Tài khoản 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh những khoản dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho phải lập lúc với những bằng cớ tin cậy về sự khuyến mãi của trị giá thuần với thể thực hiện được so với giá gốc của hàng tồn kho.

Dự phòng là khoản dự trù trước để đưa vào tầm giá sản xuất, kinh doanh phần trị giá bị giảm xuống thấp hơn trị giá đã ghi sổ kế toán của hàng tồn kho.

Việc lập dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho, nhằm bù đắp những khoản thiệt hại thực tế xảy ra do vật tư, sản phẩm, hàng hoá tồ kho bị khuyến mãi; đồng thời cũng phản ánh đúng trị giá thuần với thể thực hiện được của hàng tồn kho của doanh nghiệp lúc lập BCTC vào cuối kỳ hạch toán.

Trị giá thuần với thể thực hiện được của hàng tồn kho là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường trừ (-) tầm giá ước tính để hoàn thành sản phẩm và tầm giá ước tính cần thiết cho việc bán chúng.

Khoản dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho phản ánh trên Tài khoản 159- “Dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho” sử dụng để điều chỉnh giá gốc hàng tồn kho của những tài khoản hàng tồn kho.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho được trích lập lúc trị giá thuần với thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc và được ghi nhận giá vốn hàng bán trong kỳ.

2. Dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho được lập vào cuối kỳ kế toán năm lúc lập BCTC. Lúc lập dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho phải được thực hiện theo đúng những qui định của Chuẩn mực kế toán số 02- “Hàng tồn kho” và qui định của chế độ tài chính hiện hành. Đối với những doanh nghiệp phải lập và công khai BCTC giữa niên độ như tổ chức niêm yết thì lúc lạp BCTC giữa niên độ (báo cáo quý) co thể xem xét và điều chỉnh số dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho đã lập thích hợp với tình hình thực tế theo nguyên tắc trị giá hàng tồn kho phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo trị giá thuần với thể thực hiện được (nếu trị giá thuần với thể thực hiện được thấp hơn giá gốc) của hàng tồn kho.

3. Việc lập dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho phải tính theo từng thứ vật tư, hàng hoá, sản phẩm tồn kho. Đối với nhà cung cấp phân phối dở dang, việc lập dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho phải được tính theo từng loại nhà cung cấp với mức giá riêng biệt.

4. Cuối niên độ kế toán căn cứ vào số lượng, giá gốc, trị giá thuần với thể thực hiện được của từng thứ vật tư, hàng hoá, từng loại nhà cung cấp phân phối dở dang, xác định khoản dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho phải lập cho niên độ kế toán tiếp theo:

– Trường hợp khoản dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán này to hơn khoản dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch to hơn được ghi tăng dự phòng và ghi tăng giá vốn hàng bán.

– Trường hợp khoản dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán năm nay nhỏ hơn khoản dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho đang ghi trên sổ kế toán thì chênh lệch nhỏ hơn được hoàn nhập ghi giảm dự phòng và ghi khuyến mãi vốn hàng bán.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 159- DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

Bên Nợ:

Trị giá dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho được hoàn nhập ghi khuyến mãi vốn hàng bán trong kỳ.

Bên Mang:

Trị giá dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho đã lập tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

Số dư bên Nợ:

Trị giá dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho hiện với cuối kỳ.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHỦ YẾU

1. Cuối kỳ kế toán năm (hoặc quý), lúc lập dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho lần trước hết, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Mang TK 159 – Dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho.

2. Cuối kỳ kế toán năm (hoặc quý) tiếp theo:

– Nếu khoản dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán năm nay to hơn khoản dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch to hơn, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Chi tiết dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho)
Mang TK 159 – Dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho.

– Nếu khoản dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán năm nay nhỏ hơn khoản dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch nhỏ hơn, ghi:

Nợ TK 159 – Dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho
Mang TK 632 – Giá vốn hàng bán (chi tiết dự phòng khuyến mãi hàng tồn kho).

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 13:34:21.

Bình luận