Tài khoản 242 – Chi phí trả trước dài hạn

Tài khoản này sử dụng để phản ánh những giá tiền thực tế đã phát sinh nhưng sở hữu liên quan tới kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều niên độ kế toán và việc kết chuyển những khoản giá tiền này vào giá tiền sản xuất, kinh doanh của niên độ kế toán sau.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1.Thuộc loại giá tiền trả trước dài hạn gồm:

– Giá bán trả trước về thuê hoạt động TSCĐ (Quyền sử dụng đất, nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc shop và TSCĐ khác) phục vụ cho sản xuất, kinh doanh nhiều năm tài chính. Trường hợp trả trước tiền thuê đất sở hữu thời hạn nhiều năm và được cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất thì số tiền trả trước về thuê đất sở hữu thời hạn ko dược hạch toán vào Tài khoản 242 mà hạch toán vào Tài khoản 213;

– Tiền thuê hạ tầng hạ tầng đã trả trước cho nhiều năm và phục vụ cho kinh doanh nhiều kỳ nhưng ko được cấp giấy chứng thực quyền sử dụng;

– Giá bán trả trước phục vụ cho hoạt động kinh doanh của nhiều năm tài chính;

– Giá bán thành lập doanh nghiệp, giá tiền tập huấn, quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động được phân bổ tối đa ko quá 3 năm;

– Giá bán nghiên cứu sở hữu trị giá to được phép phân bổ cho nhiều năm;

– Giá bán cho giai đoạn triển khai ko đủ tiêu chuẩn ghi nhận là tài sản một mực vô hình;

– Giá bán tập huấn cán bộ quản lý và người lao động kỹ thuật;

– Giá bán di chuyển địa điểm kinh doanh, hoặc tổ chức lại doanh nghiệp phát sinh to hơn được phân bổ cho nhiều năm

– Nếu chưa lập dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp;

– Giá bán tậu bảo hiểm (Bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ phương tiện vận tải, bảo hiểm thân xe,…) và những loại lệ phí mà doanh nghiệp tậu và trả một lần cho nhiều năm tài chính;

– Dụng cụ, dụng cụ xuất sử dụng một lần với trị giá to và bản thân phương tiện, dụng cụ tham gia vào hoạt động kinh doanh trên một năm tài chính phải phân bổ dần vào những đối tượng chịu giá tiền trong nhiều năm;

– Giá bán đi vay trả trứơc dài hạn như lãi tiền vay trả trước, hoặc trả trước lãi trái phiếu ngay sau lúc phát hành;

– Lãi tậu hàng trả chậm, trả góp; – Giá bán phát hành trái phiếu sở hữu trị giá to phải phân bổ dần;

– Giá bán sửa chữa to TSCĐ phát sinh một lần sở hữu trị giá to doanh nghiệp ko thực hiện trích trước giá tiền sửa chữa to TSCĐ, phải phân bổ nhiều năm;

– Số kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và chênh lệch tỷ giá hối đoái do giám định lại những khoản mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ (trường hợp lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động) lúc hoàn thành đầu tư;

– Số chênh lệch giá bán nhỏ hơn trị giá còn lại của TSCĐ bán và thuê lại là thuê tài chính;

– Giá bán liên quan tới BĐS đầu tư sau ghi nhận ban sơ ko thoả mãn điều kiện ghi tăng nguyên giá BĐS đầu tư nhưng sở hữu trị giá to phải phân bổ dần;

– Trường hợp thống nhất kinh doanh dẫn đế quan hệ tổ chức mẹ- tổ chức con sở hữu phát sinh lợi thế thương nghiệp hoặc lúc cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước sở hữu phát sinh lợi thế kinh doanh;

– Những khoản khác.

2. Chỉ hạch toán vào Tài khoản 242 những khoản giá tiền phát sinh sở hữu liên quan tới một năm tài chính.

3. Việc tính và phân bổ giá tiền trả trước dài hạn vào giá tiền sản xuất, kinh doanh từng niên độ kế toán phải căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại giá tiền và lựa chọn phương pháp tiêu thức thích hợp.

4. Kế toán phải theo dõi chi tiết từng khoản giá tiền trả trước dài hạn đã phát sinh, đã phân bổ vào những đối tượng chịu giá tiền của từng kỳ hạch toán và số còn lại chưa phân bổ vào giá tiền.

5. Doanh nghiệp phải mở sổ chi tiết theo dõi riêng biệt chênh lệch tỷ giá hối đoái (lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tư XDCB phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động chưa phân bổ vào giá tiền.

KẾT CẤU NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 242 – CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

Bên Nợ:

– Những khoản giá tiền trả trước dài hạn phát sinh trong kỳ;
– Phản ánh số kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và chênh lệch tỷ giá hối đoái do giám định lại những khoản mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ (giai đoạn trước hoạt động) lúc hoàn thành đầu tư để phân bổ dần vào giá tiền tài chính.

Bên Với:

– Những khoản giá tiền trả trước dài hạn đã tính vào giá tiền sản xuất, kinh doanh trong kỳ;
– Phản ánh số phân bổ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và giám định lại những khoản mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ (lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động, lúc hoàn thành đầu tư) vào giá tiền tài chính trong kỳ.

Số dư bên Nợ:

– Những khoản giá tiền trả trước dài hạn chưa yính vào giá tiền sản xuất, kinh doanh trong kỳ;
– Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và giám định lại những khoản mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ (lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động) lúc hoàn thành đầu tư chưa xử lý tại thời khắc cuối năm tài chính.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Lúc phát sinh những khoản giá tiền trả trước dài hạn to phải phân bổ dần vào giá tiền sản xuất, kinh doanh của nhiều năm tài chính như: Giá bán thành lập doanh nghiệp, giá tiền tập huấn viên chức, giá tiền quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập, giá tiền cho giai đoạn nghiên cứu, giá tiền di chuyển địa điểm kinh doanh,… ghi:

Nợ TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu sở hữu)
Với những TK 111, 112, 152, 331, 334, 338,…

– Định kỳ tiến hành phân bổ giá tiền trả trước dài hạn vào giá tiền sản xuất, kinh doanh, ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642
Với TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn.

2. Lúc trả trước tiền thuê TSCĐ, thuê hạ tầng hạ tầng theo phương thức thuê hoạt động và phục vụ hoạt động kinh doanh cho nhiều năm:

– Nếu TSCĐ thuê sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu sở hữu)
Với những TK 111, 112,…

– Nếu TSCĐ thuê sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà sản xuất ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, ghi:

Nợ TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn.
Với những TK 111, 112,…

3. Đối với phương tiện, dụng cụ xuất sử dụng một lần sở hữu trị giá to và bản thân phương tiện, dụng cụ tham gia vào sản xuất, kinh doanh trên một năm tài chính phải phân bổ nhiều năm:

– Lúc xuất phương tiện, dụng cụ căn cứ vào phiếu xuất kho, ghi:

Nợ TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn
Với TK 153 – Dụng cụ, dụng cụ.

– Định kỳ, tiến hành phân bổ trị giá phương tiện, dụng cụ đã xuất sử dụng theo tiêu thức hợp lý. Căn cứ để xác định mức giá tiền phải phân bổ cho mỗi năm sở hữu thể là thời kì sử dụng hoặc khối lượng sản phẩm, nhà sản xuất mà phương tiện tham gia kinh doanh trong từng kỳ hạch toán. Lúc phân bổ, ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642
Với TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn.

4. Trường hợp tậu TSCĐ và BĐS đầu tư theo phương thức trả chậm, trả góp:

– Lúc tậu TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình hoặc tậu BĐS đầu tư theo phương thức trả chậm, trả góp và đưa về sử dụng ngay cho sản xuất, kinh doanh, hoặc để nắm giữ chờ tăng giá hoặc cho thuê hoạt động, ghi:

Nợ những TK 211, 213, 217 (Nguyên giá- Ghi theo giá tậu trả tiền ngay)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu sở hữu)
Nợ TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn (Phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa tổng số tiền phải trả tiền trừ (-) Giá tậu trả tiền ngay trừ (-) Thuế GTGT nếu sở hữu)
Với TK 331 – Phải trả cho người bán (Tổng giá trả tiền)

– Định kỳ, trả tiền tiền cho người bán, kế toán ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Với những TK 111, 112,… (Số phải trả định kỳ bao gồm cả giá gốc và lãi trả chậm, trả góp phải trả định kỳ).

– Định kỳ, tính vào giá tiền theo số lãi trả chậm, trả góp phải trả, ghi:

Nợ TK 635 – Giá bán tài chính
Với TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn.

5. Trường hợp giá tiền sửa chữa to TSCĐ phát sinh to, doanh nghiệp ko thực hiện trích trước giá tiền sửa chữa to TSCĐ, phải phân bổ cho nhiều năm tài chính lúc công việc sửa chữa to hoàn thành:

5.1. Kết chuyển giá tiền sửa chữa to vào tài khoản giá tiền trả trước dài hạn, ghi:

Nợ TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn
Với TK 241 – XDCB dở dang (2413).

5.2. Định kỳ, tính phân bổ giá tiền sửa chữa to TSCĐ vào giá tiền sản xuất, kinh doanh trong năm tài chính, ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642
Với TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn.

6. Lúc phát sinh những giá tiền trực tiếp ban sơ liên quan tới cho thuê hoạt động TSCĐ, nếu phát sinh to phải phân bổ dần nhiều năm, ghi:

Nợ TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn.
Với những TK 111, 112, 331,…

– Định kỳ phân bổ giá tiền trực tiếp ban sơ liên quan tới cho thuê hoạt động TSCĐ thích hợp với việc ghi nhận doanh thu cho thuê hoạt động, ghi:

Nợ TK 627 – Giá bán sản xuất chung
Với TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn.

7. Lúc kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và chênh lệch tỷ giá do giám định lại những khoản mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ (trường hợp lỗ tỷ giá phát sinh to) của hoạt động đầu tư XDCB (Giai đoạn trước hoạt động) lúc hoàn thành đầu tư, bàn giao TSCĐ đưa vào sử dụng để phân bổ dần vào giá tiền tài chính, ghi:

Nợ TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn
Với TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

8. Định kỳ, lúc phân bổ dần số lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh và giám định lại những khoản mục tiền tệ sở hữu gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCB (Giai đoạn trước hoạt động, lúc hoàn thành đầu tư) vào giá tiền tài chính, ghi:

Nợ TK 635 – Giá bán tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái)
Với TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn.

9. Hạch toán trả trước dài hạn lãi tiền vay:

– Lúc doanh nghiệp trả trước dài hạn lãi tiền vay cho bên cho vay, ghi:
Nợ TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn.
Với những TK 111, 112,…

– Định kỳ, phân bổ lãi tiền vay theo số phải trả từng kỳ vào giá tiền tài chính hoặc vốn hoá tính vào trị giá tài sản dở dang, ghi:
Nợ TK 635 – Giá bán tài chính (Nếu giá tiền đi vay ghi vào giá tiền sản xuất, kinh doanh trong kỳ)
Nợ TK 241 – XDCB dở dang. (Nếu giá tiền đi vay được vốn hoá vào trị giá tài sản đầu tư XD dở dang)
Nợ TK 627 – Giá bán sản xuất chung (Nếu giá tiền đi vay được vốn hoá vào trị giá tài sản sản xuất dở dang)
Với TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn.

10. Lúc doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo mệnh giá để huy động vốn vay, nếu doanh nghiệp trả trước lãi trái phiếu ngay lúc phát hành, giá tiền lãi vay được phản ánh vào bên Nợ TK 242 (Chi tiết lãi trái phiếu trả trước), sau đó phân bổ dần vào những đối tượng chịu giá tiền.

– Tại thời khắc phát hành trái phiếu, ghi:
Nợ những TK 111, 112 (Tổng số tiền thực thu)
Nợ TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn (Chi tiết lãi trái phiếu trả trước)
Với TK 3431 – Mệnh giá trái phiếu.

– Định kỳ, phân bổ lãi trái phiếu trả trước vào giá tiền đi vay từng kỳ, ghi:

Nợ TK 635 – Giá bán tài chính (Nếu tính vào giá tiền tài chính trong kỳ)
Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (Nếu được vốn hoá vào trị giá tài sản đầu tư xây dựng dở dang)
Nợ TK 627 – Giá bán sản xuất chung (Nếu được vốn hoá vào trị giá sản xuất dở dang)
Với TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn (Chi tiết lãi trái phiếu trả trước) (Số lãi trái phiếu phân bổ trong kỳ).

11. Giá bán phát sinh lúc doanh nghiệp phát hành trái phiếu:

– Nếu giá tiền phát hành trái phiếu sở hữu trị giá nhỏ, tính ngay vào giá tiền trong kỳ, ghi:
Nợ TK 635 – Giá bán tài chính
Với những TK 111, 112,…

– Nếu giá tiền phát hành trái phiếu sở hữu trị giá to, phải phân bổ dần, ghi:
Nợ TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn (Chi tiết giá tiền phát hành trái phiếu)
Với những TK 111, 112,…

– Định kỳ, phân bổ giá tiền phát hành trái phiếu, ghi:
Nợ những TK 635, 241, 627 (Phần phân bổ giá tiền phát hành trái phiếu trong kỳ)
Với TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn (Chi tiết giá tiền phát hành trái phiếu).

12. Kế toán những giá tiền liên quan tới bất động sản đầu tư sau ghi nhận ban sơ:

– Lúc phát sinh giá tiền liên quan tới bất động sản đầu tư ghi nhận ban sơ, nếu thoả mãn điều kiện vốn hoá ghi tăng nguyên giá bất động sản đầu tư và phát sinh to phải phân bổ dần, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Chi tiết giá tiền kinh doanh bất động sản đầu tư)
Nợ TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn (Nếu giá tiền sở hữu trị giá to)
Với những TK 111, 112, 152, 153, 334…

– Định kỳ, phân bổ giá tiền liên quan tới bất động sản đầu tư sau ghi nhận ban sơ vào giá tiền trong kỳ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Phần phân bổ giá tiền liên quan tới bất động sản đầu tư sau ghi nhận ban sơ vào trong kỳ)
Với TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn.

13. Trường hợp thống nhất kinh doanh ko dẫn tới quan hệ tổ chức mẹ- tổ chức con (tậu tài sản thuần), tại ngày tậu nếu phát sinh lợi thể thương nghiệp:

– Nếu việc tậu, bán lúc thống nhất kinh doanh được bên tậu trả tiền bằng tièn,
hoặc những khoản tương đương tiền, ghi:

Nợ những TK 131, 138, 152, 153, 155, 156, 211, 213, 217,… (Theo trị giá hợp lý)
Nợ TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn (Chi tiết lợi thế thương nghiệp)
Với những TK 311, 331, 341, 342… (Theo trị giá hợp lý của những khoản nợ phải trả và nợ tiềm tàng phải gánh chịu)
Với những TK 111, 112, 121 (Số tiền hoặc những khoản tương đương tiền bên tậu đã trả tiền).

– Nếu việc tậu, bán lúc thống nhất kinh doanh được thực hiện bằng việc bên tậu phát hành cổ phiếu, ghi:

Nợ những TK 131, 138, 152, 153, 155, 156, 211, 213, 217,… (Theo trị giá hợp lý)
Nợ TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (Số chênh lệch giữa trị giá hợp lý nhỏ hơn mệnh giá cổ phiếu- nếu giá phát hành cổ phiếu theo trị giá hợp lý nhỏ hơn mệnh giá cổ phiếu)
Với TK 4111 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Theo mệnh giá)
Với những TK 311, 331, 341, 342… (Theo trị giá hợp lý của những khoản nợ phải trả và nợ tiềm tàng phải gánh chịu)
Với TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (Số chênh lệch giữa trị giá hợp lý to hơn mệnh giá cổ phiếu- Nếu giá phát hành cổ phiếu theo trị giá hợp lý to hơn mệnh giá cổ phiếu).

2.7/5 - (13 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 23:37:47.

Bình luận