Tài khoản 213 – Tài sản cố định vô hình

Tài khoản này sử dụng để phản ánh trị giá hiện với và tình hình biến động tăng, giảm TSCĐ vô hình của doanh nghiệp.

TSCĐ vô hình là tài sản ko với hình thái vật chất, nhưng xác định được trị giá và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, phân phối nhà cung cấp hoặcmcho những đối tượng khác thuê, thích hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUI ĐỊNH SAU

1. Nguyên giá của TSCĐ vô hình là toàn bộ những giá bán mà doanh nghiệp phải bỏ ra để với được TSCĐ vô hình tính tới thời khắc đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự kiến.

– Nguyên giá TSCĐ vô hình tậu riêng biệt, bao gồm giá tậu (trừ (-) những khoản chiết khấu thương nghiệp hoặc khuyến mãi), những khoản thuế (ko bao gồm những khoản thuế được hoàn lại) và những giá bán trực tiếp liên quan tới việc đưa tài sản vào sử dụng theo dự kiến;

– Trường hợp TSCĐ vô hình tậu sắm được trả tiền theo phương thức trả chậm, trả góp, nguyên giá của TSCĐ vô hình được phản ánh theo giá tậu trả tiền ngay tại thời khắc tậu. Khoản chênh lệch giữa giá tậu trả chậm, trả góp với giá tậu trả tiền ngay được hạch toán vào giá bán sản xuất ,kinh doanh theo kỳ hạn trả tiền, trừ lúc số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá TSCĐ vô hình (vốn hoá) theo qui định của Chuẩn mực kế toán số 16- “Tầm giá đi vay”.;

– TSCĐ vô hình hình thành từ việc trao đổi, trả tiền chứng cứ từ liên quan tới quyền sở hữu vốn của đơn vị, thì nguyên giá cuả nó là trị giá hợp lý của những chứng từ được phát hành liên quan tới quyền sở hữu vốn của đơn vị;

– Nguyên giá TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất với thời hạn: Là trị giá quyền sử dụng đất lúc doanh nghiệp đi thuê đất trả tiền thuê một lần cho nhiều năm và được cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất hoặc số tiền đã trả lúc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp, hoặc trị giá quyền sử dụng đất nhận góp vốn;

– Nguyên giá TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất ko với thời hạn là số tiền đã trả lúc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp (gồm giá bán đã trả cho tổ chức, tư nhân chuyển nhượng hoặc giá bán đền bù, phóng thích mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ,…)

– Nguyên giá TSCĐ vô hình được Nhà nước cấp hoặc được biếu, tặng được xác định theo trị giá hợp lý ban sơ cùng (+) những giá bán liên quan trực tiếp tới việc đưa tài sản vào sử dụng theo dự kiến.

2. Toàn bộ giá bán thực tế phát sinh liên quan tới giai đoạn triển khai được tập hợp vào giá bán sản xuất, kinh doanh trong kỳ. từ thời khắc xét thấy kết quả triển khai thoả mãn được khái niệm và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình qui định ở Chuẩn mực kế toán số 04- “TSCĐ vô hình” thì những giá bán giai đoạn triển khai được tập hợp vào Tài khoản 241- “Xây dựng cơ bản dở dang” (2412). Lúc kết thúc giai đoạn triển khai những giá bán hình thành nguyên giá TSCĐ vô hình trong giai đoạn triển khai phải được kết chuyển vào bên Nợ TK 213- “TSCĐ vô hình”

3. Trong quá trình sử dụng phải tiến hành trích khấu hao TSCĐ vô hình vào giá bán sản xuất, kinh doanh heo qui định của Chuẩn mực kế toán TSCĐ vô hình. Riêng đối với TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất thì chỉ tính khấu hao đối với những TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất với thời hạn.

4. Tầm giá liên quan tới TSCĐ vô hình phát sinh sau lúc ghi nhận ban sơ phải được ghi nhận là giá bán sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ lúc thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau thì được ghi tăng nguyên giá TSCĐ vô hình:

– Tầm giá phát sinh với khả năng làm cho TSCĐ vô hình tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được giám định ban sơ;

– Tầm giá được xác định một cách tương đối vững chắc và gắn liền với TSCĐ vô hình cụ thể.

5. Tầm giá phát sinh đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp gồm: Tầm giá thành lập doanh nghiệp, giá bán tập huấn viên chức, giá bán quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập, giá bán cho giai đoạn nghiên cứu, giá bán dịch chuyển địa điểm được ghi nhận là giá bán sản xuất kinh doanh trong kỳ hoặc được phân bổ dần vào giá bán sản xuất, kinh doanh trong thời kì tối đa ko quá 3 năm.

6. Tầm giá liên quan tới TSCĐ vô hình đã được doanh nghiệp ghi nhận là giá bán để xác định kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ trước đó thì ko được tái ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ vô hình.

7. Những nhãn hiệu hàng hoá, quyền phát hành, danh sách khách hàng và những khoản mục tương tự được hình thành trong nội bộ doanh nghiệp ko được ghi nhận là TSCĐ vô hình.

8. TSCĐ vô hình được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ trong “Sổ TSCĐ”.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 213- TSCĐ VÔ HÌNH

Bên Nợ:

Nguyên giá TSCĐ vô hình tăng.

Bên Sở hữu:

Nguyên giá TSCĐ vô hình giảm.

Số dư bên Nợ:

Nguyên giá TSCĐ vô hình hiện với.

Tài khoản 213 – TSCĐ vô hình, với 7 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 2131 – Quyền sử dụng đất: Phản ánh trị giá TSCĐ vô hình là toàn bộ giá bán thực tế đã chi ra với liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm: Tiền chi để với quyền sử dụng đất, giá bán cho đền bù, phóng thích mặt bằng, san lấp mặt bằng (trường hợp quyền sử dụng đất riêng biệt đối với giai đoạn đầu tư nhà cửa, vật kiến trúc trên đất), lệ phí trước bạ (nếu với),…Tài khoản này ko bao gồm những giá bán chi ra để xây dựng những dự án trên đất.

Trường hợp doanh nghiệp Nhà nước giao đất mà ko phải trả tiền hoặc phải trả tiền thuê đất hàng năm thì tiền thuê đất hàng năm được tính vào giá bán, ko được ghi nhận quyền sử dụng đất đó là TSCĐ vô hình vào Tài khoản 2131.

– Tài khoản 2132 – Quyền phát hành: Phản ánh trị giá TSCĐ vô hình là toàn bộ những giá bán thực tế doanh nghiệp đã chi ra để với quyền phát hành.

– Tài khoản 2133 – Bản quyền, bằng sáng chế: Phản ánh trị giá TSCĐ vô hình là những giá bán thực tế chi ra để với bản quyền tác giả, bằng sáng chế.

– Tài khoản 2134 – Nhãn hiệu hàng hoá: Phản ánh trị giá TSCĐ vô hình là giá bán thực tế liên quan trực tiếp tới việc tậu nhãn hiệu hàng hoá.

– Tài khoản 2135 – Phần mềm máy tính: Phản ánh trị giá TSCĐ vô hình là toàn bộ giá bán thực tế doanh nghiệp đã chi ra để với phần mềm máy tính.

– Tài khoản 2136 – Giấy phép và giấy phép nhượng quyền: Phản ánh trị giá TSCĐ vô hình là những khoản chi ra để doanh nghiệp với được giấy phép hoặc giấy phép nhượng quyền thực hiện công việc đó như: Giấy phép khai thác, giấy phép sản xuất những loại sản phẩm mới,…

– Tài khoản 2138 – TSCĐ vô hình khác: Phản ánh trị giá những loại TSCĐ vô hình khác chưa qui định phản ánh ở những tài khoản trên.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Hạch toán những nghiệp vụ tậu TSCĐ vô hình:

– Trường hợp tậu TSCĐ vô hình sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình (Giá tậu chưa thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Sở hữu những TK 111, 112, 141, 331,…

– Trường hợp tậu TSCĐ vô hình sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình (Tổng giá trả tiền)
Sở hữu những TK 111, 112, 141, 331,…

2. Trường hợp tậu TSCĐ vô hình theo phương thức trả chậm, trả góp:

– Trường hợp tậu TSCĐ vô hình sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:
Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình (Nguyên giá- Theo giá tậu chưa thuế GTGT)
Nợ TK 242 – Tầm giá trả trước dài hạn (Phần lãi trả chậm, trả góp tính bắng số chênh lệch giữa tổng số tiền phải trả tiền trừ (-) giá tậu trả tiền ngay và thuế GTGTNếu với)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Sở hữu TK 331 – Phải trả cho người bán (Tổng giá trả tiền).

– Trường hợp tậu TSCĐ vô hình sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình (Nguyên giá- Theo giá tậu đã với thuế GTGT)
Nợ TK 242 – Tầm giá trả trước dài hạn (Phần lãi trả chậm, trả góp tính bắng số chênh lệch giữa tổng số tiền phải trả tiền trừ (-) giá tậu trả tiền ngay)
Sở hữu TK 331 – Phải trả cho người bán (Tổng giá trả tiền).

– Hàng kỳ, tính số lãi phải trả về tậu TSCĐ vô hình theo phương thức trả chậm, trả góp, ghi:

Nợ TK 635 – Tầm giá tài chính
Sở hữu TK 242 – Tầm giá trả trước dài hạn

– Lúc trả tiền tiền cho người bán, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Sở hữu những TK 111, 112,…

3. TSCĐ vô hình tậu dưới hình thức trao đổi:

3.1. Trường hợp hai TSCĐ vô hình tương tự:

– Lúc nhận TSCĐ vô hình tương tự do trao đổi với một TSCĐ vô hình tương tự và đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất, kinh doanh, ghi:

Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình (Nguyên giá TSCĐ vô hình nhận về ghi theo trị giá còn lại của tài sản đưa đi trao đổi)
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Trị giá hao mòn của TSCĐ vô hình đưa đi trao đổi)
Sở hữu TK 213 – TSCĐ vô hình (Nguyên giá của TSCĐ vô hình đưa đi trao đổi).

3.2. Trường hợp hai TSCĐ vô hình ko tương tự:

– Ghi giảm TSCĐ vô hình đưa đi trao đổi, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Trị giá hao mòn)
Nợ TK 811 – Tầm giá khác (Trị giá còn lại)
Sở hữu TK 213 – TSCĐ vô hình (Nguyên giá).

– Đồng thời, phản ánh số thu nhập do trao đổi TSCĐ, ghi:
Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng (Tổng giá trả tiền)
Sở hữu TK 711 – Thu nhập khác (Trị giá hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi)
Sở hữu TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311) (Nếu với).

– Ghi tăng TSCĐ vô hình nhận trao đổi về, ghi:
Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình (Trị giá hợp lý của TSCĐ nhận về)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu với)
Sở hữu TK 131 – Phải thu của khách hàng (Tổng giá trả tiền).

4. Trị giá TSCĐ vô hình được hình thành từ nội bộ doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai:

4.1. Lúc phát sinh giá bán trong giai đoạn triển khai xét thấy kết quả triển khai ko thoả mãn khái niệm và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình thì tập hợp vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ hoặc tập hợp vào giá bán trả trước dài hạn, ghi:

Nợ TK 242 – Tầm giá trả trước dài hạn (trường hợp trị giá to) hoặc
Nợ TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh
Sở hữu những TK 111, 112, 152, 153, 331,…

4.2. Lúc xét thấy kết quả triển khai thoả mãn khái niệm và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình thì:

– Tập hợp giá bán thực tế phát sinh ở giai đoạn triển khai để hình thành nguyên giá TSCĐ vô hình, ghi:

Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332- nếu với)
Sở hữu những TK 111, 112, 152, 153, 331,…

– Lúc kết thúc giai đoạn triển khai,kế toán phải xác định tổng giá bán thực tế phát sinh hình thành nguyên giá TSCĐ vô hình, ghi:
Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình
Sở hữu TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang.

5. Lúc tậu TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất cùng với tậu nhà cửa, vật kiến trúc trên đất thì phải xác định riêng biệt trị giá TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất, TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá- nhà cửa, vật kiến trúc)
Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình (nguyên giá- quyền sử dụng đất)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332- nếu với)
Sở hữu những TK 111, 112, 331,…

6. Lúc TSCĐ vô hình hình thành từ việc trao đổi trả tiền chứng cứ từ liên quan tới quyền sở hữu vốn của những doanh nghiệp cổ phàn, nguyên giá TSCĐ vô hình là giá trị hợp lý của những chứng từ phát hành liên quan tới quyền sở hữu vốn, ghi:
Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình
Sở hữu TK 411 – Tài chính kinh doanh (4111, 4112).

7. Lúc doanh nghiệp được tài trợ, biếu tặng TSCĐ vô hình đưa vào sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh:

– Lúc nhận TSCĐ vô hình, ghi:
Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình
Sở hữu TK 711 – Thu nhập khác.

– Những giá bán phát sinh liên quan tới TSCĐ vô hình, ghi:
Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình
Sở hữu những TK 111, 112,…

8. Lúc doanh nghiệp nhận vốn góp liên doanh bằng quyền sử dụng đất, căn cứ vào hồ sơ giao quyền sử dụng đất, ghi:
Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình
Sở hữu TK 411 – Tài chính kinh doanh (4111)

9. Lúc với quyết định chuyển mục đích sử dụng của bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất dang TSCĐ vô hình, ghi:
Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình (2131)
Sở hữu TK 217 – Bất động sản đầu tư.

– Đồng thời kết chuyển số hao mòn luỹ kế của bất động sản đầu tư sang số hao mòn luỹ kế của TSCĐ vô hình, ghi:
Nợ TK 2147- Hao mòn bất động sản đầu tư
Sở hữu TK 214 – Hao mòn TSCĐ vô hình.

10. Lúc đầu tư vào doanh nghiệp liên kết dưới hình thức góp vốn bằng TSCĐ vô hình, căn cứ vào biên bản giám định lại của TSCĐ vô hình giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp liên kết:

10.1. Trường hợp giá giám định lại xác định là vốn góp nhỏ hơn trị giá còn lại của TSCĐ vô hình đưa đi góp vốn, ghi:

Nợ TK 223 – Đầu tư vào doanh nghiệp liên kết
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ vô hình
Nợ TK 811 – Tầm giá khác (Số chênh lệch nhỏ hơn)
Sở hữu TK 213 – TSCĐ vô hình.

10.2. Trường hợp giá giám định lại xác định là vốn góp to hơn trị giá còn lại của TSCĐ vô hình đưa đi góp vốn, ghi:

Nợ TK 223- Đầu tư vào doanh nghiệp liên kết
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ vô hình
Sở hữu TK 711 – Thu nhập khác (Số chênh lệch to hơn)
Sở hữu TK 213 – TSCĐ vô hình.

11. Lúc góp vốn TSCĐ vô hình vào hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát:

11.1. Trường hợp giá giám định lại xác định là vốn góp nhỏ hơn trị giá còn lại của TSCĐ vô hình đưa đi góp vốn, ghi:

Nợ TK 222 – Vốn góp liên doanh (Theo trị giá do các đối tác liên doanh giám định lại)
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ vô hình (Trị giá hao mòn)
Nợ TK 811 – Tầm giá khác (Số chênh lệch nhỏ hơn)
Sở hữu TK 213 – TSCĐ vô hình.

11.2. Trường hợp giá giám định lại xác định là vốn góp to hơn trị giá còn lại của TSCĐ vô hình đưa đi góp vốn, ghi:

Nợ TK 222 – Vốn góp liên doanh (Theo trị giá do các đối tác liên doanh giám định lại)
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ vô hình (Trị giá hao mòn)
Sở hữu TK 213 – TSCĐ vô hình (Nguyên giá)
Sở hữu TK 711 – Thu nhập khác (Số chênh lệch to hơn tương ứng với phần lợi ích của các đối tác trong liên doanh)
Sở hữu TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Số chênh lệch to hơn tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh).

– Định kỳ, căn cứ vào thời kì sử dụng hữu ích của TSCĐ mà hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát sử dụng, kế toán phân bổ số doanh thu chưa thực hiện vào thu nhập khác trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Chi tiết số chênh lệch do giám định lại TSCĐ đem đi góp vốn vào hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát)
Sở hữu TK 711 – Thu nhập khác.

12. Hạch toán việc nhượng bán, thanh lý TSCĐ vô hình được qui định như hạch toán nhượng bán, thanh lý TSCĐ hữu hình (Xem hướng dẫn ở Tài khoản 211- “TSCĐ hữu hình).

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 09:36:24.

Bình luận