Một số hạn chế của qui chế pháp lý về công ty hợp danh.

Qua nội dung trình bày ở trên ta với thể thấy được khái quát chung về qui chế pháp lý thành lập và hoạt động của tổ chức hợp danh. Nhưng thực tế cho thấy số tổ chức hợp danh ở nước ta rất hạn chế, nguyên nhân với thể do đây là loại hình doanh nghiệp mới còn ít người biết tới, ngoài ra còn với thể với nguyên nhân khác trong đó trực tiếp tới sự phát triển của loại hình doanh nghiệp là qui chế pháp lý. Một số hạn chế về qui chế pháp lý về tổ chức hợp danh với thể nhận thấy như sau:

Thứ nhất, theo điểm b khoản 1 Điều 95 Luật doanh nghiệp “Thành viên hợp danh phải là tư nhân, với trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về những nghĩa vụ của tổ chức”. Tương tự, thành viên hợp danh phải là người với trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp. Qui định này mang tính chất chung chung, ko với qui định cụ thể đối với trình độ chuyên môn của thành viên hợp danh, hơn nữa luật cũng ko qui định loại ngành nghề kinh doanh nào đề xuất lúc hoạt động phải thành lập theo loại hình tổ chức hợp danh.

Thứ hai, theo khoản 1 Điều 96 Luật doanh nghiệp “Thành viên hợp danh với quyền quản lý tổ chức, tiến hành những hoạt động kinh doanh nhân danh tổ chức; cùng liên đới chịu trách nhiệm về những nghĩa vụ cuả tổ chức”. Theo qui định này, những thành viên hợp danh với thể tự do, độc lập tiến hành hoạt động kinh doanh nhân danh tổ chức, nhưng những nghĩa vụ phát sinh của từng thành viên hợp danh lúc hoạt động kinh doanh độc lập thì những thành viên khác cũng phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Đặc trưng là lúc những thành viên hợp danh thành lập doanh nghiệp, nhưng hoạt động kinh doanh là mang tính độc lập giữa những thành viên, cùng hoạt động một ngành nghề đăng ký kinh doanh, cũng với thể nhân danh tổ chức và lợi nhuận thu được thì thành viên nào làm thì thành viên đó hưởng, nhưng lúc phát sinh nghĩa vụ, với thể dẫn tới vỡ nợ của một trong thành viên hợp danh thì tất cả những thành viên còn lại cũng với nguy cơ tương tự. Đây với thể là một qui định làm hạn chế việc phát triển loại hình doanh nghiệp này.

Thứ ba, theo khoản 2 Điều 97 Luật Doanh nghiệp qui định: “Những thành viên hợp danh với quyền ngang nhau lúc quyết định những vấn đề của tổ chức”. Đơn vị hợp danh là tổ chức đối nhân, quan hệ giữa những thành viên là chủ yếu, phần vốn góp là thứ yếu tuy nhiên với bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào thì khả năng thực hiện những nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh vẫn là yếu tố quan yếu nhất, qui định trên với thể tạo sự đồng đẳng đối với những thành viên lúc quyết định những vấn đề liên quan tới tổ chức nhưng nó gây ra sự thiếu công bằng đối với thành viên với số vốn góp to hơn.

Thứ tư, theo khoản 1 Điều 95 Luật Doanh nghiệp, một trong những điều kiện để thành lập doanh nghiệp hợp danh là phải với ít nhất hai thành viên hợp danh. Qui định này tỏ ra cứng nhắc bởi qui định về tổ chức hợp danh ở một số nước như Mỹ, Thái Lan… tổ chức hợp danh với thể được thành lập bởi một thành viên hợp danh và một thành viên góp vốn trở lên. Loại hình doanh nghiệp này với thể gọi là tổ chức hợp danh hữu hạn, ở một số nước khác gọi là tổ chức hợp vốn. Tương tự ko nhất thiết tổ chức hợp danh phải với ít nhất hai thành viên hợp dạnh trở lên như qui định ở Điều 95 khoản 1.

Rate this post

Bình luận