Thực trạng cơ cấu nguồn vốn theo phạm vi huy động vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở Việt Nam

Căn cứ vào phạm vi huy động, tài chính của DN được phân loại thành: Vốn đầu tư bên trong và Vốn đầu tư bên ngoài. Vốn đầu tư bên trong được hình thành từ kết quả hoạt động kinh doanh của DN, đó là chính là lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư. Vốn đầu tư bên ngoài được hình thành ngoài kết quả hoạt động kinh doanh của DN. Để phân tích cơ cấu tài chính theo phạm vi huy động vốn, tác giả sử dụng những mục tiêu sau: (i) Quy mô và tỷ trọng tài chính bên trong; (ii) Quy mô và tỷ trọng tài chính bên ngoài.

Biểu đồ 2.9 cho thấy: Quy mô NVBN sở hữu xu hướng giảm dần trong lúc quy mô NVBT sở hữu xu hướng tăng dần trong giai đoạn nghiên cứu. Quy mô NVBN giảm từ 37.299.968 triệu đồng năm 2012 xuống còn 24.999.713 triệu đồng năm 2017 (mức giảm -32,97%); quy mô NVBT tăng từ mức 3.099.269 triệu đồng năm 2012 lên 7.711.803 triệu đồng năm 2014 và duy trì ổn định ở mức bình quân là 7.780.423 triệu đồng trong giai đoạn 2014-2017

Qua phân tích cơ cấu ngồn vốn theo phạm vi huy động vốn, nhận thấy: Vốn đầu tư bên trong sở hữu sự gia tăng mạnh trong cao trong giai đoạn 2012-2014; duy trì ổn định trong giai đoạn 2014-2017; tài chính bên ngoài sở hữu xu hướng giảm. Cơ cấu tài chính cho thấy sự độc lập trong quyết định sản xuất kinh doanh của những DN ngành điện niêm yết đã sở hữu sự gia tăng: việc thực hiện cổ phần hoá là tiền đề cho những DN tăng năng lực sản xuất kinh doanh, gia tăng tài chính nội sinh, gia tăng tính độc lập với hoạt động kinh doanh. Điều này hoàn toàn thích hợp với thực tiễn ngành điện niêm yết bởi lẽ với lộ trình xây dựng một thị trường khó khăn hoàn toàn trong tương lai việc những DN phải độc lập kinh doanh là thích hợp với quy luật khách quan.

Rate this post

Bình luận