Phân loại chủ thể đầu tư theo quốc tịch của người sở hữu vốn

Nhà đầu tư trong nước

Nhà đầu tư trong nước là tư nhân mang quốc tịch tại nước bản địa, những tổ chức, pháp nhân đầu tư ko mang nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Nhà đầu tư trong nước bao gồm những pháp nhân đầu tư, nhà đầu tư mang tổ chức và những nhà đầu tư tư nhân trong nước.

Nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, tư nhân mang quốc tịch nước ngoài; tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài và thực hiện đầu tư, kinh doanh tại nước bản địa.

Nhóm nhà đầu tư nước ngoài mang liên quan bao gồm những tổ chức, những nhân đầu tư nước ngoài mang quan hệ với nhau theo một trong những trường hợp sau:

– Những quỹ nước ngoài, tổ chức nước ngoài được quản lý bởi cùng một tổ chức quản lý quỹ trong nước hoặc nước ngoài;

– Những quỹ của cùng một quỹ mẹ (grasp fund) hoặc những danh mục của cùng một quỹ, những quỹ con (sub-funds) của cùng một quỹ, những quỹ được tài trợ vốn từ cùng một quỹ nguồn (feeder fund);

– Những danh mục đầu tư của cùng một quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài quản lý bởi nhiều tổ chức quản lý quỹ khác nhau (a number of funding  managers fund);

– Những danh mục đầu tư của cùng một quỹ đầu tư nước ngoài hoặc của cùng một nhà đầu tư nước ngoài, kể cả trường hợp lưu ký trên những tài khoản lưu ký khác nhau;

– Những quỹ nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mang cùng một đại diện giao dịch

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán dưới những hình thức sau:

– Trực tiếp hoặc ủy quyền cho đại diện giao dịch, tổ chức kinh doanh chứng khoán tậu, bán cổ phiếu, trái phiếu và những loại chứng khoán khác; đầu tư góp vốn, tậu, bán, hoán đổi cổ phần theo quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán;

– Gián tiếp đầu tư dưới hình thức ủy thác vốn cho tổ chức quản lý quỹ, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức quản lý quỹ nước ngoài quản lý.

Tomas Dvorak (2005) cho rằng trong quá trình đầu tư, nhà đầu tư trong nước tiến hành đầu tư với nhiều thuận lợi hơn nhà đầu tư nước ngoài do mang khả năng nắm vững thông tin về thị trường và hàng hóa chứng khoán cũng như những thủ tục giao dịch trong quá trình đầu tư. Tuy vậy, nhà đầu tư nước ngoài lại thông thạo những thông lệ quốc tế và mang nhiều kỹ năng đầu tư tại những môi trường đầu tư khác nhau

Rate this post

Bình luận