Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những quyền lợi gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có các quyền sau đây:

– Được cấp sổ bảo hiểm xã hội;

– Nhận lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội tự nguyện đầy đủ, kịp thời, thuận tiện theo quy định.

– Hưởng bảo hiểm y tế khi đang hưởng lương hưu;

– Yêu cầu tổ chức bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội;

– Khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền khi quyền lợi hợp pháp của mình bị vi phạm hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện có hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

– Uỷ quyền cho người khác nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Rate this post

Bình luận