Tài khoản 311 – Vay ngắn hạn

Tài khoản này sử dụng để phản ánh những khoản tiền vay ngắn hạn và tình hình trả nợ tiền vay của doanh nghiệp, bao gồm những khoản tiền vay nhà băng, vay của những tổ chức, tư nhân trong và ngoài doanh nghiệp.

Vay ngắn hạn là những khoản vay sở hữu thời hạn trả nợ trong vòng một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thường ngày hoặc trong vòng một năm tài chính.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Kế toán tiền vay ngắn hạn phải theo dõi chi tiết số tiền đã vay, lãi vay, số tiền vay đã trả (gốc và lãi vay), số tiền còn phải trả theo từng đối tượng cho vay, theo từng khế ước vay.

2. Trường hợp vay bằng ngoại tệ, hoặc trả nợ vay bằg ngoại tệ phải theo dõi chi tiết gốc ngoại tệ riêng và quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên nhà băng do Nhà băng nhà nước Việt Nam công bố tại thời khắc phát sinh giao dịch hoặc theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán, ở thời khắc vay bên Sở hữu TK 311 được quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên nhà băng). Những khoản chênh lệch tỷ giá ở thời khắc vay và thời khắc trả nợ vay phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá hối đoái giám định lại nợ vay bằng ngoại tệ cuối năm tài chính (giai đoạn sản xuất kinh doanh) của những khoản mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ được ghi nhận ngay vào mức giá tài chính, hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong năm.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 311 – VAY NGẮN HẠN

Bên nợ:

– Số tiền đã trả về những khoản vay ngắn hạn;
– Số chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm (do giám định lại nợ vay bằng ngoại tệ)

Bên sở hữu:

– Số tiền vay ngắn hạn;
– Số chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng (đo giám định lại nợ vay bằng ngoại tệ)

Số dư bên Sở hữu:

Số tiền còn nợ về những khoản vay ngắn hạn chưa trả.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Vay tiền để sắm vật tư, hàng hoá:

1.1. Nếu vật tư, hàng hoá sắm về để sử dụng cho sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, phân phối nhà cung cấp thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 152, 153, 156 (Giá chưa sở hữu thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
Sở hữu TK 311 – Vay ngắn hạn (tổng giá trả tiền).

1.2. Nếu vật tư, hàng hoá sắm về để sử dụng cho sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, phân phối nhà cung cấp ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì trị giá vật tư, hàng hoá sắm vào gồm cả thuế GTGT (Tổng giá trả tiền), ghi:

Nợ TK 152, 153, 156 (Tổng giá trả tiền)
Sở hữu TK 311 – Vay ngắn hạn (Tổng giá trả tiền).

2. Lúc sở hữu hợp đồng sắm, bán trả tiền bằng hình thức thư tín dụng, doanh nghiệp vay tiền nhà băng để mở thư tín dụng, ghi:

Nợ TK 144 – Cần cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
Sở hữu TK 311 – Vay ngắn hạn.

3. Vay tiền để trả nợ người bán, trả nợ dài hạn tới hạn trả, trả nợ dài hạn, trả nợ vay dài hạn, ghi:

Nợ những TK 331, 315 , 341
Sở hữu TK 311- Vay ngắn hạn.

4. Vay ngoại tệ để trả nợ người bán, trả nợ khách hàng, trả nợ vay dài hạn, phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên nhà băng do Nhà băng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời khắc giao dịch:

4.1. Trường hợp tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ những TK 331, 315, 341, 342 (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)
Sở hữu TK 311 – Vay ngắn hạn (Theo tỷ giá thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên nhà băng)
Sở hữu TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Số chênh lệch giữa tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên nhà băng nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ kế toán).

4.2. Trường hợp tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng to hơn tỷ giá ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ những TK 331, 315, 341, 342 (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)
Nợ TK 635 – Giá thành tài chính (Số chênh lệch giữa tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên nhà băng to hơn tỷ giá ghi sổ kế toán)
Sở hữu TK 311 – Vay ngắn hạn (Theo tỷ giá thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên nhà băng)

5. Vay tiền về nhập quỹ tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản tiền gửi nhà băng, ghi:

Nợ những TK 111, 112
Sở hữu TK 311 – Vay ngắn hạn.

6. Vay ngoại tệ để sắm vật liệu, vật liệu, hàng hoá nhập kho hoặc sử dụng ngay hoặc trả tiền thuê nhà cung cấp, ghi:

Nợ những TK 152, 156, 642 (Theo tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên nhà băng)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu sở hữu)
Sở hữu TK 311 – Vay ngắn hạn (Theo tỷ giá thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên nhà băng).

7. Lúc trả tiền nợ vay ngắn hạn bằng tiền mặt, tiền gửi nhà băng, ghi:

Nợ TK 311 – Vay ngắn hạn
Sở hữu những TK 111, 112.

8. Lúc trả tiền nợ vay ngắn hạn bằng tiền mặt hoặc tiền gửi nhà băng bằng ngoại tệ trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh:

8.1. Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch trả tiền nợ phải trả, ghi:

Nợ TK 311 – Vay ngắn hạn (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 311)
Nợ TK 635 – Giá thành tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái)
Sở hữu những TK 111 (1112), 112 (1122),…(Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 1112, 1122 ở thời khắc trả tiền).

8.2. Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch trả tiền nợ phải trả, ghi:

Nợ TK 311 – Vay ngắn hạn (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 311)
Sở hữu TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái)
Sở hữu những TK 111 (1112), 112 (1122),…(Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 1112, 1122 ở thời khắc trả tiền).

9. Lúc trả tiền nợ vay ngắn hạn bằng tiền mặt, tiền gửi nhà băng bằng ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động):

901. Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch trả tiền nợ vay ngắn hạn phải trả, ghi:

Nợ TK 311 – Vay ngắn hạn (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 311)
Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Lỗ tỷ giá hối đoái)
Sở hữu những TK 111 (1112), 112 (1122),…(Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 1112, 1122 ở thời khắc trả tiền).

9.2. Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch trả tiền nợ vay ngắn hạn phải trả, ghi:

Nợ TK 311 – Vay ngắn hạn (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 311)
Sở hữu TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Lãi tỷ giá hối đoái)
Sở hữu những TK 111 (1112), 112 (1122),…(Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 1112, 1122 ở thời khắc trả tiền).

10. Cuối kỳ kế toán, số dư nợ vay ngắn hạn sở hữu gốc ngoại tệ được giám định theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên nhà băng do Nhà băng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời khắc cuối năm tài chính:

10.1. Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái thì số chênh lệch tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK 311 – Vay ngắn hạn
Sở hữu TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

10.2. Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái thì số chênh lệch tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Sở hữu TK 311 – Vay ngắn hạn.

5/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 12:41:50.

Bình luận