Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán phần hành phải trả người bán

– Chưa với hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả (người bán,người phân phối vật tư, hàng hóa, nhà sản xuất hoặc người nhận thầu xây lắp chính, phụ). Chưa thực hiện phân loại những khoản phải trả như phải trả cho bên thứ ba, phải trả tồn lâu ngày hoặc với vấn đề…
– Công nợ phải trả quá hạn trả tiền (hoặc lâu ngày chưa được khắc phục).
– Chưa thực hiện đối chiếu hoặc đối chiếu chưa đầy đủ công nợ với người bán tại thời khắc cuối năm.
– Số dư công nợ phải trả trên sổ kế toán chênh lệch với biên bản đối chiếu công nợ phải trả nhưng chưa được xử lý.
– Những khoản phải trả bị hạch toán sai trong kì.
– Theo dõi công nợ chưa thích hợp: theo dõi trên hai mã cho cùng một đối tượng, ko tiến hành bù trừ đối với những khoản công nợ của cùng một đối tượng.
– Ko theo dõi chi tiết công nợ theo nguyên tệ đối với công nợ phải trả với gốc ngoại tệ.
– Cuối kì , chưa thẩm định lại số dư những khoản nợ phải trả với gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch liên NH tại thời khắc lập BCTC.
– Phân loại sai nội dung những khoản phải trả khác vào những khoản phải trả người bán, ko phân loại khoản phải trả thương nghiệp và phi thương nghiệp, hạch toán ko đúng nội dung kinh tế.
– Ko với bảng phân tích tuổi nợ để với kế hoạch trả tiền, những khoản nợ quá hạn chưa được trả tiền.
– Chưa hạch toán tiền lãi phải trả cho người bán nếu sắm trả chậm.
– Ko hạch toán giảm công nợ phải trả trong trường hợp ưu đãi hàng bán hay thừa hưởng chiết khấu thương nghiệp, chiết khấu trả tiền.
– Hạch toán xuất nhập khẩu úy thác chưa đúng kì kế toán và theo dõi công nơi với đối tác nước ngoài chưa thích hợp.
– Quản lí và hạch toán công nợ phải trả chưa thích hợp và chặt chẽ. Những khoản công nợ phải trả ko xác định được chủ nợ đã hạch toán tăng thu nhập khác, nhưng ko đủ chứng cứ hợp thức.
– Bù trừ số dư trả tiền trước cho người bán với số dư phải trả người bán ko cùng đối tượng.
– Số liệu trên sổ tổng hợp và sổ chi tiết, bảng cân đối số phát sinh ko khớp nhau và ko khớp với hóa đơn, chứng từ gốc hoặc ko khớp với thư xác nhận của Kiểm toán viên.
– Ghi nhận khoản phải trả ko trên cơ sở vật chất hóa đơn chứng từ hoặc hóa đưn chứng từ ko hợp thức.
– Những khoản phải trả với bên thứ ba ko với chứng từ hợp thức, ko được ghi chép, phản ánh, trình bày hoặc phản ánh ko hợp lí.
– Số liệu trên sổ tiền mặt và tiền gửi NH với tổng phát sinh Nợ trên tài khoản phải trả ko khớp nhau, với chênh lệch to.
– Việc trả tiền cho người bán bằng tiền mặt với trị giá to thông qua những viên chức của Đơn vị thể hiện việc quản lý tiền mặt chưa chặt chẽ, với thể xảy ra rủi ro bất lợi cho Đơn vị hoặc dẫn tới sự chiếm dụng vốn của Đơn vị cho những mục đích tư nhân do nhận tiền ko kịp thời hạn trả tiền.
– Ko hạch toán lãi chậm trả trên những khoản phải trả quá hạn trả tiền.
– Chưa tiến hành xửa lí những khoản phải trả người bán ko với đối tượng vào thu nhập khác.
– Trường hợp hàng về nhưng hóa đơn chưa về, đơn vị phản ánh chưa đúng về mặt trị giá và chưa điều chỉnh hoặc điều chỉnh ko đúng lúc với hóa đơn về.
– Thủ tục nhập kho báo sổ tiến hành chậm hơn so với bút toán trả tiền làm cho tại 31/12 TK331 với số dư Nợ nhưng thực chất đây ko phải là khoản trả trước cho người bán.
– Khoản giao dịch với số tiền to ko kí hợp đồng sắm hàng với người bán.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 08:10:55.

Bình luận