Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

a. Chứng từ kế toán sử dụng

Những chứng từ kế toán được sử dụng lúc hạch toán giá thành quản lý doanh nghiệp tuỳ thuộc vào nội dung từng khoản mục giá thành phát sinh, gồm:

– Bảng trả tiền tiền lương, Bảng trả tiền BHXH, Bảng phân bổ tiền lương – BHXH: để phản ánh giá thành về viên chức quản lý.
– Bảng phân bổ vật liệu – dụng cụ dụng cụ, Phiếu xuất kho…: để phản ánh giá thành về vật liệu, dụng cụ xuất sử dụng cho quản lý.
– Bảng tính trích khấu hao TSCĐ: để phản ánh giá thành khấu hao TSCĐ sử dụng cho quản lý.
– Thông tin thuế, Bảng kê nộp thuế, Biên lai thu thuế…: để phản ánh những khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp.
– Những hoá đơn nhà sản xuất, Phiếu chi, giấy báo Nợ…: để phản ánh những khoản giá thành về nhà sản xuất sắm ngoài hay chi khác bằng tiền.
-…
Những chứng từ cần được rà soát tình hợp pháp, hợp thức và phân loại trước lúc ghi sổ kế toán.

b. Tài khoản kế toán sử dụng

Để hạch toán giá thành quản lý doanh nghiệp, kế toán sử dụng tài khoản 642 “Tầm giá quản lý doanh nghiệp”. Tài khoản này sử dụng để tập hợp và kết chuyển những giá thành quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và những giá thành khác liên quan tới hoạt động chung của toàn doanh nghiệp.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản này như sau:

Bên Nợ: Tập hợp giá thành quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ.

Bên Với:
– Những khoản ghi giảm giá thành quản lý doanh nghiệp
– Kết chuyển giá thành quản lý doanh nghiệp vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ; tài khoản 142 (1422 – Tầm giá chờ kết chuyển) hoặc tài khoản 242 “Tầm giá trả trước dài hạn” để chuyển sang kỳ sau.

Tài khoản 642 cuối kỳ ko với số dư và được chi tiết thành 8 tài khoản cấp 2 như sau:
+ Tài khoản 6421 “Tầm giá viên chức quản lý”
+ Tài khoản 6422 “Tầm giá vật liệu quản lý”
+ Tài khoản 6423 “Tầm giá đồ sử dụng văn phòng”
+ Tài khoản 6424 “Tầm giá khấu hao tài sản khăng khăng”
+ Tài khoản 6425 “Thuế, phí và lệ phí”
+ Tài khoản 6426 “Tầm giá dự phòng”
+ Tài khoản 6427 “Tầm giá nhà sản xuất sắm ngoài”
+ Tài khoản 6428 “Tầm giá bằng tiền khác”

c. Phương pháp hạch toán tập hợp và kết chuyển giá thành quản lý doanh nghiệp

– Hàng tháng, căn cứ vào Bảng trả tiền lương của phòng ban quản lý, tính lương, phụ cấp phải trả cho bộ máy quản lý gián tiếp ở doanh nghiệp, kế toán ghi:

Nợ TK642(6421): Tập hợp giá thành viên chức quản lý

Với TK334: Tổng số tiền lương và phụ cấp với tính chất lương phải trả viên chức quản lý doanh nghiệp

– Lúc trích quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả viên chức quản lý, kế toán ghi:

Nợ TK642(6421): Tập hợp giá thành viên chức quản lý doanh nghiệp
Với TK338(3382, 3383, 3384): Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn

– Lúc xuất kho vật liệu sử dụng cho quản lý doanh nghiệp, kế toán ghi:

Nợ TK642(6422): Tập hợp chi phi vật liệu quản lý
Với TK152: Trị giá nguyên vật liệu xuất sử dụng cho quản lý

– Lúc xuất dụng cụ dụng cụ sử dụng trong quản lý doanh nghiệp:

+ Trường hợp dụng cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ 1 lần, kế toán ghi:

Nợ TK642(6423): Tập hợp giá thành dụng cụ, đồ sử dụng văn phòng
Với TK153(1531): Toàn bộ trị giá dụng cụ, đồ sử dụng xuất sử dụng cho quản lý doanh nghiệp

+ Trường hợp dụng cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ nhiều lần, kế toán ghi:

Nợ TK142(1421), 242: Tập hợp giá thành dụng cụ, đồ sử dụng văn phòng
Với TK153(1531): Trị giá dụng cụ, đồ sử dụng xuất sử dụng cho quản lý doanh nghiệp

Định kỳ, phân bổ dần khoản giá thành về dụng cụ dụng cụ này vào giá thành quản lý doanh nghiệp trong kỳ, kế toán ghi:

Nợ TK642(6423): Tập hợp giá thành về dụng cụ, đồ sử dụng văn phòng trong kỳ
Với TK142(1421), 242: Phân bổ giá thành về dụng cụ, đồ sử dụng văn phòng xuất dùngvvào giá thành quản lý trong kỳ

– Lúc trích khấu hao tài sản khăng khăng sử dụng cho phòng ban quản lý trong kỳ, kế toán ghi:

Nợ TK642(6424): Tập hợp giá thành khấu hao tài sản khăng khăng sử dụng cho quản lý doanh nghiệp
Với TK214: Số khấu hao tài sản khăng khăng đã trích trong kỳ

– Những khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp trong kỳ, kế toán căn cứ vào những chứng từ liên quan để ghi sổ như sau:

Nợ TK642(6425): Tập hợp những khoản thuế, phí, lệ phí phát sinh trong kỳ
Với TK3337, 3338, 111, 112…: Những khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp hay đã nộp cho ngân sách

– Cuối niên độ kế toán, tiến hành trích lập quỹ dự phòng về trợ cấp nghỉ việc làm theo quy định, kế toán ghi:

Nợ TK642(6426): Tập hợp giá thành dự phòng phát sinh
Với TK351: Ghi tăng quỹ dự phòng về trợ cấp nghỉ việc làm

– Trích lập dự phòng phải thu khó đòi:

Cuối niên độ kế toán, căn cứ vào những khoản nợ phải thu của doanh nghiệp, kế toán xác định số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải trích lập:

+ Nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải trích lập năm nay > số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trich lập ở cuối niên độ trước chưa sử dụng hết thì kế toán sẽ trích lập bổ sung, ghi:

Nợ TK642(6426): Tập hợp giá thành dự phòng
Với TK139: Trích lập dự phòng phải thu khó đòi

+ Nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải trích lập năm nay < số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trich lập ở cuối niên độ trước chưa sử dụng hết thì kế toán sẽ tiến hành hoàn nhập số chênh lệch, ghi:

Nợ TK139: Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi
Với TK642(6426): Ghi giảm giá thành dự phòng trong kỳ

– Nếu cuối niên độ kế toán, phát sinh khoản nợ ko thu được, phải xử lý xoá sổ, kế toán sẽ phản ánh như sau:

Nợ TK139: Số đã lập dự phòng ở niên độ trước sử dụng để bù đắp thiệt hại
Nợ TK642(6426): Ghi tăng giá thành phần chênh lệch chưa lập dự phòng
Với TK131: Xoá sổ nợ phải thu của khách hàng ko đòi được
Với TK138: Xoá sổ nợ phải thu khác ko đòi được
Đồng thời, ghi:
Nợ TK004: Nợ khó đòi đã xử lý

– Lúc phân bổ dần giá thành trả trước vào giá thành quản lý kỳ này, kế toán ghi:

Nợ TK642 (chi tiết tiểu khoản): Tập hợp giá thành quản lý
Với TK142 (1421): Phân bổ giá thành trả trước

– Lúc trích trước giá thành phải trả vào giá thành quản lý kỳ này, kế toán ghi:

Nợ TK642 (chi tiết tiểu khoản): Tập hợp giá thành quản lý
Với TK 335: Trích trước giá thành phải trả

– Lúc phát sinh những khoản giá thành về nhà sản xuất sắm ngoài, thuê ngoài phục vụ cho quản lý doanh nghiệp, kế toán ghi:

Nợ TK 642(6427): Tập hợp giá thành nhà sản xuất sắm ngoài
Nợ TK133(1331): Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (nếu với)
Với TK331: Tổng giá trả tiền của nhà sản xuất sắm ngoài

– Lúc phát sinh những giá thành khác bằng tiền phục vụ cho quản lý doanh nghiệp, kế toán ghi:

Nợ TK642(6428): Tập hợp những khoản giá thành khác bằng tiền phục vụ cho quản lý doanh nghiệp
Nợ TK133(1331): Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (nếu với)
Với TK111, 112, 113, 311: Tổng số tiền đã chi

– Số kinh phí quản lý phải nộp cấp trên theo quy định, kế toán ghi:

Nợ TK642(6428): Tập hợp giá thành quản lý doanh nghiệp
Với TK336, 111, 112…: Số kinh phí phải nộp hay đã nộp cấp trên

– Những khoản được ghi giảm giá thành quản lý doanh nghiệp trong kỳ (vật tư xuất sử dụng ko hết, truất phế liệu thu hồi, hàng hoá thừa trong định mức tại kho…) sẽ được phản ánh như sau:

Nợ TK111, 112, 156(1561), 152…
Với TK642: Ghi giảm giá thành quản lý doanh nghiệp

– Cuối kỳ, kế toán sẽ tiến hành kết chuyển giá thành quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh:

+ Đối với những doanh nghiệp với kỳ phát sinh giá thành thích hợp với kỳ ghi nhận doanh thu, giá thành quản lý doanh nghiệp được kết chuyển hết vào TK911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, kế toán ghi:

Nợ TK911: Tầm giá quản lý doanh nghiệp trừ vào kết quả kinh doanh trong kỳ
Với TK642: Kết chuyển toán bộ giá thành quản lý doanh nghiệp

+ Đối với những doanh nghiệp với chu kỳ kinh doanh dài, trong kỳ ko với hoặc với ít hàng hoá tiêu thụ thì cũng sẽ phân bổ một phần giá thành quản lý doanh nghiệp cho số hàng còn lại chưa tiêu thụ cuối kỳ (tương tự như phân bổ giá thành bán hàng đã trình bày ở trên) để chuyển sang kỳ sau, kế toán ghi:

Nợ TK142(1422) hoặc 242 (chi tiết giá thành quản lý doanh nghiệp): Tầm giá quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng còn lại chưa tiêu thụ cuối kỳ
Nợ TK911: Tầm giá quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng tiêu thụ trong kỳ
Với TK641: Kết chuyển giá thành quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
Sang kỳ sau, lúc phân bổ và kết chuyển giá thành quản lý doanh nghiệp cho hàng tiêu thụ trong kỳ, kế toán sẽ ghi những bút toán sau:

· Kết chuyển giá thành bán hàng kỳ trước trừ vào kết quả kinh doanh trong kỳ này:

Nợ TK 911: Tầm giá quản lý doanh nghiệp kỳ trước trừ vào kết quả kinh doanh trong kỳ
Với TK142(1422) hoặc 242 (chi tiết giá thành quản lý doanh nghiệp): Tầm giá quản lý doanh nghiệp kỳ trước đã kết chuyển trừ vào kết quả kinh doanh trong kỳ này

· Phân bổ và kết chuyển giá thành quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:

Nợ TK142(1422) hoặc 242 (chi tiết giá thành quản lý doanh nghiệp): Tầm giá quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng còn lại chưa tiêu thụ cuối kỳ
Nợ TK911: Tầm giá quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng tiêu thụ trong kỳ
Với TK641: Kết chuyển giá thành quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

2.9/5 - (9 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 10:20:35.

Bình luận