Thông tư 244 năm 2009 ” Hướng dẫn sửa đổi bổ sung quyết định 15-2006 BTC “

Số hiệu văn bản: 244/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành: BỘ TÀI CHÍNH, Người ban hành: BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành: Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009
Phạm vi điều chỉnh: Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Văn bản liên quan:

– Căn cứ Luật Kế toán ngày 17/06/2003;

– Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ- CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;

– Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT (thuế GTGT);

– Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN (thuế TNDN);

 

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi kế toán một số nghiệp vụ kinh tế, bổ sung kế toán những nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh chưa được quy định trong Chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

CHƯƠNG I –  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi vận dụng

 

Thông tư này hướng dẫn kế toán vận dụng đối với những doanh nghiệp thuộc mọi ngành, mọi thành phần kinh tế trong cả nước.

 

Điều 2. Chế độ kế toán vận dụng đối với nhà thầu nước ngoài

 

Những tổ chức, tư nhân nước ngoài sản xuất kinh doanh trên hạ tầng hợp đồng, thoả thuận hoặc cam kết với tổ chức, tư nhân Việt Nam (gọi tắt là Nhà thầu nước ngoài), với hạ tầng trú ngụ tại Việt Nam phải thực hiện kế toán theo quy định của Luật Kế toán; Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam; Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam. Trong trường hợp ko với nhu cầu sửa đổi, bổ sung thì ko phải đăng ký Chế độ kế toán vận dụng với Bộ Tài chính mà chỉ cần thông tin cho cơ thuế quan địa phương – nơi đăng ký nộp thuế.

 

Điều 3. Nộp BCTC đối với những doanh nghiệp trong khu chế  xuất, khu công nghiệp, khu kỹ thuật cao

Những doanh nghiệp (kể cả những doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp với vốn đầu tư nước ngoài) với trụ sở nằm trong khu chế  xuất, khu công nghiệp, khu kỹ thuật cao thì ngoài việc nộp Thống kê tài chính năm cho những cơ quan theo quy định tại Chế độ Thống kê tài chính ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC còn phải nộp Thống kê tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kỹ thuật cao nếu được yêu cầu.

 

CHƯƠNG II – ĐƠN VỊ TIỀN TỆ TRONG KẾ TOÁN

 

 

 

3. Doanh nghiệp với đơn vị mẹ ở nước ngoài thì chỉ được lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán giống với đơn vị tiền tệ trong kế toán của đơn vị mẹ nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

Điều 6. Quy đổi BCTC lập bằng đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ sang VND lúc nộp cho những cơ quan quản lý Nhà nước

1. Những doanh nghiệp, tổ chức với vốn đầu tư nước ngoài thành lập và hoạt động ở Việt Nam sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán thì đồng thời với việc lập Thống kê tài chính theo đơn vị tiền tệ trong kế toán (ngoại tệ) còn phải quy đổi BCTC sang VND lúc nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước.

2. Nguyên tắc quy đổi BCTC lập bằng đơn vị tiền tệ kế toán là ngoại tệ sang VND:

 

Tất cả những khoản mục trên BCTC của doanh nghiệp (cả số liệu báo cáo và số liệu so sánh) đều được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên nhà băng tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Trường hợp tại ngày kết thúc kỳ kế toán ko với tỷ giá bình quân liên nhà băng thì lấy tỷ giá bình quân liên nhà băng tại ngày sắp nhất trước ngày kết thúc kỳ kế toán.

Điều 7. Kiểm toán BCTC trong trường hợp sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ

 

Thống kê tài chính lập theo đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ phải được kiểm toán. Thống kê tài chính lập theo đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ lúc quy đổi ra VND ko buộc phải phải kiểm toán mà chỉ cần với ý kiến xác nhận của kiểm toán về tỷ giá quy đổi và tính chuẩn xác của việc quy đổi.

 

 

1. Lúc với sự thay đổi to về hoạt động quản lý và kinh doanh dẫn tới đơn vị tiền tệ được sử dụng trong những giao dịch kinh tế ko còn thoả mãn những tiêu chuẩn nêu tại khoản 2 Điều 5 Chương II Thông tư này thì doanh nghiệp được thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán. Việc thay đổi từ một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán này sang một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán khác chỉ được thực hiện tại thời khắc khởi đầu niên độ kế toán mới. Doanh nghiệp phải thông tin cho cơ thuế quan quản lý trực tiếp về việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán chậm nhất là sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán.

 

2. Tỷ giá vận dụng cho những khoản mục thuộc Bảng Cân đối kế toán lúc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán:

Những khoản mục thuộc Bảng cân đối kế toán được quy đổi sang đơn vị tiền tệ trong kế toán mới theo tỷ giá bình quân liên nhà băng tại ngày thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.

 

3. Trình bày thông tin so sánh lúc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán

 

Trong kỳ kế toán trước tiên kể từ lúc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán, doanh nghiệp phải lập BCTC theo đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán mới và trình bày lại số liệu về thông tin so sánh (cột “Số đầu năm” của Bảng Cân đối kế toán và cột “Năm trước” của Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh và Thống kê lưu chuyển tiền tệ), cụ thể:

 

– Cột “Số đầu năm” của Bảng Cân đối kế toán được trình bày căn cứ vào Bảng Cân đối kế toán được lập tại thời khắc đầu năm tài chính (thời khắc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán) bằng cách sử dụng tỷ giá bình quân liên nhà băng tại ngày thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.

– Cột “Năm trước” của Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh và Thống kê lưu chuyển tiền tệ được trình bày căn cứ vào Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh và Thống kê lưu chuyển tiền tệ được lập tại thời khắc đầu năm bằng cách sử dụng tỷ giá bình quân liên nhà băng trung bình năm trước liền kề năm thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.

 

Điều 9. Thuyết minh BCTC

 

Lúc quy đổi BCTC (được lập bằng ngoại tệ) sang VND hoặc lúc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán, doanh nghiệp phải trình bày rõ trên Thuyết minh BCTC lý do thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán và những tác động (nếu với) đối với BCTC do việc quy đổi BCTC từ đồng ngoại tệ sang VND hoặc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.

 

CHƯƠNG III – HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

 

Điều 10. Những nguyên tắc vận dụng chế độ kế toán

 

Nhà thầu nước ngoài phải:

 

1. Căn cứ vào những quy định tại Luật Kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và quy định tại Thông tư này để tổ chức kế toán theo từng Hợp đồng nhận thầu (Từng Giấy phép nhận thầu) làm hạ tầng để quyết toán hợp đồng và QTT với Nhà nước Việt Nam.

 

2. Những Nhà thầu nước ngoài lúc vận dụng Chế độ kế toán Việt Nam được lựa chọn vận dụng danh mục tài khoản, chứng từ, sổ kế toán và hình thức sổ kế toán cho thích hợp với đặc điểm hoạt động và đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý của đơn vị mình và của Nhà nước Việt Nam  (Đặc thù là yêu cầu quản lý thuế), cụ thể như sau:

 

– Trường hợp Nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT và thuế TNDN đều theo phương pháp ấn định thì nhà thầu căn cứ vào Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam để lựa chọn, vận dụng thích hợp danh mục tài khoản, chứng từ và hình thức sổ kế toán để tạo ra yêu cầu quản lý của đơn vị mình.

– Trường hợp Nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN theo phương pháp doanh thu trừ (-) giá bán hoặc theo phương pháp ấn định thì phải lựa chọn vận dụng những tài khoản phản ánh tài sản, nợ phải trả, tài chính, doanh thu, giá bán, xác định kết quả với liên quan theo quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thuế của Nhà nước Việt Nam và yêu cầu quản lý của đơn vị mình.

 

3. Trường hợp với nhu cầu bổ sung, sửa đổi (Theo những nội dung nêu ở Điều 11 dưới đây) thì Nhà thầu nước ngoài phải đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung (kèm theo giải trình cụ thể) và chỉ được thực hiện lúc với ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (tính theo ngày làm việc), Bộ Tài chính với trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho nhà thầu nước ngoài lúc đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán.

 

Điều 11. Những nội dung sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán vận dụng cần phải đăng ký với Bộ Tài chính

 

1. Sửa đổi nội dung và kết cấu những chứng từ kế toán thuộc loại buộc phải;

2. Bổ sung hoặc sửa đổi tài khoản cấp I hoặc tài khoản cấp II về tên, ký hiệu và nội dung, phương pháp hạch toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù;

3. Sửa đổi mục tiêu BCTC hoặc thay đổi kết cấu, phương pháp lập BCTC.

 

Điều 12. Quy định về việc lập, nộp BCTC và kiểm toán BCTC

 

Nhà thầu nước ngoài phải lập Bảng Cân đối tài khoản (Phụ lục kèm theo) và Bản thuyết minh BCTC. Những nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN theo phương pháp doanh thu trừ (-) giá bán thì còn phải lập Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh. Nhà nước khuyến khích Nhà thầu nước ngoài thực hiện kiểm toán BCTC vì mục đích thuế (trừ trường hợp kê khai, nộp thuế theo phương pháp ấn định). Những BCTC của Nhà thầu nước ngoài phải nộp cho Cục Thuế địa phương, Cơ quan cấp Giấy phép nhận thầu hoặc Giấy phép hoạt động, Cục Thống kê địa phương.

 

CHƯƠNG IV – HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ KHÁC

 

Điều 13. Kế toán giá bán phát hành cổ phiếu

1. Trường hợp Tổ chức cổ phần chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, giá bán phát hành cổ phiếu được hạch toán theo quy định tại Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính.

 

2. Trường hợp đơn vị cổ phần phát hành cổ phiếu, kế toán ghi nhận những giá bán trực tiếp liên quan tới việc phát hành cổ phiếu, ghi:

Nợ TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần

Với những TK 111, 112…

           Điều 14. Kế toán tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu tại đơn vị cổ phần

 

1.  Kế toán tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu

 

1.1. Những quy định chung:

– Việc tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu (vốn cổ phần) được hướng dẫn bổ sung trong Thông tư này bao gồm những trường hợp phát hành thêm cổ phiếu ra sức chúng ko thu tiền, như: Phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, từ quỹ Đầu tư phát triển, từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (trả cổ tức bằng cổ phiếu) và từ quỹ khen thưởng, phúc lợi.

– Trong mọi trường hợp phát hành thêm cổ phiếu ko thu tiền, đơn vị cổ phần đều phải thực hiện đầy đủ những thủ tục theo quy định của pháp luật. Lúc được đại hội cổ đông thông qua và được cơ quan với thẩm quyền chấp thuận việc phát hành thêm cổ phiếu, đơn vị cổ phần phải ghi sổ kế toán để điều chỉnh vốn cổ phần theo phương án đã được phê duyệt.

 

1.2. Kế toán những nghiệp vụ cụ thể:

 

– Trường hợp đơn vị cổ phần được phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, kế toán căn cứ vào hồ sơ, chứng từ kế toán liên quan, ghi:

Nợ 4112 – Thặng dư vốn cổ phần

Với TK 4111- Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

 

– Trường hợp đơn vị cổ phần được phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển, ghi:

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển

Với TK 4111- Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Với TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (nếu với).

 

– Trường hợp đơn vị cổ phần được phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (trả cổ tức bằng cổ phiếu), ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Với TK 4111- Vốn đầu tư của chủ sở hữu;

Với TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (nếu với).

 

– Trường hợp đơn vị cổ phần được phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ khen thưởng để tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 3531 – Quỹ khen thưởng

Nợ TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (Phần chênh lệch giữa giá bán

thấp hơn mệnh giá – nếu với)

Với TK 4111 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Với TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (Phần chênh lệch giữa giá

bán cao hơn mệnh giá – nếu với).

 

2. Kế toán giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu

 

Mọi trường hợp giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu đều phải thực hiện đầy đủ những thủ tục theo quy định của pháp luật. Lúc được đại hội cổ đông thông qua và được cơ quan với thẩm quyền chấp thuận, đơn vị cổ phần phải ghi sổ kế toán để điều chỉnh vốn cổ phần theo phương án đã được phê duyệt. Những trường hợp giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu (vốn cổ phần) như tậu lại và huỷ bỏ cổ phiếu quỹ; Huỷ bỏ cổ phiếu quỹ thực hiện theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Điều 15. Kế toán trường hợp nhà đầu tư được nhận cổ phiếu do đơn vị cổ phần tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu

 

1. Lúc nhà đầu tư được nhận thêm cổ phiếu mà ko phải trả tiền do đơn vị cổ phần sử dụng thặng dư vốn cổ phần, những quỹ thuộc vốn chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (chia cổ tức bằng cổ phiếu) để tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu, nhà đầu tư chỉ theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm trên thuyết minh BCTC, ko ghi nhận trị giá cổ phiếu được nhận, ko ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính và ko ghi nhận tăng trị giá khoản đầu tư vào đơn vị cổ phần.

 

2. Quy định tại khoản 1 điều này được vận dụng từ năm tài chính 2010 trở đi.

 

Điều 16. Kế toán ghi nhận doanh thu từ phí quản lý

 

Bổ sung tài khoản 5118 – Doanh thu khác.

 

Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh những khoản doanh thu như phí quản lý do cấp dưới nộp và những khoản doanh thu khác ngoài doanh thu bán hàng hoá, doanh thu bán thành phẩm, doanh thu sản xuất nhà cung cấp, doanh thu trợ cấp, trợ giá và doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư.

 

Định kỳ, đơn vị cấp trên ghi nhận doanh thu từ phí quản lý do đơn vị cấp dưới nộp, kế toán ghi:

 

Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng (phí quản lý thu của đơn vị con)

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ (phí quản lý thu của đơn vị thành viên, đơn vị cấp dưới)

Nợ những TK 111, 112 (Nếu thu tiền ngay)

Với TK 5118 – Doanh thu khác.

 

Điều 17. Kế toán Bảo hiểm thất nghiệp

 

Bổ sung tài khoản 3389 – Bảo hiểm thất nghiệp.

 

Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh tình hình trích và đóng Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động ở đơn vị theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. Doanh nghiệp phải mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi và quyết toán riêng  Bảo hiểm thất nghiệp.

 

Kết cấu, nội dung phản ánh của tài khoản 3389 – Bảo hiểm thất nghiệp

 

Bên Nợ: Số Bảo hiểm thất nghiệp đã nộp cho cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

 

Bên Với:

– Trích bảo hiểm thất nghiệp vào giá bán sản xuất, kinh doanh;

– Trích bảo hiểm thất nghiệp khấu trừ vào lương của người lao động viên.

 

Số dư bên Với: Số bảo hiểm thất nghiệp đã trích nhưng chưa nộp cho cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

 

 

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

 

– Định kỳ trích bảo hiểm thất nghiệp vào giá bán sản xuất, kinh doanh, ghi:

Nợ những TK 622, 627, 641, 642…

Với TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3389).

 

– Tính số tiền bảo hiểm thất nghiệp trừ vào lương của người lao động viên, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Với TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3389).

 

– Lúc nộp bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp, ghi:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3389)

Với những TK 111, 112.

 

Điều 18. Kế toán Quỹ khen thưởng, phúc lợi

 

1. Đổi số hiệu tài khoản 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

 

– Đổi số hiệu tài khoản 431- “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” thành tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi;

 

– Đổi số hiệu tài khoản 4311 – “Quỹ khen thưởng” thành tài khoản 3531- Quỹ khen thưởng;

 

– Đổi số hiệu tài khoản 4312 – “Quỹ phúc lợi” thành tài khoản 3532- Quỹ phúc lợi;

 

– Đổi số hiệu tài khoản 4313 – “Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ” thành tài khoản 3533- Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.

 

Kết cấu, nội dung phản ánh và phương pháp hạch toán của tài khoản 353 – “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” ko thay đổi so với tài khoản 431.

 

2. Bổ sung tài khoản 3534 – Quỹ thưởng ban quản lý quản lý đơn vị

 

Chuyển nội dung phản ánh “Quỹ thưởng Ban quản lý, quản lý đơn vị” từ tài khoản 418 – Những quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu sang tài khoản 3534 – Quỹ thưởng ban quản lý quản lý đơn vị. Phương pháp hạch toán Quỹ thưởng ban quản lý quản lý đơn vị trên tài khoản 3534 tương tự như phương pháp hạch toán Quỹ thưởng ban quản lý quản lý đơn vị đã quy định trên tài khoản 418.

 

Điều 19. Kế toán Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật

 

Bổ sung tài khoản 356 – “Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật”

 

Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh số hiện với, tình hình tăng giảm Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật của doanh nghiệp. Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho đầu tư khoa học, kỹ thuật tại Việt Nam.

 

Hạch toán tài khoản này cần tôn trọng một số quy định sau:

 

– Việc trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật của doanh nghiệp phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật.

 

– Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật được hạch toán vào giá bán quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Hàng năm, doanh nghiệp tự xác định mức trích lập Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật theo quy định của pháp luật và lập Thống kê trích, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật, kê khai mức trích lập, số tiền trích lập vào tờ khai quyết toán thuế TNDN. Thống kê việc sử dụng Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật được nộp cùng tờ khai QTT TNDN.

 

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 356 – “Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật”:

 

Bên Nợ:

– Những khoản chi tiêu từ Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật.

– Giảm Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật đã hình thành tài sản nhất định (TSCĐ) lúc tính hao mòn TSCĐ, trị giá còn lại của TSCĐ lúc nhượng bán, thanh lý, giá bán thanh lý TSCĐ hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật.

– Giảm Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật đã hình thành TSCĐ lúc TSCĐ hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật chuyển sang phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh.

 

Bên Với:

– Trích lập Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật vào giá bán quản lý doanh nghiệp.

– Số thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật đã hình thành TSCĐ.

 

Số dư bên Với: Số quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật hiện còn của doanh nghiệp tại thời khắc cuối kỳ báo cáo.

 

Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật với 2 tài khoản cấp 2:

 

Tài khoản 3561 – Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật: Phản ánh số hiện với và tình hình trích lập, chi tiêu Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật;

Tài khoản 3562 – Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật đã hình thành TSCĐ: Phản ánh số hiện với, tình hình tăng, giảm quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật đã hình thành TSCĐ (Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ).

 

Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

– Trong năm lúc trích lập Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật, ghi:

Nợ TK 642 – Tầm giá quản lý doanh nghiệp

Với TK 356 – Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật.

 

– Lúc chi tiêu Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật phục vụ cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học và kỹ thuật của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 356 – Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu với)

Với những TK 111, 112, 331…

 

– Lúc đầu tư, tậu sắm TSCĐ hoàn thành bằng Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật sử dụng cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học và kỹ thuật, ghi:

Nợ TK 211, 213 (Nguyên giá)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu với)

Với những TK 111, 112, 331…

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 3561 – Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật

Với TK 3562 – Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ.

 

– Cuối kỳ kế toán, tính hao mòn TSCĐ đầu tư, tậu sắm bằng Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật sử dụng cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học và kỹ thuật, ghi:

Nợ TK 3562 – Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ

Với TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

 

– Lúc thanh lý, nhượng bán TSCĐ đầu tư, tậu sắm bằng Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật:

 

+ Ghi giảm TSCĐ thanh lý, nhượng bán:

Nợ TK 3562 – Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ (Trị giá còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Trị giá hao mòn)

Với TK 211, 213.

 

+ Ghi nhận số tiền thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ:

Nợ những TK 111, 112, 131

Với TK 3561 – Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật

Với TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

 

+ Ghi nhận giá bán phát sinh liên quan trực tiếp tới việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ:

Nợ TK 3561 – Quỹ PTKH&CN

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Với TK 111, 112, 331.

 

– Lúc kết thúc quá trình nghiên cứu, phát triển khoa học kỹ thuật, chuyển TSCĐ hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật sang phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, kế toán ghi:

Nợ TK 3562 – Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ (Phần trị giá còn lại

của TSCĐ hình thành từ quỹ chưa khấu hao hết)

Với TK 711 – Thu nhập khác.

 

Kể từ thời khắc TSCĐ chuyển sang phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, hao mòn của TSCĐ được tính vào giá bán sản xuất, kinh doanh theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

 

Điều 20. Kế toán sản phẩm, hàng hoá, nhà cung cấp tiêu tiêu dùng nội bộ

 

Sản phẩm, hàng hoá, nhà cung cấp tiêu tiêu dùng nội bộ là sản phẩm, hàng hoá, nhà cung cấp do hạ tầng kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu tiêu dùng của hạ tầng kinh doanh, ko bao gồm sản phẩm, hàng hoá, nhà cung cấp sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của hạ tầng. Việc xác định số thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp và  kê khai thuế GTGT, thuế TNDN thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

 

– Nếu sản phẩm, hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, lúc xuất tiêu dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo giá bán sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642 (giá bán sản xuất sản phẩm

hoặc giá vốn hàng hoá)

Với TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ.

Đồng thời, kế toán kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá, nhà cung cấp tiêu tiêu dùng nội bộ, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Với TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)      .

 

– Nếu sản phẩm, hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, lúc xuất tiêu dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo giá bán sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642… (Tầm giá sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá cùng (+) thuế GTGT đầu ra)

Với TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Tầm giá sản xuất sản phẩm

hoặc giá vốn hàng hoá)

Với TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

 

Điều 21. Hướng dẫn bổ sung phương pháp hạch toán khoản chênh lệch thẩm định lại tài sản lúc đơn vị mẹ góp vốn vào đơn vị con bằng tài sản phi tiền tệ

 

Lúc đơn vị mẹ đầu tư góp vốn vào đơn vị con bằng hàng tồn kho hoặc TSCĐ (ko phải là việc trả tiền lúc tậu doanh nghiệp trong giao dịch thống nhất kinh doanh), đơn vị mẹ phải ghi nhận phần chênh lệch giữa trị giá ghi sổ (đối với hàng tồn kho) hoặc trị giá còn lại (đối với TSCĐ) và trị giá thẩm định lại của tài sản đem đi góp vốn do các đối tác thẩm định vào thu nhập khác hoặc giá bán khác; Tổ chức con lúc nhận tài sản của đơn vị mẹ góp vốn phải ghi tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu và tài sản nhận được theo giá thoả thuận giữa các đối tác.

 

          – Trường hợp trị giá ghi sổ (đối với hàng tồn kho) hoặc trị giá còn lại (đối với TSCĐ) đem đi góp vốn nhỏ hơn trị giá do các đối tác thẩm định lại, kế toán phản ánh phần chênh lệch thẩm định tăng tài sản vào thu nhập khác, ghi:

Nợ TK 221 – Đầu tư vào đơn vị con

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ

Với TK 211, 213, 217 (nếu góp vốn bằng TSCĐ hoặc BĐSĐT)

Với TK 152, 153, 155, 156 (nếu góp vốn bằng hàng tồn kho)

Với TK 711 – Thu nhập khác (Phần chênh lệch thẩm định tăng).

 

– Trường hợp trị giá ghi sổ hoặc trị giá còn lại của tài sản đem đi góp vốn to hơn trị giá do các đối tác thẩm định lại, kế toán phản ánh phần chênh lệch thẩm định giảm tài sản vào giá bán khác, ghi:

Nợ TK 221 – Đầu tư vào đơn vị con

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ

Nợ TK 811 – Tầm giá khác (Phần chênh lệch thẩm định giảm)

Với TK 211, 213, 217 (nếu góp vốn bằng TSCĐ hoặc BĐSĐT)

Với TK 152, 153, 155, 156 (nếu góp vốn bằng hàng tồn kho).

 

          Điều 22. Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung phương pháp kế toán đối với một số giao dịch giữa bên góp vốn liên doanh và hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát

 

Sửa đổi, bổ sung phương pháp hạch toán lúc bên góp vốn liên doanh góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ vào hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát hoặc bán hàng cho hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát như sau:

 

1.   Trên BCTC riêng của bên góp vốn liên doanh

 

1.1.  Trường hợp bên góp vốn liên doanh góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ vào hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát:

 

Lúc góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ (hàng tồn kho, TSCĐ…) vào hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát, bên góp vốn liên doanh phải ghi nhận toàn bộ phần chênh lệch giữa giá thẩm định lại (do các đối tác thoả thuận) to hơn trị giá ghi sổ của tài sản phi tiền tệ mang đi góp vốn liên doanh vào thu nhập khác, ghi:

 

– Trường hợp giá thẩm định lại của hàng tồn kho mang đi góp vốn to hơn trị giá ghi trên sổ kế toán, ghi:

 

Nợ TK 222 – Vốn góp liên doanh (giá thẩm định lại)

Với những TK 152, 153, 155, 156, 611 (Trị giá ghi sổ kế toán)

Với TK 711 – Thu nhập khác (Số chênh lệch giữa giá thẩm định lại to

hơn trị giá ghi sổ kế toán của vật tư, hàng hoá mang đi góp vốn).

 

– Trường hợp giá thẩm định lại của TSCĐ mang đi góp vốn to hơn trị giá còn lại ghi trên sổ kế toán, ghi:

Nợ TK 222 – Vốn góp liên doanh (Giá thẩm định lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Trị giá hao mòn)

Với những TK 211, 213, 217 (Nguyên giá)

Với TK 711 – Thu nhập khác (Số chênh lệch giữa giá thẩm định lại

to hơn trị giá còn lại của TSCĐ mang đi góp vốn).

 

Trường hợp giá thẩm định lại (do các đối tác thoả thuận) của tài sản phi tiền tệ mang đi góp vốn liên doanh nhỏ hơn trị giá ghi sổ, kế toán thực hiện theo quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

 

1.2.  Trường hợp bên góp vốn liên doanh bán hàng tồn kho, TSCĐ cho hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát

 

– Việc ghi nhận doanh thu, giá vốn hàng bán, thu nhập khác, giá bán khác phát sinh từ giao dịch bên góp vốn liên doanh bán hàng tồn kho, TSCĐ cho hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát được thực hiện theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

 

– Cuối kỳ, kế toán kết chuyển toàn bộ doanh thu, thu nhập khác phát sinh từ giao dịch bên góp vốn liên doanh bán hàng tồn kho, TSCĐ cho hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát (ko hoãn lại phần lợi ích tương ứng với phần sở hữu của mình trong hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát), ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và sản xuất nhà cung cấp

Nợ TK 711 – Thu nhập khác

Với TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

 

2. Trên BCTC thống nhất của bên góp vốn liên doanh

 

2.1.  Trường hợp bên góp vốn liên doanh góp vốn bằng hàng tồn kho hoặc bán hàng tồn kho cho hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát

 

a) Ghi nhận doanh thu chưa thực hiện tương ứng với phần lãi của bên góp vốn liên doanh phát sinh từ giao dịch góp vốn bằng hàng tồn kho hoặc bán hàng tồn kho trong kỳ.

 

Cuối kỳ, lúc lập BCTC thống nhất, bên góp vốn liên doanh căn cứ vào trị giá hàng tồn kho đem đi góp vốn hoặc đã bán (với lãi) cho hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát trong kỳ nhưng hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát chưa bán hàng tồn kho cho bên thứ 3 độc lập, bên góp vốn liên doanh phải phản ánh hoãn lại và ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện đối với phần lãi do góp vốn hoặc bán hàng tồn kho tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh. Bút toán điều chỉnh trên Bảng tổng hợp những mục tiêu điều chỉnh được thực hiện như sau:

 

– Trường hợp góp vốn bằng hàng tồn kho với lãi:

Nợ Thu nhập khác (Phần lãi hoãn lại do góp vốn bằng hàng tồn kho

tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh)

Với Doanh thu chưa thực hiện.

 

– Trường hợp bán hàng tồn kho với lãi:

Nợ Doanh thu bán hàng và sản xuất nhà cung cấp (Phần lãi hoãn lại do bán hàng

tồn kho tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh)

Với Doanh thu chưa thực hiện.

 

b) Lúc hạ tầng liên doanh đồng kiểm soát bán hàng tồn kho (do nhận góp vốn hoặc tậu từ bên góp vốn liên doanh) cho bên thứ ba ở kỳ sau:

 

– Ghi nhận doanh thu chưa thực hiện đầu kỳ: Căn cứ vào số lãi chưa thực hiện liên quan tới số hàng tồn kho mà hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát chưa bán cho bên thứ ba tại thời khắc cuối kỳ trước, kế toán ghi nhận doanh thu chưa thực hiện đối với phần lãi hoãn lại tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh tại thời khắc đầu kỳ:

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lãi chưa thực hiện đầu kỳ)

Với Doanh thu chưa thực hiện.

 

– Ghi nhận lãi đã thực hiện trong kỳ: Căn cứ vào số hàng tồn kho hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát đã bán cho bên thứ ba trong kỳ, kế toán kết chuyển doanh thu chưa thực hiện vào doanh thu bán hàng và sản xuất nhà cung cấp hoặc thu nhập khác để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ:

Nợ Doanh thu chưa thực hiện

Với Doanh thu bán hàng và sản xuất nhà cung cấp (đối với giao dịch bán

hàng tồn kho)

Với Thu nhập khác (Đối với giao dịch góp vốn bằng hàng tồn kho).

 

c) Điều chỉnh tác động của thuế TNDN hoãn lại:

– Ghi nhận tài sản thuế hoãn lại do ghi nhận doanh thu chưa thực hiện phát sinh từ giao dịch góp vốn bằng hàng tồn kho hoặc bán hàng tồn kho cho hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát trong kỳ:

 

Cuối kỳ kế toán, lúc lập BCTC thống nhất, kế toán căn cứ vào doanh thu chưa thực hiện được ghi nhận trong kỳ ghi nhận tài sản thuế hoãn lại phát sinh trong kỳ:

Nợ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Với Tầm giá thuế TNDN hoãn lại .

 

– Ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại do ghi nhận doanh thu chưa thực hiện đầu kỳ sau: Căn cứ vào số doanh thu chưa thực hiện tại thời khắc đầu kỳ, kế toán ghi nhận tài sản thuế hoãn lại tại thời khắc đầu kỳ:

Nợ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Với Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

 

– Hoàn nhập tài sản thuế hoãn lại do kết chuyển doanh thu chưa thực hiện phát sinh trong kỳ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Căn cứ số doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển vào doanh thu bán hàng và sản xuất nhà cung cấp hoặc thu nhập khác do hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát bán hàng cho bên thứ ba trong kỳ, kế toán hoàn nhập tài sản thuế hoãn lại tương ứng với phần doanh thu chưa thực hiện chuyển thành đã thực hiện trong kỳ:

Nợ Tầm giá thuế TNDN hoãn lại

Với Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

 

2.2. Trường hợp bên góp vốn liên doanh góp vốn bằng TSCĐ hoặc bán TSCĐ cho hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát

 

a) Ghi nhận doanh thu chưa thực hiện tương ứng với phần lãi của bên góp vốn liên doanh phát sinh từ giao dịch góp vốn bằng TSCĐ hoặc bán TSCĐ trong kỳ.

 

Cuối kỳ, lúc lập BCTC thống nhất, bên góp vốn liên doanh căn cứ vào khoản lãi chưa thực hiện phát sinh từ giao dịch đem TSCĐ đi góp vốn hoặc bán (với lãi) cho hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát trong kỳ và thời kì khấu hao TSCĐ hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát vận dụng, bên góp vốn liên doanh phải phản ánh hoãn lại và ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện đối với phần lãi do góp vốn hoặc bán TSCĐ tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh. Bút toán điều chỉnh trên Bảng tổng hợp những mục tiêu điều chỉnh được thực hiện như sau:

Nợ Thu nhập khác (Phần lãi hoãn lại do góp vốn bằng TSCĐ tương ứng

với phần lợi ích của mình trong liên doanh)

Với Doanh thu chưa thực hiện.

 

b) Lúc hạ tầng liên doanh đồng kiểm soát khấu hao TSCĐ do nhận góp vốn hoặc tậu từ bên góp vốn liên doanh ở kỳ sau:

 

– Ghi nhận doanh thu chưa thực hiện đầu kỳ: Căn cứ vào số lãi chưa thực hiện liên quan tới TSCĐ mà hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát nhận góp vốn hoặc tậu từ kỳ trước, kế toán ghi nhận doanh thu chưa thực hiện đối với phần lãi hoãn lại tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh tại thời khắc đầu kỳ:

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lãi chưa thực hiện đầu kỳ)

Với Doanh thu chưa thực hiện.

 

– Ghi nhận lãi đã thực hiện trong kỳ: Căn cứ vào thời kì khấu hao TSCĐ hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát vận dụng, kế toán phân bổ dần doanh thu chưa thực hiện vào thu nhập khác để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ:

Nợ Doanh thu chưa thực hiện

Với Thu nhập khác.

 

c) Điều chỉnh tác động của thuế TNDN hoãn lại:

 

– Ghi nhận tài sản thuế hoãn lại do ghi nhận doanh thu chưa thực hiện phát sinh từ giao dịch góp vốn bằng TSCĐ hoặc bán TSCĐ cho hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát trong kỳ:

 

Cuối kỳ kế toán, lúc lập BCTC thống nhất, kế toán căn cứ vào doanh thu chưa thực hiện được ghi nhận trong kỳ để ghi nhận tài sản thuế hoãn lại phát sinh trong kỳ:

Nợ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Với Tầm giá thuế TNDN hoãn lại.

 

– Ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại do ghi nhận doanh thu chưa thực hiện đầu kỳ sau: Căn cứ vào số doanh thu chưa thực hiện tại thời khắc đầu kỳ, kế toán ghi nhận tài sản thuế hoãn lại tại thời khắc đầu kỳ:

Nợ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Với Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

 

– Hoàn nhập tài sản thuế hoãn lại do phân bổ doanh thu chưa thực hiện phát sinh trong kỳ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Căn cứ số doanh thu chưa thực hiện được phân bổ vào thu nhập khác do hạ tầng kinh doanh đồng kiểm soát khấu hao TSCĐ trong kỳ, kế toán hoàn nhập tài sản thuế hoãn lại tương ứng với phần doanh thu chưa thực hiện chuyển thành đã thực hiện trong kỳ:

Nợ Tầm giá thuế TNDN hoãn lại

Với Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

 

Điều 23. Hướng dẫn bổ sung phương pháp kế toán thẩm định lại tài sản và chuyển đổi số dư trên sổ kế toán, trình bày Thống kê tài chính lúc chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

 

1. Trường hợp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyển thành đơn vị cổ phần

 Doanh nghiệp hạch toán theo quy định tại Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn kế toán lúc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành đơn vị cổ phần”.

 

2.  Những trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp khác

 

2.1. Kế toán thẩm định lại tài sản

 

Trường hợp doanh nghiệp được phép tiến hành xác định lại trị giá doanh nghiệp tại thời khắc chuyển đổi theo quy định của pháp luật, kế toán ghi nhận chênh lệch thẩm định lại tài sản là thu nhập khác hoặc giá bán khác, ghi:

 

– Đối với những tài sản được thẩm định tăng, ghi:

Nợ những tài khoản liên quan

Với TK 711 – Thu nhập khác.

 

 

– Đối với những tài sản được thẩm định giảm, ghi:

Nợ TK 811 – Tầm giá khác

Với những tài khoản liên quan.

 

Việc xác định thu nhập chịu thuế TNDN và giá bán hợp lý để khấu trừ thuế TNDN thực hiện theo pháp luật về thuế TNDN.

 

2.2.  Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán và trình bày BCTC

 

Lúc chuyển đổi hình thức sở hữu, doanh nghiệp phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập BCTC theo quy định của pháp luật. Trong kỳ kế toán trước tiên sau lúc chuyển đổi, doanh nghiệp phải ghi sổ kế toán và trình bày BCTC theo nguyên tắc sau:

 

– Đối với sổ kế toán phản ánh tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu: Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trên sổ kế toán của doanh nghiệp cũ được ghi nhận là số phát sinh trên sổ kế toán của doanh nghiệp mới. Dòng số dư đầu kỳ trên sổ kế toán của doanh nghiệp mới ko với số liệu..

– Đối với Bảng Cân đối kế toán: Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu kế thừa của doanh nghiệp cũ trước lúc chuyển đổi được ghi nhận là số phát sinh của doanh nghiệp mới và được trình bày trong cột “Số cuối năm”. Cột “Số đầu năm” ko với số liệu.

– Đối với Thống kê Kết quả hoạt động kinh doanh: Chỉ trình bày số liệu kể từ thời khắc chuyển đổi tới cuối kỳ báo cáo trước tiên trong cột “Năm nay”. Cột “Năm trước” ko với số liệu.

– Đối với Thống kê Lưu chuyển tiền tệ: Chỉ trình bày số liệu kể từ thời khắc chuyển đổi tới cuối kỳ báo cáo trước tiên trong cột “Năm nay”. Cột “Năm trước” ko với số liệu.

 

Điều 24. Sửa đổi phần thứ hai – Hệ thống BCTC của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

1.  Sửa đổi, bổ sung một số mục tiêu trên Bảng Cân đối kế toán

 

– Đổi mã số mục tiêu “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” – Mã số 431 trên Bảng Cân đối kế toán thành Mã số 323 trên Bảng Cân đối kế toán. Số liệu để ghi vào mục tiêu “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” là số dư Với của tài khoản 353 – “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” trên Sổ Loại hoặc Nhật ký Sổ Loại.

– Bổ sung mục tiêu “Doanh thu chưa thực hiện” – Mã số 338 trên Bảng Cân đối kế toán. Mục tiêu này phản ánh những khoản doanh thu chưa thực hiện tại thời khắc báo cáo. Số liệu để ghi vào mục tiêu “Doanh thu chưa thực hiện” là số dư Với của tài khoản 3387 – “Doanh thu chưa thực hiện” trên sổ kế toán chi tiết TK 3387.

– Sửa đổi mục tiêu “Người tậu trả tiền trước” – Mã số 313 trên Bảng Cân đối kế toán. Mục tiêu người tậu trả tiền trước phản ánh tổng số tiền người tậu ứng trước để tậu tài sản, hàng hoá, bất động sản đầu tư, nhà cung cấp tại thời khắc báo cáo. Mục tiêu này ko phản ánh những khoản doanh thu chưa thực hiện (gồm cả doanh thu nhận trước). Số liệu để ghi vào mục tiêu “Người tậu trả tiền trước” là số dư Với chi tiết của tài khoản 131 – “Phải thu của khách hàng” mở cho từng khách hàng trên sổ kế toán chi tiết TK 131.

– Bổ sung mục tiêu “Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật” – Mã số 339 trên Bảng Cân đối kế toán. Mục tiêu này phản ánh Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật chưa sử dụng tại thời khắc báo cáo. Số liệu để ghi vào mục tiêu “Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật” là số dư Với của tài khoản 356 – “Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật” trên Sổ kế toán tài khoản 356.

– Bổ sung mục tiêu “Quỹ tương trợ sắp xếp doanh nghiệp” – Mã số 422 trên Bảng Cân đối kế toán. Mục tiêu này phản ánh Quỹ tương trợ sắp xếp doanh nghiệp chưa sử dụng tại thời khắc báo cáo. Số liệu để ghi vào mục tiêu “Quỹ tương trợ sắp xếp doanh nghiệp” là số dư Với của tài khoản 417 – “Quỹ tương trợ sắp xếp doanh nghiệp” trên Sổ kế toán tài khoản 417.

 

2.   Sửa đổi, bổ sung Thuyết minh BCTC

 

2.1. Lúc doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ để ghi sổ kế toán, lập và trình bày BCTC, doanh nghiệp phải quy đổi BCTC ra đồng Việt Nam theo hướng dẫn tại Chương II  – Thông tư này. Trên thuyết minh BCTC, đối với những mục tiêu cần thuyết minh số đầu năm, số phát sinh trong năm, số cuối năm, nếu với chênh lệch tỷ giá dẫn tới số đầu năm (quy đổi theo tỷ giá đầu kỳ) cùng (hoặc trừ) số phát sinh trong năm (quy đổi theo tỷ giá tại ngày giao dịch) khác biệt với số cuối năm (quy đổi theo tỷ giá cuối kỳ) thì phải trình bày thêm thông tin về chênh lệch tỷ giá hối đoái liên quan trực tiếp tới khoản mục được thuyết minh.

 

2.2. Sửa đổi, bổ sung điểm 2 “Những khoản đầu tư tài chính ngắn hạn” – mục V – Thuyết minh BCTC như sau:

 

Cuối năm

Đầu năm

Số lượng

Giá

trị

Số

lượng

Trị giá

+Về số lượng

+ Về trị giá.”

 

2.3 – Sửa đổi, bổ sung điểm 13 “Đầu tư dài hạn khác” – mục V – Thuyết minh BCTC để giảng giải mục tiêu mã số 250 trên Bảng Cân đối kế toán như sau:

Cuối năm

Đầu năm

Số lượng

Giá

trị

Số

lượng

Trị giá

+Về số lượng (đối với cổ phiếu)

+ Về trị giá

+Về số lượng (đối với cổ phiếu)

+ Về trị giá

+Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)

+ Về trị giá.”

CHƯƠNG V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 25. Thông tư này với hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Những phần kế toán khác với liên quan nhưng ko hướng dẫn ở Thông tư này thì thực hiện theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chế độ kế toán đơn vị xây lắp ban hành theo Quyết định số 1864/1998/QĐ/BTC ngày 16/12/1998 của Bộ Tài chính; những quy định về kế toán đối với doanh nghiệp, tổ chức với vốn nước ngoài tại Thông tư số 55/2002/TT-BTC ngày 26/06/2002 và Thông tư số 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính ko còn hiệu lực vận dụng.

 

Điều 26. Những Tổng đơn vị, Tổ chức với chế độ kế toán đặc thù đã được Bộ Tài chính ban hành Thông tư riêng hoặc chấp thuận phải căn cứ vào Thông tư này để hướng dẫn, bổ sung thích hợp.

 

Điều 27. Những Bộ, ngành, Uỷ ban Nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế những Tỉnh, Thành thị trấn trực thuộc Trung ương với trách nhiệm triển khai hướng dẫn những doanh nghiệp thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu với vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu khắc phục./.

 

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng TW Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ toạ nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Những Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Toà án NDTC;
– Viện Kiểm sát NDTC;
– Kiểm toán Nhà nước;
– UBND tỉnh, thành thị trấn trực thuộc TW;
– Cơ quan TW của những đoàn thể;
– Cục Rà soát văn bản – Bộ Tư pháp
– Sở Tài chính, Cục Thuế những tỉnh,
thành thị trấn trực thuộc TW;
– Những TCT 91;
– Công báo;
– Vụ Pháp chế – Bộ Tài chính;
– Những đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng.
– Lưu: VT, Vụ CĐKT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Xuân Hà

 

 

 

 

PHỤ LỤC

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN ÁP DỤNG CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

 

Đơn vị………………………

Liên hệ……………………..

 

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (*)

Năm…..

                                                                                           Đơn vị tính:…………

Số hiệu

 

Tên tài khoản

Số dư

đầu năm

Số phát sinh trong năm

Số dư

cuối năm

TK

 

Nợ

Với

Nợ

Với

Nợ

Với

A

B

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Với thể lập cho Tài khoản cấp 1 hoặc cả Tài khoản cấp 1 và Tài khoản cấp 2, chỉ gửi cho cơ thuế quan.

 

Lập, ngày……. tháng……năm ….

Người lập biểu

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 03:03:08.

Bình luận