Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở nước ta

Đứng trước yêu cầu to to của nền kinh tế. Ngành sản xuất cây công nghiệp cần phát triển mạnh mẽ theo hướng vừa thực hiện thâm canh tăng năng suất vừa mở rộng diện tích để tạo ra yêu cầu vật liệu cho công nghiệp chế biến và yêu cầu nguồn hàng xuất khẩu khác ngày càng tăng.

Để thực hiện phương hướng trên, cần chú ý thực hiện những giải pháp chủ yếu sau:

–    Từng bước biến đổi cơ cấu sản xuất cây công nghiệp hợp lý. Điều kiện tự nhiên: đất đai, khí hậu, thời tiết nước ta cho phép phát triển tập đoàn cây công nghiệp phong phú và rộng rãi bao gồm: những loại cây sở hữu sợi, cây sở hữu đường, cây sở hữu dầu, cây kích thích, cây thuốc và cây đặc sản. Vì vậy để phát triển hiệu quả sản xuất cây công nghiệp cần phải biến đổi hoàn thiện về cơ cấu sản xuất chọn những cây chủ lực sở hữu lợi thế so sánh cao để phát triển tập trung qui mô to. Tune cũng cần kết hợp phát triển tổng hợp những cây trồng khác để lợi dụng hiệu quả những điều kiện về tự nhiên và kinh tế của quốc gia.

–   Trên cơ sở vật chất phân vùng cần tiến hành qui hoạch để hình thành những vùng sản xuất chuyên môn hoá sở hữu qui mô hàng hoá to, nhất là những cây công nghiệp chủ yếu kể cả cây công nghiệp ngắn ngày và cây công nghiệp dài ngày.

–    Đẩy mạnh thâm canh sản xuất cây công nghiệp vừa để tăng khối lượng sản phẩm, vừa tăng chất lượng sản phẩm và giảm giá bán sản xuất. Đối với cây công nghiệp lâu năm cần được thực hiện thâm canh ngay từ đầu, thâm canh liên tục và toàn diện.

–   Coi trọng công việc chế biến mạnh dạn đầu tư trang bị hệ thống máy móc hiện đại, sở hữu công nghê tiên tiến để đảm bảo chất lượng chế biến cao. Tăng cường công việc bảo quản, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm.

–   Hoàn thiện từng bước những chính sách kinh tế nhằm đảm bảo lợi ích cho người sản xuất, thực sự tạo động lực mạnh mẽ xúc tiến sản xuất cây công nghiệp phát triển.

Rate this post

Bình luận