Vai trò của PBC trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ hoạt động của TTTT tại Trung Quốc

Kinh nghiệm của China cho thấy hệ thống trả tiền quốc gia đóng vai trò quan yếu tương trợ sự phát triển của TTTT nói chung và TTTT liên nhà băng nói riêng. Do đó, trong giai đoạn 2006 trở lại đây, China tập trung đầu tư, đổi mới hệ thống trả tiền quốc gia theo hướng tích hợp những cấu phần trả tiền khác nhau (hệ thống trả tiền ngoại tệ, hệ thống trả tiền trái phiếu/chứng khoán, hệ thống trả tiền tổng tức thời trị giá cao (Excessive Worth Subsystem – HVSS)). Trong đó, HVSS đóng vai trò xương sống cho toàn bộ hệ thống trả tiền quốc gia. Những hệ thống trả tiền bán lẻ và hệ thống trả tiền bù trừ và quyết toán chứng khoán kết nối vào HVSS, bảo đảm một cấu trúc cho phép “xử lý phân tán – quyết toán tập trung”, nhằm đạt tới mục tiêu phát triển hệ thống trả tiền quốc gia an toàn và hiệu quả, tương trợ tích cực cho hoạt động trả tiền trên TTTT.
PBC cũng trực tiếp xây dựng và quản lý sàn giao dịch điện tử thống nhất thuộc Trung tâm Giao dịch ngoại hối China – một phòng ban trực thuộc PBC trực tiếp quản lý (China Overseas Trade Price System – CFETS) đối với những giao dịch trên TTTT. Những thành viên với thể chào giá, vay mượn, tìm bán trực tuyến; đồng thời, những giao dịch này được ghi nhận trên hệ thống một cách tự động. Hệ thống niêm yết thương phiếu trực tuyến cũng được cung ứng tại Trung tâm này. PBC với thể thu thập những thông tin tức thời về lịch sử giao dịch, khối lượng, lãi suất cũng như thời hạn giao dịch. Do đó, CFETS cũng đồng thời là Trung tâm thông tin của PBC trên TTTT.

Rate this post

Bình luận