Quá trình thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Quá trình thực hiện TNXH, TNXH đối với  NLĐ của DN được những nghiên  cứu mang tính học thuật của những nhà nghiên cứu: Panapanaan, và những cùng sự (2003); Jan Jonker và Marco de Witte (2006); Hohnen, P. (2007), Nguyễn Thị  Minh Nhàn, (2015) nhắc theo tiếp cận quá trình thực hiện TNXH gồm những hoạt động: Lập kế hoạch – Plan (P); Thực hiện – Do (D); Rà soát – Examine (C); Hành động – Act (A). Dựa trên tiếp cận PDCA, quá trình thực hiện TNXH đối với NLĐ với những hoạt động chính: Xây dựng kế hoạch thực hiện, triển khai thực hiện và  giám định thực hiện. Do vậy, quá trình thực hiện TNXH đối với NLĐ của DN là sự kế thừa và phát triển nghiên cứu của những học giả về quá trình thực hiện TNXH của DN. Trong quá trình thực hiện TNXH đối với NLĐ với 13 biến quan sát được mã hóa từ CSR1 → CSR13 liên quan tới quá trình thực hiện (xem hình 2.1).

Rate this post

Bình luận