Phân loại cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn

Căn cứ vào thời kì huy động và sử dụng vốn, cơ cấu tài chính được phân loại thành: (i) Tài chính thường xuyên và (ii) Tài chính tạm thời.

Tài chính thường xuyên (tài chính dài hạn): Là những tài chính sở hữu tính chất ổn định, dài hạn mà DN sử dụng để đầu tư tìm sắm, hình thành tài sản một mực và một phòng ban tài sản lưu động thường xuyên cần thiết cho hoạt động kinh doanh. Tài chính thường xuyên bao gồm: vốn chủ sở hữu và nợ vay dài hạn.

Tài chính tạm thời (tài chính ngắn hạn): Là những tài chính sở hữu tính chất ngắn hạn mà DN sở hữu thể sử dụng để tạo ra những nhu cầu về vốn sở hữu tính chất tạm thời phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh. Tài chính tạm thời gồm nợ vay ngắn hạn.

Mục đích phân loại cơ cấu tài chính theo thời kì huy động và sử dụng vốn:

Thứ nhất, thẩm định được tính thích hợp giữa thời kì đáo hạn của từng tài chính và thời kì mang lại lợi ích kinh tế của tài sản tương đồng. Thông qua đó cho phép nhà quản trị tài chính thẩm định được mức độ rủi ro tài chính bằng chỉ số NWC- tài chính lưu động thường xuyên và lựa chọn mô phỏng tài trợ tài chính thích hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh.

Thứ hai, việc phân loại này giúp nhà quản trị DN thiết lập kế hoạch tài chính và nguồn tài chính để tạo ra nghĩa vụ nợ vay (bao gồm nợ gốc và lãi vay) hợp lý, hiệu quả.

Rate this post

Bình luận