Chính sách hỗ trợ về khoa học công nghệ

Đổi mới, thông minh là yêu cầu quan trong trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, đặc thù trong điều kiện cuộc cách mệnh công nghiệp lần thứ tư (4.0) đang diễn ra khá mạnh với tất cả quốc gia và Việt Nam. Để việc tiếp cận với những thành tựu KH CN tiên tiến, hiện đại của toàn cầu và ứng dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý doanh nghiệp đòi hỏi chính phủ Trung ương cũng như chính quyền địa phương phải mang những cơ chế, chính sách cần thiết trợ tạo điều kiện cho sác doanh nghiệp. Mục tiêu của chính sách nhằm tạo điều kiện cho những doanh nghiệp Hải Phòng nhanh chóng nắm bắt, tiếp cận được trình độ khoa học khoa học mới, những sáng chế, phát minh và ứng dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhằm tăng, năng suất lao động, thương hiệu, chất lượng tăng trưởng, chuyển mạnh từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn, tài nguyên và lao động sang tăng trưởng dựa vào khoa học, khoa học, năng suất những yếu tố tổng hợp (TFP) một cách kịp thời, giá bán thấp. Theo Luật Ngân sách, việc tương trợ KHCN (đổi mới khoa học, thiết bị, thương hiệu, xuất xứ), quy định của Nhà nước về chi ngân sách là “những địa phương phải dành tối thiểu 2% chi ngân sách cho hoạt động KHCN, còn việc chi cho hoạt động cụ thể lại do địa phương quy định chính sách cụ thể thích hợp với điều kiện, tình hình địa phương.

Trong giai đoạn 2005-2015 thành xã đã triển khai, thực hiện kịp thời Luật Khoa học khoa học, Luật Môi trường và những Nghị định, những chương trình KHCN, chương trình đổi mới thông minh, chương trình đổi mới khoa học… những quyết định của Chính phủ vào việc tương trợ những doanh nghiệp trên khu vực Hải Phòng. Hướng dẫn, tương trợ 03 doanh nghiệp tham gia chương trình đổi mới khoa học quốc gia; 01 doanh nghiệp tham gia Chương trình Khoa học cao Quốc gia; 01 doanh nghiệp tham gia Quỹ VIIP – đổi mới thông minh hướng tới người mang thu nhập thấp; 02 doanh nghiệp tham gia Chương trình 592; 03 doanh nghiệp đăng ký trở thành doanh nghiệp khoa học và khoa học theo Nghị định 80/2007/NĐ-CP…Cùng với việc triển khai những chính sách của Chính phủ trong tương trợ KHCN cho những doanh nghiệp, UBND thành xã cũng đã chủ động ban hành nhiều nội dung, quyết định về cơ chế, chính sách tương trợ KHCN giúp những doanh nghiệp đổi mới TTB, khoa học.

Rate this post

Bình luận