Tiêu chuẩn lựa chọn chỉ số trong tăng trưởng xanh

Để xây dựng chỉ số tốt cần xác định được bối cảnh xây dựng chỉ số và những nỗ lực xây dựng chỉ số một cách nhanh chóng đều ko cho ta được chỉ số với chất lượng tốt. Quá trình xây dựng chỉ số tốt cần dựa trên những tiêu chuẩn của chỉ số. Trong quá trình xây dựng chỉ số cần xem xét một số điểm lưu ý sau:

Theo Tổ chức Tập huấn & tư vấn MDF Coaching & Consultancy (2005), những tiêu chuẩn của chỉ số đo lường những mục tiêu hoặc hiện tượng của vấn đề xem xét, do đó những chỉ số được kỳ vọng “SMART”. Do đó, những tiêu chuẩn của chỉ số bao gồm :

Theo Veleva Vesela (2001) việc lựa chọn chỉ số giám định TTX thông qua những tiêu chuẩn giám định một chỉ số. Những tiêu chuẩn lựa chọn chỉ số thông thường bao gồm [88]:

Ở một nghiên cứu khác, Rahdari & Rostamy đã xác định 3 tiêu chuẩn lựa chọn chỉ số sản xuất vững bền cho doanh nghiệp bao gồm: tính tổng quát, độ tin cậy và tính sẵn  với dữ liệu. Tính tổng quát là tính chung cho những doanh nghiệp, độ tin cậy là chỉ số đáng tin cậy và chuẩn xác [89]. Tính sẵn với dữ liệu đảm bảo rằng phần nhiều những doanh nghiệp cung ứng thông tin cụ thể về chỉ số này. Một số tiêu chuẩn khác cũng thường được sử dụng  như [21]: khả năng đo lường, tầm giá đo lường cũng được sử dụng ở những giai đoạn khác trong quá trình xây dựng chỉ số sản xuất vững bền.

Rate this post

Bình luận