Quyết định 2841 năm 2009 ” Đính chính phụ lục 2 thông tư 203 năm 2009 của BTC”

Số hiệu văn bản: 2841/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành: BỘ TÀI CHÍNH, Người ban hành: BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành: Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009
Phạm vi điều chỉnh: Đính chính Phụ lục số 2 – Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản nhất thiết

Văn bản liên quan:
– Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;
– Căn cứ Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản nhất thiết;
–  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đính chính Phụ lục 2 “Phương pháp trích khấu hao tài sản nhất thiết” ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản nhất thiết, cụ thể như sau:

 

TT

Nội dung

Đã in

Sửa lại là

1

1/1/2009

1/1/2010

2

1/1/2014

1/1/2015

Từ năm 2014 trở đi

Từ năm 2015 trở đi

3

1/1/2009

1/1/2010

4

5

 

 

Điều 2. Quyết định này với hiệu lực thi hành cùng thời khắc hiệu lực của Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính.

 

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Thủ trưởng những đơn vị với liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ và những Phó TTCP;
– Văn phòng TW và những ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ toạ nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Viện Kiểm sát Nhân dân vô thượng;
– Toà án Nhân dân vô thượng;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;
– UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Ngân khố nhà nước những tỉnh,  thành thị trấn trực thuộc TW;
– Web site Chính phủ; Công báo;
– Cục Rà soát văn bản (Bộ Tư pháp);
– Những Tập đoàn kinh tế, Tổng tổ chức nhà nước, Hội Kế toán và Kiểm toán VN, Hội Kiểm toán viên hành nghề VN (VACPA)
– Những đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Web site Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, Cục TCDN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 01:18:16.

Bình luận