép ứng dụng nguyên tắc và phương pháp kế toán khác cho TSCĐ hữu hình.
03. Trường hợp chuẩn mực kế toán khác quy định phương pháp xác định và ghi nhận trị giá ban
đầu của TSCĐ hữu hình khác với phương pháp quy định trong chuẩn mực này thì những nội dung
khác của kế toán TSCĐ hữu hình vẫn thực hiện theo những quy định của chuẩn mực này.
04. Doanh nghiệp phải ứng dụng chuẩn mực này ngay cả lúc sở hữu tác động do thay đổi giá cả, trừ
lúc sở hữu quy định liên quan tới việc thẩm định lại TSCĐ hữu hình theo quyết định của Nhà nước.
05. Những thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:
Tài sản một mực hữu hình: Là những tài sản sở hữu hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử
dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thích hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.
Nguyên giá: Là toàn bộ những mức giá mà doanh nghiệp phải bỏ ra để sở hữu được TSCĐ hữu hình tính
tới thời khắc đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.
Khấu hao: Là sự phân bổ một cách sở hữu hệ thống trị giá phải khấu hao của TSCĐ hữu hình trong
suốt thời kì sử dụng hữu ích của tài sản đó.
Trị giá phải khấu hao: Là nguyên giá của TSCĐ hữu hình ghi trên BCTC, trừ (-) trị giá
thanh lý ước tính của tài sản đó.
Thời kì sử dụng hữu ích: Là thời kì mà TSCĐ hữu hình phát huy được tác dụng cho sản
xuất, kinh doanh, được tính bằng:
(a) Thời kì mà doanh nghiệp dự trù sử dụn g TSCĐ hữu hình, hoặc:
(b) Số lượng sản phẩm, hoặc những đơn vị tính tương tự mà doanh nghiệp dự trù thu được từ
việc sử dụng tài sản.
Trị giá thanh lý: Là trị giá ước tính thu được lúc hết thời kì sử dụng hữu ích của tài sản, sau lúc
trừ (-) mức giá thanh lý ước tính.
Trị giá hợp lý: Là trị giá tài sản sở hữu thể được trao đổi giữa các đối tác sở hữu đầy đủ hiểu biết trong sự
trao đổi ngang giá.
Trị giá còn lại: Là nguyên giá của TSCĐ hữu hình sau lúc trừ (-) số khấu hao lũy kế của tài sản
đó.
Trị giá sở hữu thể thu hồi: Là trị giá ước tính thu được trong tương lai từ việc sử dụng tài sản, bao
gồm cả trị giá thanh lý của chúng.
NỘI DUNG CHUẨN MỰC
GHI NHẬN TSCĐ HỮU HÌNH
06. Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình:
Những tài sản được ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thỏa mãn đồng thời tất cả bốn (4) tiêu chuẩn
ghi nhận sau:
(a) Cứng cáp thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
(b) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;
(c) Thời kì sử dụng ước tính trên 1 năm;
(d) Sở hữu đủ tiêu chuẩn trị giá theo quy định hiện hành.
07. Kế toán TSCĐ hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản sở hữu cùng tính chất và mục đích sử
dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, gồm:
(a) Nhà cửa, vật kiến trúc;
(b) Máy móc, thiết bị;
(c) Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn;
(d) Thiết bị, dụng cụ quản lý;
(e) Vườn cây lâu năm, thú vật làm việc và cho sản phẩm;
(f) TSCĐ hữu hình khác.
08. TSCĐ hữu hình thường là phòng ban chủ yếu trong tổng số tài sản và đóng vai trò quan yếu
trong việc thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp, vì vậy, việc xác định một tài sản sở hữu được
ghi nhận là TSCĐ hữu hình hay là một khoản mức giá sản xuất, kinh doanh trong kỳ sẽ sở hữu ảnh
hưởng đáng kể tới báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
09. Lúc xác định tiêu chuẩn thứ nhất (quy định tại mục a đoạn 06) của mỗi TSCĐ hữu hình, doanh
nghiệp phải xác định mức độ vững chắc của việc thu được lợi ích kinh tế trong tương lai, dựa trên
những chứng cớ hiện sở hữu tại thời khắc ghi nhận ban sơ và phải chịu mọi rủi ro liên quan.
Những tài sản sử dụng cho mục đích đảm bảo an toàn sản xuất, kinh doanh hoặc bảo vệ môi
trường mặc dù ko trực tiếp đem lại lợi ích kinh tế như những TSCĐ khác nhưng chúng lại cần
thiết cho doanh nghiệp trong việc đạt được những lợi ích kinh tế nhiều hơn từ những tài sản khác. Tuy
nhiên, những tài sản này chỉ được ghi nhận là TSCĐ hữu hình nếu nguyên giá của chúng và những tài
sản sở hữu liên quan ko vượt quá tổng trị giá sở hữu thể thu hồi từ những tài sản đó và những tài sản khác
sở hữu liên quan. Ví dụ, một nhà máy hóa chất sở hữu thể phải lắp đặt những thiết bị và thực hiện thứ tự
chứa và bảo quản hóa chất mới để tuân thủ yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với việc sản xuất
và lưu trữ hóa chất độc. Những tài sản lắp đặt liên quan đi kèm chỉ được hạch toán là TSCĐ hữu
hình nếu ko sở hữu chúng doanh nghiệp sẽ ko thể hoạt động và bán sản phẩm hóa chất của
mình.
10. Tiêu chuẩn thứ hai (quy định tại mục b đoạn 06) cho việc ghi nhận TSCĐ hữu hình thường đã
được thỏa mãn vì nguyên giá tài sản được xác định thông qua tìm sắm, trao đổi, hoặc tự xây
dựng.
11. Lúc xác định những phòng ban cấu thành TSCĐ hữu hình, doanh nghiệp phải ứng dụng những tiêu
chuẩn TSCĐ hữu hình cho từng trường hợp cụ thể. Doanh nghiệp sở hữu thể thống nhất những phòng ban
riêng biệt ko chủ yếu, như khuôn đúc, dụng cụ, khuôn dập và ứng dụng những tiêu chuẩn TSCĐ
hữu hình vào tổng trị giá đó. Những phụ tùng và thiết bị phụ trợ thường được coi là tài sản lưu động
và được hạch toán vào mức giá lúc sử dụng. Những phụ tùng chủ yếu và những thiết bị bảo trì được xác
định là TSCĐ hữu hình lúc doanh nghiệp ước tính thời kì sử dụng chúng nhiều hơn một năm.
Nếu phụ tùng và thiết bị bảo trì chỉ được sử dụng gắn liền với TSCĐ hữu hình và việc sử dụng chúng
là ko thường xuyên thì chúng được hạch toán là TSCĐ hữu hình riêng biệt và được khấu hao
trong thời kì ít hơn thời kì sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình liên quan.
12. Trong từng trường hợp cụ thể, sở hữu thể phân bổ tổng mức giá của tài sản cho những phòng ban cấu
thành của nó và hạch toán riêng biệt cho mỗi phòng ban cấu thành. Trường hợp này được ứng dụng
lúc từng phòng ban cấu thành tài sản sở hữu thời kì sử dụng hữu ích khác nhau, hoặc góp phần tạo ra
lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp theo những tiêu chuẩn quy định khác nhau nên được sử dụng
những tỷ lệ và những phương pháp khấu hao khác nhau. Ví dụ, một thân phi cơ và động cơ của nó
cần được hạch toán thành hai TSCĐ hữu hình riêng biệt, sở hữu tỷ lệ khấu hao khác nhau, nếu chúng
sở hữu thời kì sử dụng hữu ích khác nhau.
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BAN ĐẦU
13. TSCĐ hữu hình phải được xác định trị giá ban sơ theo nguyên giá.
XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH TRONG TỪNG TRƯỜNG HỢP
TSCĐ hữu hình tìm sắm
14. Nguyên giá TSCĐ hữu hình tìm sắm bao gồm giá tìm (trừ (-) những khoản được chiết khấu
thương nghiệp hoặc ưu đãi), những khoản thuế (ko bao gồm những khoản thuế được hoàn lại) và
những mức giá liên quan trực tiếp tới việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, như: Mức giá
chuẩn bị mặt bằng; Mức giá vận chuyển và bốc xếp ban sơ; Mức giá lắp đặt, chạy thử (trừ (-) những
khoản thu hồi về sản phẩm, phế truất liệu do chạy thử); Mức giá chuyên gia và những mức giá liên quan
trực tiếp khác.

Đối với TSCĐ hữu hình hình thành do đầu tư xây dựng theo phương thức giao thầu, nguyên giá
là giá quyết toán dự án đầu tư xây dựng, những mức giá liên quan trực tiếp khác và lệ phí trước
bạ (nếu sở hữu).
15. Trường hợp tìm TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất thì
trị giá quyền sử dụng đất phải được xác định riêng biệt và ghi nhận là TSCĐ vô hình.
16. Trường hợp TSCĐ hữu hình tìm sắm được trả tiền theo phương thức trả chậm, nguyên
giá TSCĐ đó được phản ánh theo giá tìm trả ngay tại thời khắc tìm. Khoản chênh lệch giữa
tổng số tiền phải trả tiền và giá tìm trả ngay được hạch toán vào mức giá theo kỳ hạn thanh
toán, trừ lúc số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình (vốn hóa) theo quy định
của chuẩn mực kế toán “Mức giá đi vay”.
17. Những khoản mức giá phát sinh, như: Mức giá quản lý hành chính, mức giá sản xuất chung, mức giá
chạy thử và những mức giá khác… nếu ko liên quan trực tiếp tới việc tìm sắm và đưa TSCĐ
vào trạng thái sẵn sàng sử dụng thì ko được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình. Những khoản
lỗ ban sơ do máy móc ko hoạt động đúng như dự trù được hạch toán vào mức giá sản xuất,
kinh doanh trong kỳ.
TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế
18. Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế là giá thành thực tế của TSCĐ tự xây
dựng, hoặc tự chế cùng (+) mức giá lắp đặt, chạy thử. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng sản phẩm
do mình sản xuất ra để chuyển thành TSCĐ thì nguyên giá là mức giá sản xuất sản phẩm đó cùng
(+) những mức giá trực tiếp liên quan tới việc đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Trong những
trường hợp trên, mọi khoản lãi nội bộ ko được tính vào nguyên giá của những tài sản đó. Những chi
phí ko hợp lý, như vật liệu, vật liệu lãng phí, lao động hoặc những khoản mức giá khác sử
dụng vượt quá mức thường nhật trong quá trình tự xây dựng hoặc tự chế ko được tính vào
nguyên giá TSCĐ hữu hình.
TSCĐ hữu hình thuê tài chính
19. Trường hợp đi thuê TSCĐ hữu hình theo hình thức thuê tài chính, nguyên giá TSCĐ được
xác định theo quy định của chuẩn mực kế toán “Thuê tài sản”.
TSCĐ hữu hình tìm dưới hình thức trao đổi
20. Nguyên giá TSCĐ hữu hình tìm dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình ko
tương tự hoặc tài sản khác được xác định theo trị giá hợp lý của TSCĐ hữu hình nhận về, hoặc
trị giá hợp lý của tài sản đem trao đổi, sau lúc điều chỉnh những khoản tiền hoặc tương đương tiền
trả thêm hoặc thu về.
21. Nguyên giá TSCĐ hữu hình tìm dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình tương tự,
hoặc sở hữu thể hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự (tài sản tương
tự là tài sản sở hữu công dụng tương tự, trong cùng ngành kinh doanh và sở hữu trị giá tương đương).
Trong cả hai trường hợp ko sở hữu bất kỳ khoản lãi hay lỗ nào được ghi nhận trong quá trình trao
đổi. Nguyên giá TSCĐ nhận về được tính bằng trị giá còn lại của TSCĐ đem trao đổi. Ví dụ: Việc trao đổi những TSCĐ hữu hình tương tự như trao đổi máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, những cơ
sở nhà sản xuất hoặc TSCĐ hữu hình khác.
TSCĐ hữu hình tăng từ những nguồn khác
22. Nguyên giá TSCĐ hữu hình được tài trợ, được biếu tặng, được ghi nhận ban sơ theo trị giá
hợp lý ban sơ. Trường hợp ko ghi nhận theo trị giá hợp lý ban sơ thì doanh nghiệp ghi nhận
theo trị giá danh nghĩa cùng (+) những mức giá liên quan trực tiếp tới việc đưa tài sản vào trạng thái
sẵn sàng sử dụng.
CHI PHÍ PHÁT SINH SAU GHI NHẬN BAN ĐẦU
23. Những mức giá phát sinh sau ghi nhận ban sơ TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài
sản nếu những mức giá này vững chắc làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó.
Những mức giá phát sinh ko thỏa mãn điều kiện trên phải được ghi nhận là mức giá sản xuất, kinh
doanh trong kỳ.
24. Những mức giá phát sinh sau ghi nhận ban sơ TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài
sản nếu chúng thực sự cải thiện trạng thái hiện tại so với trạng thái tiêu chuẩn ban sơ của tài
sản đó, như:
(a) Thay đổi phòng ban của TSCĐ hữu hình làm tăng thời kì sử dụng hữu ích, hoặc làm tăng
công suất sử dụng của chúng;
(b) Cải tiến phòng ban của TSCĐ hữu hình làm tăng đáng kể chất lượng sản phẩm sản xuất ra;
(c) Vận dụng thứ tự kỹ thuật sản xuất mới làm giảm mức giá hoạt động của tài sản so với
trước.
25. Mức giá về sửa chữa và bảo dưỡng TSCĐ hữu hình nhằm mục đích khôi phục hoặc duy trì
khả năng đem lại lợi ích kinh tế của tài sản theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban sơ được
tính vào mức giá sản xuất, kinh doanh trong kỳ.
26. Việc hạch toán những mức giá phát sinh sau ghi nhận ban sơ TSCĐ hữu hình phải căn cứ vào
từng trường hợp cụ thể và khả năng thu hồi những mức giá phát sinh sau. Lúc trị giá còn lại của TSCĐ
hữu hình đã bao gồm những khoản giảm về lợi ích kinh tế thì những mức giá phát sinh sau để khôi phục
những lợi ích kinh tế từ tài sản đó sẽ được tính vào nguyên giá TSCĐ nếu trị giá còn lại của TSCĐ
ko vượt quá trị giá sở hữu thể thu hồi từ tài sản đó. Trường hợp trong giá tìm TSCĐ hữu hình đã
bao gồm nghĩa vụ của doanh nghiệp phải bỏ thêm những khoản mức giá để đưa tài sản vào trạng thái
sẵn sàng sử dụng thì việc vốn hóa những mức giá phát sinh sau cũng phải căn cứ vào khả năng thu
hồi mức giá. Ví dụ lúc tìm một ngôi nhà đòi hỏi doanh nghiệp phải sửa chữa trước lúc sử dụng thì
mức giá sửa chữa ngôi nhà được tính vào nguyên giá của tài sản nếu trị giá đó sở hữu thể thu hồi được
từ việc sử dụng ngôi nhà trong tương lai.
27. Trường hợp một số phòng ban của TSCĐ hữu hình đòi hỏi phải được thay thế thường xuyên,
được hạch toán là những TSCĐ độc lập nếu những phòng ban đó thỏa mãn đủ bốn (4) tiêu chuẩn quy
định cho TSCĐ hữu hình. Ví dụ máy điều hòa nhiệt độ trong một ngôi nhà sở hữu thể phải thay thế
nhiều lần trong suốt thời kì sử dụng hữu ích của ngôi nhà đó thì những khoản mức giá phát sinh
trong việc thay thế hay khôi phục máy điều hòa được hạch toán thành một tài sản độc lập và giá
trị máy điều hòa lúc được thay thế sẽ được ghi giảm.

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ SAU GHI NHẬN BAN ĐẦU
28. Sau lúc ghi nhận ban sơ, trong quá trình sử dụng, TSCĐ hữu hình được xác định theo
nguyên giá, khấu hao lũy kế và trị giá còn lại. Trường hợp TSCĐ hữu hình được thẩm định lại theo
quy định của Nhà nước thì nguyên giá, khấu hao lũy kế và trị giá còn lại phải được điều chỉnh
theo kết quả thẩm định lại. Chênh lệch do thẩm định lại TSCĐ hữu hình được xử lý và kế toán theo
quy định của Nhà nước.
KHẤU HAO
29. Trị giá phải khấu hao của TSCĐ hữu hình được phân bổ một cách sở hữu hệ thống trong thời kì
sử dụng hữu ích của chúng. Phương pháp khấu hao phải thích hợp với lợi ích kinh tế mà tài sản
đem lại cho doanh nghiệp. Số khấu hao của từng kỳ được hạch toán vào mức giá sản xuất, kinh
doanh trong kỳ, trừ lúc chúng được tính vào trị giá của những tài sản khác, như: Khấu hao TSCĐ
hữu hình sử dụng cho những hoạt động trong giai đoạn triển khai là một phòng ban mức giá cấu thành
nguyên giá TSCĐ vô hình (theo quy định của chuẩn mực TSCĐ vô hình), hoặc mức giá khấu hao
TSCĐ hữu hình sử dụng cho quá trình tự xây dựng hoặc tự chế những tài sản khác.
30. Lợi ích kinh tế do TSCĐ hữu hình đem lại được doanh nghiệp khai thác dần bằng cách sử
dụng những tài sản đó. Tuy nhiên, những nhân tố khác, như: Sự lạc hậu về kỹ thuật, sự hao mòn của
tài sản do chúng ko được sử dụng thường dẫn tới sự suy giảm lợi ích kinh tế mà doanh
nghiệp ước tính những tài sản đó sẽ đem lại. Do đó, lúc xác định thời kì sử dụng hữu ích của
TSCĐ hữu hình phải xem xét những yếu tố sau:
(a) Mức độ sử dụng ước tính của doanh nghiệp đối với tài sản đó. Mức độ sử dụng được
thẩm định thông qua công suất hoặc sản lượng dự trù;
(b) Mức độ hao mòn phụ thuộc vào những nhân tố liên quan trong quá trình sử dụng tài sản,
như: Số ca làm việc, việc sửa chữa và bảo dưỡng của doanh nghiệp đối với tài sản,
cũng như việc bảo quản chúng trong những thời kỳ ko hoạt động;
(c) Hao mòn vô hình phát sinh do việc thay đổi hay cải tiến dây truyền kỹ thuật hay do sự
thay đổi nhu cầu của thị trường về sản phẩm hoặc nhà sản xuất do tài sản đó sản xuất ra;
(d) Giới hạn sở hữu tính pháp lý trong việc sử dụng tài sản, như ngày hết hạn hợp đồng của tài
sản thuê tài chính.
31. Thời kì sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình do doanh nghiệp xác định chủ yếu dựa trên
mức độ sử dụng ước tính của tài sản. Tuy nhiên, do chính sách quản lý tài sản của doanh nghiệp
mà thời kì sử dụng hữu ích ước tính của tài sản sở hữu thể ngắn hơn thời kì sử dụng hữu ích
thực tế của nó. Vì vậy, việc ước tính thời kì sử dụng hữu ích của một TSCĐ hữu hình còn phải
dựa trên kinh nghiệp của doanh nghiệp đối với những tài sản cùng loại.
32. Ba phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, gồm:
– Phương pháp khấu hao đường thẳng;
– Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần; và
– Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm.

Theo phương pháp khấu hao đường thẳng, số khấu hao hàng năm ko thay đổi trong suốt
thời kì sử dụng hữu ích của tài sản. Theo phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần, số
khấu hao hàng năm giảm dần trong suốt thời kì sử dụng hữu ích của tài sản. Phương pháp
khấu hao theo số lượng sản phẩm dựa trên tổng số đơn vị sản phẩm ước tính tài sản sở hữu thể tạo
ra. Phương pháp khấu hao do doanh nghiệp xác định để ứng dụng cho từng TSCĐ hữu hình phải
được thực hiện nhất quán, trừ lúc sở hữu sự thay đổi trong cách thức sử dụng tài sản đó.
Doanh nghiệp ko được tiếp tục tính khấu hao đối với những TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết
trị giá nhưng vẫn còn sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.
XEM XÉT LẠI THỜI GIAN SỬ DỤNG HỮU ÍCH
33. Thời kì sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình phải được xem xét lại theo định kỳ, thường là
cuối năm tài chính. Nếu sở hữu sự thay đổi đáng kể trong việc thẩm định thời kì sử dụng hữu ích của
tài sản thì phải điều chỉnh mức khấu hao.
34. Trong quá trình sử dụng TSCĐ, lúc đã xác định vững chắc là thời kì sử dụng hữu ích ko
còn thích hợp thì phải điều chỉnh thời kì sử dụng hữu ích và tỷ lệ khấu hao cho năm hiện hành
và những năm tiếp theo và được thuyết minh trong BCTC. Ví dụ: Thời kì sử dụng hữu
ích sở hữu thể được kéo dài thêm do việc cải thiện trạng thái của tài sản vượt trên trạng thái tiêu
chuẩn ban sơ của nó, hoặc những thay đổi về kỹ thuật hay thay đổi nhu cầu về sản phẩm do một
máy móc sản xuất ra sở hữu thể làm giảm thời kì sử dụng hữu ích của nó.
35. Chế độ sửa chữa và bảo dưỡng TSCĐ hữu hình sở hữu thể kéo dài thời kì sử dụng hữu ích
thực tế hoặc làm tăng trị giá thanh lý ước tính của tài sản nhưng doanh nghiệp ko được thay
đổi mức khấu hao của tài sản.
XEM XÉT LẠI PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO
36. Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình phải được xem xét lại theo định kỳ, thường là cuối
năm tài chính, nếu sở hữu sự thay đổi đáng kể trong cách thức sử dụng tài sản để đem lại lợi ích cho
doanh nghiệp thì được thay đổi phương pháp khấu hao và mức khấu hao tính cho năm hiện hành
và những năm tiếp theo.
NHƯỢNG BÁN VÀ THANH LÝ TSCĐ HỮU HÌNH
37. TSCĐ hữu hình được ghi giảm lúc thanh lý, nhượng bán.
38. Lãi hay lỗ phát sinh do thanh lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình được xác định bằng số chênh
lệch giữa thu nhập với mức giá thanh lý, nhượng bán cùng (+) trị giá còn lại của TSCĐ hữu hình.
Số lãi, lỗ này được ghi nhận là một khoản thu nhập hay mức giá trên báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh trong kỳ.
TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

39. Trong BCTC, doanh nghiệp phải trình bày theo từng loại TSCĐ hữu hình về những
thông tin sau:
(a) Phương pháp xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình;
(b) Phương pháp khấu hao; Thời kì sử dụng hữu ích hoặc tỷ lệ khấu hao;
(c) Nguyên giá, khấu hao lũy kế và trị giá còn lại vào đầu năm và cuối kỳ;
(d) Bản Thuyết minh BCTC (Phần TSCĐ hữu hình) phải trình bày những thông tin:
– Nguyên giá TSCĐ hữu hình tăng, giảm trong kỳ;
– Số khấu hao trong kỳ, tăng, giảm và lũy kế tới cuối kỳ;
– Trị giá còn lại của TSCĐ hữu hình đã sử dụng để thế chấp, cầm cố cho những khoản vay;
– Mức giá đầu tư xây dựng cơ bản dở dang;
– Những cam kết về việc tìm, bán TSCĐ hữu hình sở hữu trị giá to trong tương lai;
– Trị giá còn lại của TSCĐ hữu hình tạm thời ko được sử dụng;
– Nguyên giá của TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
– Trị giá còn lại của TSCĐ hữu hình đang chờ thanh lý;
– Những thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.
40. Việc xác định phương pháp khấu hao và ước tính thời kì sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu
hình là vấn đề hoàn toàn mang tính chất xét đoán. Vì vậy, việc trình bày những phương pháp khấu
hao ứng dụng và thời kì sử dụng hữu ích ước tính của TSCĐ hữu hình cho phép người sử dụng
BCTC xem xét mức độ đúng đắn của những chính sách do ban lãnh đạo doanh nghiệp đề
ra và sở hữu hạ tầng để so sánh với những doanh nghiệp khác.
41. Doanh nghiệp phải trình bày thực chất và tác động của sự thay đổi ước tính kế toán sở hữu ảnh
hưởng trọng yếu tới kỳ kế toán hiện hành hoặc những kỳ tiếp theo. Những thông tin phải được trình bày
lúc sở hữu sự thay đổi trong những ước tính kế toán liên quan tới trị giá TSCĐ hữu hình đã thay lý hoặc
đang chờ thanh lý, thời kì sử dụng hữu ích và phương pháp khấu hao.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 21:14:57.

Bình luận