Về các nghiên cứu xây dựng chỉ số

Hiện nay chưa mang công bố chính thức bộ chỉ số giám định TTX ở cấp độ ngành hay doanh nghiệp. Trên toàn cầu đã mang bộ chỉ số sản xuất vững bền chung cho những doanh nghiệp [21]. Tại Việt Nam đã mang bộ tiêu chí vững bền ngành Than khoáng [27] và bộ chỉ số giám định vững bền địa phương [25]. Phương pháp xây dựng bộ chỉ số vững bền ngành Than khoáng sản ko được nhắc tới một cách rõ ràng cụ thể, chưa mang tính hệ thống. Phương pháp Delphi thường được sử dụng để xây dựng chỉ số ở cấp địa phương/vùng. Phương pháp xây dựng bộ chỉ số sản xuất vững bền của Rahdari A. H & Anvary Rostamy A. A (2015) tương đối rõ ràng, tuy nhiên bộ chỉ số lại giám định vững bền chung chung mà ko hướng tới doanh nghiệp cụ thể trong ngành nào. Ở cấp doanh nghiệp đã mang bộ chỉ số giám định TTX đối với những doanh nghiệp tại JSC “Kryon” của Belarus [31] nhưng bộ chỉ số TTX cấp doanh nghiệp này giám định TTX những doanh nghiệp nhưng lại dựa trên bộ chỉ số TTX quốc gia của OECD, điều đó cho thấy việc giám định này chưa thực sự xác thực và thích hợp.

Qua những dự án nghiên cứu mang thể thấy rằng quá trình xây dựng bộ chỉ số thực hiện chủ yếu cho vấn đề PTBV và SXBV. Việc xây dựng chỉ số diễn ra từ việc giám định nguồn dữ liệu sẵn mang; xác định mục tiêu xây dựng chỉ số; xác định phạm vi cụ thể và sau đó phác thảo thảo bộ chỉ số cơ sở vật chất. Tùy thuộc vào yêu cầu và mục đích cụ thể mà mang thể sử dụng một số phương pháp và kỹ thuật để lọc và rút gọn bộ chỉ số với sự giám định của các đối tác liên quan. Cuối cùng là đề xuất bộ chỉ số và cập nhật bộ chỉ số.

Dựa trên việc thu thập và nghiên cứu những dự án, luận án giám định một số đặc điểm trật tự, phương pháp xây dựng bộ chỉ số liên quan tới TTX như sau:

Những nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số trong trường hợp cụ thể chưa thực hiện hoặc ko thực hiện việc giám định hệ thống thông qua việc sử dụng những phương pháp để mô tả hệ thống và quá trình cụ thể.

Nhiều nghiên cứu sử dụng phương pháp Delphi thực hiện xây dựng bộ chỉ số. Tuy vậy, phương pháp Delphi cũng mang điểm hạn chế là khó khăn trong việc xác định chuyên gia trong ngành nghề nghiên cứu. Hơn nữa, nhiều tài liệu cũng chỉ ra rằng việc tham khảo ý kiến chuyên gia chỉ mang ý nghĩa ở khía cạnh kỹ thuật hơn là ở khía cạnh vận hành và quản lý doanh nghiệp.

Đầy đủ những nghiên cứu xây dựng chỉ số giám định ko chỉ rõ phương pháp mang tính hệ thống và logic cao được sử dụng là gì. Mặc dù, nghiên cứu của Rahdari A. H & Anvary Rostamy A (2015) [21] đưa ra một phương pháp mang tính hệ thống trong việc xây dựng chỉ số sản xuất vững bền; tuy nhiên lại là bộ chỉ số vững bền mang tính tổng quát chung, chưa thực hiện cho một ngành cũng như doanh nghiệp cụ thể nào. Mặc dù vậy, trật tự của Rahdari và cùng sự mang thể là tài liệu tham khảo tốt sử dụng cho việc xây dựng bộ chỉ số giám định TTX mà luận án kế thừa.

Sau đây, luận án đưa ra nhận xét về những đặc tính trong quá trình lọc chỉ số của Rahdari A. H & Anvary Rostamy A. A:

Về nguồn dữ liệu: nguồn dữ liệu nghiên cứu đưa ra hoàn toàn thích hợp với sản xuất vững bền. Tuy nhiên, với mục tiêu xây dựng bộ tiêu chí giám định TTX cho doanh nghiệp SXXM thì tác giả chỉ mang thể sử dụng một phần nguồn dữ liệu này và phải xác định những nguồn dữ liệu khác thích hợp với mục tiêu này.

Về quá trình xác định chỉ số tác giả mang nhận xét theo những đặc tính của quá trình lọc như Bảng 5:

Rate this post

Bình luận