CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 27

CHUẨN MỰC SỐ 27 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

QUY ĐỊNH CHUNG
1. Mục đích của Chuẩn mực này là quy định nội dung tối thiểu của một BCTC tóm tắt
giữa niên độ, những nguyên tắc ghi nhận và giám định cần phải được ứng dụng lúc lập và trình bày
BCTC giữa niên độ. Con số tài chính giữa niên độ được lập kịp thời và đáng tin cậy
sẽ cho phép những nhà đầu tư, những chủ nợ và những người sử dụng khác hiểu rõ hơn về khả năng
tạo ra những nguồn thu, những luồng tiền, về tình hình tài chính và khả năng trả tiền của doanh
nghiệp.
2. Chuẩn mực này ứng dụng cho những doanh nghiệp theo qui định của pháp luật phải lập báo cáo tài
chính quý.
Chuẩn mực này cũng được ứng dụng cho những doanh nghiệp tự nguyện lập BCTC giữa
niên độ.
Doanh nghiệp phải công khai BCTC giữa niên độ theo qui định của pháp luật.
3. Những thuật ngữ trong Chuẩn mực này được hiểu như sau :
Kỳ kế toán giữa niên độ: Là kỳ lập BCTC tháng hoặc quý theo quy định của pháp luật.
Con số tài chính giữa niên độ: Là BCTC gồm những báo cáo đầy đủ theo qui định trong
Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày BCTC” hoặc những BCTC tóm tắt qui
định trong Chuẩn mực này cho một kỳ kế toán giữa niên độ.
NỘI DUNG CHUẨN MỰC
Nội dung BCTC giữa niên độ
4. Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày BCTC” đã qui định BCTC gồm:
(a) Bảng cân đối kế toán;
(b) Con số kết quả hoạt động kinh doanh;
(c) Con số lưu chuyển tiền tệ; và
(d) Bản thuyết minh BCTC.
5. Chuẩn mực này qui định những nội dung tối thiểu của một bộ BCTC giữa niên độ gồm
những BCTC tóm tắt và phần thuyết minh được chọn lựa. Con số tài chính giữa niên
độ nhằm cập nhật những thông tin đã trình bày trong bộ BCTC năm sắp nhất. Con số tài
chính giữa niên độ tập trung trình bày vào những sự kiện, những hoạt động mới và ko lặp lại những
thông tin đã được công bố trước đó.
6. Chuẩn mực này khuyến khích doanh nghiệp công bố một bộ đầy đủ những BCTC giữa
niên độ giống như những BCTC năm. Chuẩn mực này cũng khuyến khích doanh nghiệp
sản xuất thêm trong những BCTC giữa niên độ tóm tắt những thông tin khác ngoài nội
dung tối thiểu của một BCTC giữa niên độ hoặc phần thuyết minh được chọn lựa như
quy định trong Chuẩn mực này. Những nguyên tắc kế toán và giám định quy định trong Chuẩn mực
này cũng được ứng dụng đối với những BCTC đầy đủ giữa niên độ và những báo cáo này cần
phải sản xuất mọi diễn giải trong phần thuyết minh quy định tại Chuẩn mực này (đặc thù là những
diễn giải quy định tại đoạn 13) cũng như những thuyết minh quy định tại những Chuẩn mực kế toán
khác.
Nội dung BCTC tóm tắt giữa niên độ
7. Con số tài chính tóm tắt giữa niên độ bao gồm:
(a) Bảng cân đối kế toán tóm tắt;
(b) Con số kết quả hoạt động kinh doanh tóm tắt;
(c) Con số lưu chuyển tiền tệ tóm tắt; và
(d) Bản Thuyết minh BCTC chọn lựa.
Hình thức và nội dung của những BCTC giữa niên độ
8. Nếu doanh nghiệp lập và trình bày BCTC đầy đủ giữa niên độ, thì hình thức và nội
dung của từng báo cáo đó phải thích hợp với quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo
cáo tài chính”.
9. Nếu doanh nghiệp lập và trình bày BCTC tóm tắt giữa niên độ, thì hình thức và nội
dung của từng BCTC tóm tắt đó tối thiểu phải bao gồm những đề mục và số cùng chi
tiết được trình bày trong BCTC năm sắp nhất và phần thuyết minh được chọn lựa theo
yêu cầu của Chuẩn mực này. Để BCTC tóm tắt giữa niên độ ko bị sai lệch,
doanh nghiệp cần phải trình bày những khoản mục hoặc những phần thuyết minh bổ sung.
10. Lợi nhuận trên một cổ phiếu trước và sau ngày phân phối cần phải được trình bày trong Con số
kết quả hoạt động kinh doanh đầy đủ hoặc tóm tắt của kỳ kế toán giữa niên độ.
11. Một doanh nghiệp mang tổ chức con phải lập BCTC thống nhất theo qui định của Chuẩn
mực kế toán số 25 “Con số tài chính thống nhất và kế toán khoản đầu tư vào tổ chức con” thì cũng
phải lập BCTC thống nhất tóm tắt giữa niên độ ngoài BCTC giữa niên độ
riêng biệt của mình.
Phần thuyết minh được lựa chọn
12. Con số tài chính giữa niên độ ko cần phải trình bày những thông tin ko quan yếu đã
được trình bày trong phần thuyết minh báo cáo năm sắp nhất. Việc trình bày những sự kiện và giao
dịch quan yếu trong BCTC giữa niên độ nhằm giúp người sử dụng hiểu được những
thay đổi về tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp từ ngày lập BCTC năm sắp nhất.
13. Một doanh nghiệp cần phải trình bày những thông tin sau trong phần thuyết minh BCTC
tóm tắt giữa niên độ, nếu những thông tin này mang tính trọng yếu và chưa được trình bày trong
BCTC giữa niên độ nào. Những thông tin này cần phải trình bày trên cơ sở vật chất luỹ kế từ đầu
niên độ tới ngày lập báo cáo. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần phải trình bày những sự kiện hoặc
giao dịch trọng yếu để hiểu được kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại:
(a) Doanh nghiệp phải công bố việc lập BCTC giữa niên độ và BCTC năm
sắp đây nhất là cùng ứng dụng những chính sách kế toán như nhau. Trường hợp mang thay đổi thì
phải mô tả sự thay đổi và tác động của những thay đổi này;
(b) Giảng giải về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của những hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa
niên độ;
(c) Tính chất và trị giá của những khoản mục tác động tới tài sản, nợ phải trả, vốn đầu tư chủ sở
hữu, thu nhập thuần, hoặc những luồng tiền được coi là những yếu tố ko thường nhật do tính
chất, quy mô hoặc tác động của chúng;
(d) Những biến động trong vốn đầu tư chủ sở hữu luỹ kế tính hết ngày lập BCTC
giữa niên độ, cũng như Phần thuyết minh tương ứng mang tính so sánh cùng kỳ kế toán trên
của niên độ trước sắp nhất;
(đ) Tính chất và trị giá của những thay đổi trong những ước tính kế toán đã được báo cáo trong
báo cáo giữa niên độ trước của niên độ hiện tại hoặc những thay đổi trong những ước tính kế
toán đã được báo cáo trong những niên độ trước, nếu những thay đổi này mang tác động trọng
yếu tới kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại;
(e) Phát hành, tìm lại và hoàn trả những chứng khoán nợ và chứng khoán vốn;
(f) Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu thường và cổ phiếu khác;
(g) Doanh thu và kết quả phòng ban theo ngành nghề kinh doanh hoặc khu vực địa lý, dựa trên cơ sở vật chất
phân chia của báo cáo phòng ban;
(h) Những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được
phản ánh trong những BCTC giữa niên độ đó;
(i) Tác động của những thay đổi trong cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán giữa
niên độ, chủ yếu là những nghiệp vụ thống nhất kinh doanh, tìm hoặc thanh lý tổ chức con, đầu
tư dài hạn, tái cơ cấu và ngừng hoạt động; và
(j) Những thay đổi trong những khoản nợ ngẫu nhiên hoặc những tài sản ngẫu nhiên kể từ ngày kết
thúc kỳ kế toán năm sắp nhất.
14. Những Chuẩn mực kế toán đều quy định rõ những thông tin cần phải trình bày trong những báo cáo tài
chính. Trong bối cảnh này, thuật ngữ “BCTC” được sử dụng để chỉ một bộ báo cáo tài
chính đầy đủ thường bao gồm BCTC năm và mang thể mang cả những báo cáo khác. Doanh
nghiệp ko yêu cầu phải diễn giải đầy đủ mọi phần thuyết minh theo quy định trong những Chuẩn
mực kế toán khác nếu như BCTC giữa niên độ của doanh nghiệp đó chỉ bao gồm những
BCTC tóm tắt và phần thuyết minh được chọn lựa.
Trình bày việc tuân thủ những chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
15. Doanh nghiệp phải nêu rõ trong Bản thuyết minh BCTC là BCTC giữa niên
độ được lập và trình bày thích hợp với chuẩn mực này. Con số tài chính giữa niên độ chỉ được
coi là thích hợp với những chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam nếu BCTC tuân
thủ những quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành do Bộ Tài chính ban hành.
Những kỳ kế toán phải trình bày trong BCTC giữa niên độ
16. Con số tài chính giữa niên độ (tóm tắt hoặc đầy đủ) phải bao gồm những kỳ như sau cho từng
báo cáo:
(a) Bảng cân đối kế toán vào ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại và số liệu mang tính
so sánh vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm trước;
(b) Con số kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại và số luỹ kế từ
ngày đầu niên độ hiện tại tới ngày lập BCTC giữa niên độ đó. Con số kết quả
hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại mang thể mang số liệu so sánh của Báo
cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ cùng kỳ năm trước;
(c) Con số lưu chuyển tiền tệ luỹ kế từ ngày đầu niên độ hiện tại tới ngày lập BCTC
giữa niên độ, cùng với số liệu mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán giữa niên độ trước.
17. Chuẩn mực này khuyến khích doanh nghiệp hoạt động theo thời vụ, báo cáo thông tin tài chính
năm của kỳ 12 tháng kết thúc vào ngày lập BCTC giữa niên độ và những thông tin mang
tính so sánh cùng kỳ 12 tháng của niên độ trước đây.
Tính trọng yếu
18. Doanh nghiệp cần giám định tính trọng yếu dựa trên số liệu của BCTC giữa niên độ
trong những quyết định về ghi nhận, giám định, phân loại hoặc trình bày một khoản mục trong báo
cáo tài chính giữa niên độ. Để giám định được tính trọng yếu, cần phải hiểu rằng những giám định
giữa niên độ phần to dựa trên những ước tính do đó ít xác thực hơn so với những giám định trong
BCTC năm.
19. Chuẩn mực kế toán số 01 “Chuẩn mực chung” khái niệm “Thông tin được coi là trọng yếu trong
trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thiếu xác thực của thông tin đó mang thể làm sai lệch đáng kể
BCTC, làm tác động tới quyết định kinh tế của người sử dụng BCTC”.
Chuẩn mực kế toán số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và những sơ sót” yêu cầu
phải thuyết minh những thay đổi ước tính kế toán, những sơ sót và thay đổi chính sách kế toán.
Chuẩn mực số 29 ko hướng dẫn cách xác định mức độ trọng yếu.
20. Doanh nghiệp phải xét đoán lúc giám định tính trọng yếu để lập BCTC. Chuẩn mực này
quy định tài liệu của kỳ kế toán giữa niên độ là cơ sở vật chất cho quyết định ghi nhận và trình bày thông
tin của kỳ kế toán giữa niên độ, như những yếu tố ko thường xuyên, những thay đổi trong
chính sách kế toán hoặc ước tính kế toán và những sơ sót sẽ được ghi nhận và trình bày trên cơ
sở tính trọng yếu của chúng so với những dữ liệu của kỳ kế toán giữa niên độ nhằm tránh suy diễn
sai lệch do việc ko thuyết minh gây ra. Mục tiêu giám định tính trọng yếu là để đảm bảo cho
BCTC giữa niên độ chứa đựng toàn bộ những thông tin hữu ích giúp người sử dụng hiểu
được tình hình tài chính và hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán giữa niên độ.
Thông tin được trình bày trong Bản thuyết minh BCTC năm
21. Nếu ước tính một thông tin trong BCTC giữa niên độ mang thay đổi đáng kể trong kỳ kế
toán giữa niên độ cuối cùng của năm tài chính nhưng BCTC giữa niên độ ko được
lập riêng rẽ cho kỳ này thì bản tính và trị giá của sự thay đổi trong ước tính đó phải được trình
bày trong Bản thuyết minh BCTC năm đó.
22. Chuẩn mực kế toán số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và những sơ sót” quy định
phải trình bày bản tính và trị giá của những thông tin do thay đổi ước tính kế toán mang tác động
trọng yếu tới niên độ hiện tại hoặc dự kiến sẽ mang tác động trọng yếu tới những niên độ kế tiếp.
Đoạn 13(đ) của Chuẩn mực này quy định phải trình bày tương tự trong BCTC giữa
niên độ. Ví dụ những thay đổi trong ước tính được thực hiện trong kỳ kế toán giữa niên độ cuối
cùng đối với việc lập dự phòng hàng tồn kho, tầm giá tái cơ cấu, đã được ghi sổ trong kỳ kế toán
giữa niên độ trước của năm tài chính. Việc trình bày theo yêu cầu của đoạn trên đây nhất quán
với những quy định của Chuẩn mực kế toán số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và
những sơ sót” nhằm thu hẹp phạm vi chỉ liên quan tới thay đổi trong ước tính kế toán.
Ghi nhận và xác định trị giá
Ứng dụng chính sách kế toán giống chính sách kế toán trong BCTC năm
23. Doanh nghiệp phải ứng dụng chính sách kế toán để lập BCTC giữa niên độ như chính
sách kế toán đã ứng dụng để lập BCTC năm, ngoại trừ những thay đổi trong chính sách
kế toán xảy ra sau ngày lập BCTC năm sắp nhất. Việc lập BCTC năm và
BCTC giữa niên độ của doanh nghiệp ko tác động tới việc xác định kết quả của
niên độ. Việc xác định thông tin để lập báo cáo giữa niên độ phải được thực hiện trên cơ sở vật chất luỹ
kế từ đầu niên độ tới ngày lập BCTC giữa niên độ.
24. Việc quy định một doanh nghiệp phải ứng dụng chính sách kế toán để lập BCTC giữa
niên độ như chính sách kế toán để lập BCTC năm làm cho BCTC giữa niên
độ mang tính độc lập với nhau. Tuy nhiên BCTC giữa niên độ ko tác động tới việc
xác định kết quả hàng năm của doanh nghiệp. Việc báo cáo thông tin trên cơ sở vật chất luỹ kế từ ngày
đầu niên độ tới ngày lập BCTC giữa niên độ mang thể làm cho phải thay đổi những ước
tính kế toán đã được công bố trong những BCTC giữa niên độ trước của năm hiện tại.
Nguyên tắc ghi nhận tài sản, nợ phải trả, doanh thu, thu nhập khác và tầm giá trong những kỳ kế toán
giữa niên độ cũng giống như nguyên tắc ghi nhận được ứng dụng trong BCTC năm.
25. Quy định cụ thể về ghi nhận và xác định thông tin lúc lập BCTC giữa niên độ:
(a) Nguyên tắc ghi nhận và xác định khoản dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho, những khoản lỗ từ việc
tái cơ cấu hoặc tổn thất trong một kỳ kế toán giữa niên độ cũng giống như nguyên tắc phải áp
dụng nếu doanh nghiệp chỉ lập BCTC năm. Tuy nhiên, nếu những khoản mục này đã
được ghi nhận và giám định trong kỳ kế toán giữa niên độ và việc ước tính những yếu tố này thay
đổi trong kỳ kế toán giữa niên độ sau của năm hiện tại thì ước tính ban sơ phải được thay
đổi trong kỳ kế toán giữa niên độ sau bằng cách hạch toán thêm một khoản lỗ bổ sung hoặc
bằng cách hoàn nhập một khoản dự phòng đã được hạch toán trước đây;
(b) Khoản tầm giá ko thỏa mãn khái niệm của một tài sản vào thời khắc cuối giữa niên độ sẽ
ko được hoãn lại trên Bảng cân đối kế toán để chờ những thông tin trong tương lai nhằm
khẳng định xem liệu tầm giá này mang hội đủ tiêu chuẩn khái niệm của một tài sản hay ko
hoặc để che dấu những khoản lợi nhuận trong những kỳ kế toán giữa niên độ của năm tài chính; và
(c) Giá tiền thuế TNDN được ghi nhận trong mỗi kỳ kế toán giữa niên độ trên cơ
sở ước tính tối ưu về thuế suất bình quân gia quyền được dự trù cho cả năm tài chính. Số
thuế phải nộp cho kỳ kế toán giữa niên độ mang thể phải được điều chỉnh trong kỳ kế toán giữa
niên độ sau của cùng năm hiện tại nếu mang thay đổi trong ước tính về thuế suất của năm đó.
26. Theo Chuẩn mực số 01 “Chuẩn mực chung”, Con số tài chính phải ghi nhận những yếu tố về tình
hình tài chính và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp theo từng khoản mục. Khái niệm về tài
sản, nợ phải trả, doanh thu, thu nhập khác và tầm giá là nền tảng của việc ghi nhận vào báo cáo
tài chính giữa niên độ cũng như vào BCTC năm.
27. Đối với những tài sản cần phải thực hiện những rà soát như nhau về lợi ích kinh tế mang lại trong
tương lai của chúng tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ cũng như vào ngày kết thúc kỳ kế
toán năm. Những tầm giá, theo bản tính của chúng, ko phải là những yếu tố cấu thành tài sản vào
ngày kết thúc kỳ kế toán năm sẽ ko phải là những yếu tố cấu thành tài sản vào ngày kết thúc kỳ
kế toán giữa niên độ. Tương tự, một khoản nợ phải trả tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ
phải thể hiện một nghĩa vụ hiện mang tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ đó, giống như trường
hợp một khoản nợ phải trả tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
28. Một trong những điểm chủ yếu của doanh thu, thu nhập khác và tầm giá là những luồng vào và luồng
ra của tài sản và nợ phải trả tương ứng đã thực sự xảy ra. Nếu luồng vào và ra này đã thực sự
xảy ra thì doanh thu và tầm giá tương ứng sẽ được ghi nhận. Chuẩn mực chung đã quy định “chi
phí sản xuất, kinh doanh và tầm giá khác được ghi nhận trong Con số kết quả kinh doanh lúc những
tầm giá này làm giảm lợi ích kinh tế trong tương lai mang liên quan tới việc giảm bớt tài sản hoặc
tăng nợ phải trả và tầm giá này phải xác định được một cách đáng tin cậy”. Những khoản mục
ko thỏa mãn khái niệm về tài sản hoặc nợ phải trả thì ko cho phép ghi nhận vào Bảng cân
đối kế toán.
29. Để xác định trị giá tài sản, nợ phải trả, doanh thu, thu nhập khác, tầm giá và những luồng tiền được
phản ánh trong BCTC, doanh nghiệp chỉ phải lập BCTC hàng năm cần phải
tính tới mọi thông tin mà doanh nghiệp mang được trong suốt niên độ. Việc xác định trị giá của tài
sản, nợ phải trả, doanh thu và thu nhập khác, tầm giá phải được thực hiện trên cơ sở vật chất luỹ kế từ
đầu niên độ tới cuối niên độ.
30. Một doanh nghiệp phải lập BCTC giữa niên độ thì sử dụng những thông tin mang được từ
đầu năm tới ngày lập BCTC giữa niên độ để xác định trị giá trong BCTC
giữa niên độ và những thông tin mang được tới cuối niên độ hoặc ngay sau đó để lập báo cáo tài
chính của kỳ kế toán 12 tháng. Những giám định của cả 12 tháng sẽ phản ánh những thay đổi mang thể
mang trong những ước tính của những số liệu đã được báo cáo trong kỳ kế toán giữa niên độ. Những số liệu
đã báo cáo trong BCTC giữa niên độ ko cần phải điều chỉnh hồi tố. Đoạn 13(đ) và
đoạn 21 yêu cầu phải trình bày tính chất và thông tin của mọi thay đổi quan yếu trong những ước
tính kế toán.
31. Một doanh nghiệp phải lập BCTC giữa niên độ cần phải xác định trị giá những
khoản doanh thu, thu nhập khác và tầm giá trên một cơ sở vật chất luỹ kế tới ngày cuối cùng của
từng kỳ kế toán giữa niên độ căn cứ vào những thông tin sẵn mang vào thời khắc lập báo cáo
tài chính. Số liệu những khoản doanh thu, thu nhập khác và tầm giá được báo cáo trong kỳ kế
toán giữa niên độ hiện tại phản ánh mọi thay đổi trong những ước tính kế toán đã được công
bố trong những kỳ kế toán giữa niên độ trước đó của năm tài chính. Những số liệu đã được
báo cáo trong những kỳ kế toán giữa niên độ trước đó ko cần được điều chỉnh hồi tố.
Đoạn 13(đ) và đoạn 21 yêu cầu phải trình bày tính chất và thông tin của mọi thay đổi quan
trọng trong những ước tính kế toán.
Doanh thu mang tính thời vụ, chu kỳ hoặc thời cơ
32. Những khoản doanh thu mang tính thời vụ, chu kỳ hoặc thời cơ nhận được trong một năm tài chính
sẽ ko được ghi nhận trước hoặc hoãn lại vào ngày lập BCTC giữa niên độ nếu việc
ghi nhận trước hoặc hoãn lại đó được coi là ko thích hợp vào cuối năm tài chính của doanh
nghiệp.
33. Doanh thu mang tính chu kỳ, thời vụ hoặc thời cơ như trường hợp doanh thu từ cổ tức, bản
quyền. Một số doanh nghiệp mang thể mang doanh thu cao hơn trong một số kỳ so với những kỳ khác
của niên độ như doanh thu theo mùa vụ của shop bán lẻ. Những khoản doanh thu này được ghi
nhận lúc chúng phát sinh.
Giá tiền phát sinh đột xuất trong niên độ
34. Những tầm giá phát sinh đột xuất trong năm tài chính của doanh nghiệp cần phải được trích trước
hoặc phân bổ cho mục đích lập BCTC giữa niên độ lúc việc trích trước hoặc phân bổ
đó được coi là thích hợp với từng loại tầm giá vào cuối năm tài chính.
Sử dụng những ước tính
35. Thủ tục xác định thông tin được thực hiện trong quá trình lập BCTC giữa niên độ phải
được thiết lập để đảm bảo cho những thông tin tài chính trọng yếu, hữu ích được sản xuất là đáng
tin cậy, mang thể hiểu được tình hình tài chính và hoạt động của doanh nghiệp.Việc xác định thông
tin trình bày trong BCTC năm cũng như trong BCTC giữa niên độ thường
được căn cứ trên những ước tính hợp lý, nhưng việc lập BCTC giữa niên độ thường phải
sử dụng những ước tính nhiều hơn so với BCTC năm.
Điều chỉnh BCTC giữa niên độ đã được báo cáo trước đây
36. Việc thay đổi chính sách kế toán khác với việc thay đổi do Chuẩn mực kế toán mới được ứng dụng.
Trường hợp này cần được phản ánh bằng cách:
a/ Điều chỉnh lại BCTC của những kỳ kế toán giữa niên độ trước của năm tài chính hiện
tại và những kỳ kế toán giữa niên độ tương ứng mang thể so sánh được của năm tài chính trước đây
(xem đoạn 16) được điều chỉnh trong BCTC năm theo quy định của Chuẩn mực kế
toán số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và những sơ sót”; hoặc
b/ Lúc ko thể xác định được tác động của việc ứng dụng chính sách kế toán mới tới những kỳ
trong quá khứ, thì thực hiện phi hồi tố chính sách kế toán mới kể từ kỳ sớm nhất mang thể thực
hiện được bằng cách điều chỉnh lại BCTC của những kỳ giữa niên độ trước niên độ
hiện tại và những kỳ kế toán so sánh giữa niên độ tương ứng.
37. Mục tiêu của quy định tại đoạn 36 nhằm đảm bảo ứng dụng nhất quán chính sách kế toán cho một
loại giao dịch cụ thể trong suốt năm tài chính. Theo Chuẩn mực kế toán số 29 “Thay đổi chính
sách kế toán, ước tính kế toán và những sơ sót”, việc thay đổi chính sách kế toán được ứng dụng hồi
tố bằng cách điều chỉnh lại những số liệu tài chính của những kỳ kế toán trước đây. Tuy nhiên, nếu
ko thể điều chỉnh số liệu luỹ kế mang liên quan tới niên độ kế toán trước thì theo Chuẩn mực kế
toán số 29, chính sách kế toán mới được ứng dụng phi hồi tố kể từ kỳ sớm nhất mang thể xác định
được trở về trước. Quy định trong đoạn 36 yêu cầu mọi thay đổi chính sách kế toán trong niên độ
hiện tại cần phải được ứng dụng hồi tố hoặc nếu ko thực tế thì ứng dụng phi hồi tố muộn nhất là
ngay từ đầu niên độ đó.
38. Việc cho phép những thay đổi chính sách kế toán được thực hiện từ một ngày nào đó giữa niên
độ sẽ cho phép ứng dụng hai chính sách kế toán khác nhau đối với một loại giao dịch trong cùng
một năm tài chính, sẽ gây ra khó khăn trong việc tính toán, phân tích và hiểu những thông tin được
sản xuất./.

3/5 - (2 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 16:07:11.

Bình luận