Quan niệm về Dịch vụ và Kinh tế dịch vụ

Nhà sản xuất (Service) là một trong ba thành tố của nền kinh tế xét trên phương diện cơ cấu kinh tế ngành – đó là, Nông nghiệp – Agricultural sector, Công nghiệp – xây dựng – Industrial Space và Nhà sản xuất – Service sector.

Ban sơ, nhà cung cấp chỉ thuần túy phản ánh những hoạt động tương trợ cho quá trình sản xuất ra của nả vật chất – hoạt động phi sản xuất. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của sản xuất, của lực lượng sản xuất, của phân công lao động xã hội… và cùng với quan niệm về của nả vật chất cũng mang nhiều thay đổi thì theo đó hoạt động nhà cung cấp cùng với vị trí vai trò của nó cũng thay đổi. Ko chỉ tồn tại ở những hoạt động môi giới, tương trợ… mà hoạt động nhà cung cấp còn được coi là một phòng ban đóng vai trò ngày càng quan yếu trong sản xuất xã hội – nó còn trực tiếp sản xuất ra phòng ban sản phẩm mang vai trò ngày càng tăng trong đời sống xã hội, đó là sản phẩm nhà cung cấp. Chẳng hạn, đó là những hoạt động nhà cung cấp với những sản phẩm kèm theo như nhà cung cấp nhà băng, nhà cung cấp tài chính, tín dụng, nhà cung cấp hối đoái, nhà cung cấp vận tải, nhà cung cấp bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm con người, nhà cung cấp du lịch, nhà cung cấp lao động quốc tế… Và theo đó, hình thành nên ngành kinh tế nhà cung cấp với vai trò ngày càng to trong cơ cấu kinh tế quốc dân.

Tương tự, kinh tế nhà cung cấp là ngành kinh tế trong cấu trúc của nền kinh tế quốc dân. Ko chỉ tồn tại với tư cách là ngành tương trợ cho những hoạt động sản xuất ra của nả vật chất, kinh tế nhà cung cấp còn trực tiếp là hoạt động sản xuất – sản xuất càng phát triển thì kinh tế nhà cung cấp ở tư cách này tham gia ngày càng sâu hơn vào ngành sản xuất ra của nả vật chất, trực tiếp sản xuất ra những hàng hóa đặc thù – hàng hóa nhà cung cấp.

Rate this post

Bình luận