Kết quả đạt được trong tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra thuế TNCN được tăng cường 2010-2018

Công việc thanh tra, rà soát thuế TNCN được quan tâm thực hiện từ cấp Cục tới cấp Chi cục. Qua thanh tra, rà soát thuế TNCN đã phát hiện những vi phạm pháp luật thuế TNCN và thực hiện xử lý những vi phạm. Kết quả thanh tra, rà soát và xử lý vi phạm NNT được thể hiện ở Bảng 3.1, Bảng 3.2 và Bảng 3.3.

Kết quả công việc thanh tra, rà soát thuế TNCN được biểu hiện:
– Số hồ sơ rà soát năm 2018 tăng gấp 15,54 lần so với số hồ trơ rà soát năm 2010; Số hồ sơ rà soát 5 năm liên tục từ năm 2013 tới năm 2018 đều trên 1.000 hồ sơ/ năm.
– Số tiền truy thu năm 2018 tăng gấp 5,23 lần số tiền truy thu năm 2010, và gấp 1,1 lần số tiền truy thu năm 2017.
Tương tự, với thể thấy mặc dù tỷ lệ số lượng hồ sơ được thanh tra, rà soát là tương đồng nhau, nhưng số thuế truy thu được lại tăng qua những năm. Điều đó cho thấy chất lượng thanh tra, rà soát thuế đem lại hiệu quả nhiều hơn.

Từ Bảng 3.2, với thể thấy Cục thuế TP.HCM đã thường xuyên tổ chức rà soát NNT về thuế TNCN tại trụ sở cơ thuế quan, bình quân hàng năm là trên 648 hồ sơ với số truy thu thuế bình quân là trên 22,56 tỷ đồng/năm. Năm 2018 số truy thu thuế TNCN là 25 tỷ đồng, vượt 10,8% so với mức truy thu thuế TNCN bình quân.

Từ Bảng 3.3, với thể thấy Cục thuế TP.HCM đã thường xuyên tổ chức rà soát NNT về thuế TNCN tại trụ sở NNT, bình quân hàng năm là trên 314 hồ sơ với số truy thu thuế bình quân là trên 111,43 tỷ đồng/năm, gấp 4,94 lần so với mức truy thu thuế TNCN bình quân lúc rà soát tại trụ sở cơ thuế quan. Năm 2018 số truy thu thuế TNCN là 224,75 tỷ đồng, cao hơn so với mức truy thu thuế bình quân 2,01 lần. Điều này cho thấy việc chấp hành pháp luật về thuế TNCN là chưa thật sự tốt, mặc dù đã tiến hành thanh tra, rà soát thường xuyên nhưng số thuế TNCN truy thu năm sau lại cao hơn năm trước và so với lúc mới vận dụng luật thuế TNCN những năm 2010, 2011 thì số truy thu thuế hiện nay đã tăng gấp 7,7 lần.
Ngoài ra, cục thuế TP.HCM còn tổ chức thực hiện những chuyên đề rà soát như chuyên đề văn nghệ sỹ (truy thu 1,3 tỷ đồng), chuyên đề tư nhân làm đại lý xổ số (truy thu 84 tỷ đồng), chuyên đề tư nhân với thu nhập nhiều nơi (truy thu 105,92 tỷ đồng), chuyên đề tư nhân làm đại lý bảo hiểm, chuyên đề nhà thầu dầu khí và nhà thầu xây dựng nước ngoài, chuyên đề tư nhân kinh doanh on-line Fb. Việc rà soát đã góp phần giúp NNT hiểu rõ chính sách thuế và tự giác thực hiện việc kê khai những khoản thu nhập, bước đầu đã truy thu sắp 20 tỷ đồng và hình thành mối quan hệ quản lý cho loại hình thu nhập chịu thuế mới này. Ngoài ra, những chuyên đề thanh tra, rà soát thuế TNCN lúc rà soát tại trụ sở của NNT nhắm tới những đối tượng như chủ toạ tổ chức, giám đốc tập đoàn, chưng sỹ, văn nghệ sỹ, tư nhân với thu nhập nhiều nơi thì số truy thu thuế rất to. Ví dụ như tư nhân với thu nhập nhiều nơi năm 2011 truy thu thuế TNCN là 60 tỷ đồng [8], năm 2013 tiếp tục rà soát và truy thu thuế TNCN là 53,4 tỷ đồng [11], năm 2017 rà soát và truy thu thuế TNCN là 52,52 tỷ đồng. Với thể thấy đây là đối tượng NNT với trình độ dân trí cao và thông thạo những quy định pháp luật, việc những đối tượng này ko tuân thủ việc nộp thuế TNCN cho thấy công việc quản lý thuế TNCN hiện nay mặc dù rất nỗ lực nhưng hiệu quả là chưa cao, cần yếu mô phỏng quản lý tốt hơn để khắc phục vấn đề này.

Rate this post

Bình luận