Trường hợp nào người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội?

Theo quy định tại Điều 75 Luật bảo hiểm xã hội: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện dừng đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần thừ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Rate this post

Bình luận