Mở rộng cung cấp thông tin đầu tư tài chính

– Quy định yêu cầu đối với những doanh nghiệp niêm yết, những giao dịch là sáng tỏ thông tin, trong đó cơ bản là sử dụng kỹ thuật thông tin, mạng web trong công bố thông tin. Trong đó, xây dựng những tiêu chí riêng trên hạ tầng chuẩn mực quốc tế về cung ứng thông tin;

– Những cơ quan nhà nước cần thực hiện những cải cách hành chính trong việc sáng tỏ hóa những thông tin đầu tư tài chính, những dữ liệu thống kê và cung ứng kịp thời những thông tin này cho những nhà đầu tư;

– Triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông tin hiện đại theo những tiêu chí, chuẩn mực quốc tế, phục vụ cho công việc cung ứng thông tin đầu tư tài chính, giám sát của Nhà nước, công chúng. Việc xây dựng hệ thống phải kết hợp cùng với tăng năng lực của lực lượng nhân sự trong công việc quản trị và cung ứng thông tin, với kỹ năng chuyên sâu để với thể phát hiện và xử lý những thông tin với hại cho thị trường;

– Thiết lập và ứng dụng phần mềm cung ứng thông tin đầu tư tài chính, đồng thời phát triển hạ tầng dữ liệu tự động. Những thông tin từ hạ tầng dữ liệu bao gồm:

+ Thông tin về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, và những số liệu giao dịch khác của toàn bộ thị trường.

+ Thông tin về giao dịch của thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát của tổ chức niêm yết và những người với liên quan. Thông tin này bao gồm ngày, giờ thực hiện giao dịch, khối lượng trao đổi, phương thức giao dịch, duy trì điều kiện niêm yết của những tổ chức niêm yết và công bố thông tin của những đối tượng với liên quan.

+ Thông tin về giá và khối lượng trao đổi thực hiện trong từng phiên giao dịch, theo dõi và giám sát những hoạt động nhập lệnh giao dịch của thành viên. Những dữ liệu với được từ hệ thống giao dịch gồm khối lượng đặt, khối lượng khớp của những doanh nghiệp chứng khoán.

+ Thông tin chi tiết số chứng khoán lưu kí ban sơ của mỗi cổ dông của tổ chức niêm yết. Hệ thống lưu ký một cấp sẽ quản lý tới từng tài khoản của nhà đầu tư.

+ Dữ liệu thống kê những nhà đầu tư nắm giữ nhiều cổ phiếu để đo lường mức độ tác động, tính toán kết quả trên những tài khoản này, từ đó thẩm định tác động rủi ro với thể với đối với thị trường cũng như dự đoán xu hướng biến động của chứng khoán niêm yết.

Rate this post

Bình luận