Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong giải quyết tranh chấp KDTM ở VN

Pháp luật về KDTM nói chung và pháp luật về khắc phục tranh chấp KDTM nói riêng đang cần sự thống nhất, đồng bộ để điều chỉnh những quan hệ trong KDTM sao cho được sáng tỏ, thuận lợi cho những chủ thể tham gia:

– Về phương diện lý luận

Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của KDTM theo hướng đồng bộ, thích hợp với tình hình thực tế của Việt Nam trong xu hướng phát triển và hội nhập. Tăng cường khả năng kiểm soát của Nhà nước thông qua hệ thống pháp luật, xây dựng những tiêu chuẩn, chuẩn mực, phục vụ cho hoạt động khắc phục tranh chấp, thông qua hình thức giám sát và tự giám sát của cơ quan Nhà nước sở hữu thẩm quyền.

Thứ hai, tăng chất lượng trong hoạt động khắc phục tranh chấp trong KDTM ở những hình thức: Thương lượng, Hoà giải, Trọng tài, Tòa án.

Thứ ba, hệ thống lại những quy định của pháp luật về khắc phục tranh chấp trong KDTM một cách quy củ. Để tránh sự chồng chéo, trùng lặp giữa những quy định của pháp luật cho một vấn đề khắc phục tranh chấp, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự rõ ràng của những quy định tránh tình trạng những quy định của luật thể hiện một cách chung chung để điều chỉnh một ngành nghề.

Thứ tư, hoàn thiện quy định của pháp luật về khắc phục tranh chấp trong KDTM theo hướng gọn nhẹ, ít rườm rà mang lại hiệu quả cao trong việc khắc phục tranh chấp. Đảm bảo được hiệu lực thi hành những thỏa thuận, những cam kết giữa các đối tác tranh chấp.

Thứ năm, cần xác định rõ và cụ thể những quy định thể hiện thứ tự khắc phục tranh chấp trong KDTM. Để những chủ thể sở hữu thể đạt được hiệu quả mong muốn lúc khắc phục những tranh chấp phát sinh.

– Về phương diện thực tiễn

Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền thông tin rộng rãi cho những chủ thể tham gia hoạt động KDTM về vai trò của việc khắc phục tranh chấp trong hoạt động KDTM. Trong đó khẳng định việc các đối tác tranh chấp cần nắm rõ được thông tin, thông thạo về mặt pháp lý là điều rất cần để các đối tác sở hữu thể đạt được kết quả tốt nhất trong khắc phục những dị đồng.

Thứ hai, đẩy mạnh hoạt động giám sát của cơ quan Nhà nước sở hữu thầm quyền trong hoạt động khắc phục tranh chấp KDTM.

Thứ ba, thống kê từng loại tranh chấp ở từng giai đoạn, thời khắc với những tính chất cụ thể, dò la tìm hiểu những cách thức khắc phục những dị đồng giữa các đối tác tranh chấp đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Để xem xét những cách thức khắc phục đó tác động lợi và hại gì cho hoạt động chung của ngành nghề KDTM.

Rate this post

Bình luận