Hoạch định chiến lược ở các doanh nghiệp may Việt Nam

Những DN might đã sở hữu quy hoạch và chiến lược phát triển ngành tới năm 2020 và định hướng tới năm 2030. Đây là thuận lợi to với những DN might Việt Nam. Đến nay những DN might to và một số DN vừa đã nhận thức được vai trò và ý nghĩa của việc hoạch định chiến lược kinh doanh trong đó sở hữu phát triển vững bền. Đây là nhân tố sở hữu tác động mạnh (0,193) sau lãnh đạo DN thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ. Theo Ông Đinh Văn Thập, 2017: “Tổng Doanh nghiệp might Nhà Bè đã hoạch định chiến hướng tới thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ một cách chủ động”. Tương tự, tại những DN to đã căn cứ vào nguồn lực của mình, vào sự thay đổi của môi trường để hoạch định chiến lược kinh doanh. Sự thay đổi liên quan tới những chính sách của Nhà nước, sức ép của các đối tác liên quan, những thời cơ từ hội nhập kinh tế. Mặc dù vậy, một số DNNVV chưa quan tâm đúng mức tới hoạch định chiến lược bao hàm mục tiêu phát triển vững bền, thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ hay hoạch định chiến lược kinh doanh chưa hướng tới bối cảnh với sự thay đổi của môi trường. Điều đó làm cho công việc hoạch định chiến lược chưa đầy đủ, cập thời.

Rate this post

Bình luận