Nợ phải trả và VCSH trong công ty cổ phần

Nợ phải trả là những khoản tín dụng doanh nghiệp huy động từ những chủ thể trong nền kinh tế và cam kết trả tiền nợ gốc, giá thành sử dụng nợ theo thời kì quy định. Những hình thức biểu hiện của nợ phải trả là vốn vay, mượn từ bên ngoài hoặc thông qua việc phát hành chứng khoán nợ. Căn cứ theo thời kì, nợ phải trả bao gồm NNH và NDH (Bộ Tài chính, 2006).
NNH là những khoản nợ mà doanh nghiệp sở hữu trách nhiệm trả tiền trong vòng một năm, sức ép trả nợ cao. Tuy nhiên, đây là tài chính sở hữu giá thành thấp và thường được sử dụng để tài trợ cho những tài sản ngắn hạn (TSNH). NNH bao gồm những khoản vay ngắn hạn, những khoản phải trả thương nghiệp và phải trả ngắn hạn khác.
NDH là những khoản nợ mà doanh nghiệp sở hữu trách nhiệm trả tiền trong thời kì to hơn một năm hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh, tính ổn định của tài chính tương đối cao. Tuy nhiên NDH, giá thành to và thường được sử dụng để tài trợ cho TSDH hoặc một phần TSNH. NDH bao gồm vay NDH, những khoản phải trả thương nghiệp dài hạn và phải trả dài hạn khác.

Đối với doanh nghiệp, một trong những ưu điểm của việc tài trợ bằng nợ phải trả (nợ phát sinh giá thành lãi) là giá thành lãi vay tạo ra lợi ích từ tấm chắn thuế cho doanh nghiệp. Ngoài ra, việc sử dụng nợ giúp nhà quản trị thận trọng hơn trong việc đầu tư, tránh đầu tư vào những dự án ko hiệu quả. Trái lại, nhược điểm của việc tăng tỷ trọng nợ là doanh nghiệp chịu sự giám sát, quản lý tăng cường của những nhà đầu tư, chủ thể cho vay và thị trường. Doanh nghiệp mất dần tính tự chủ về tài chính cũng như quản lý. Mặt khác, sức ép trả nợ sở hữu thể dẫn tới kiệt quệ tài chính và mất thanh khoản.
VCSH là tài chính do chủ sở hữu góp vào doanh nghiệp và doanh nghiệp ko phải cam kết trả tiền, nhưng họ kỳ vọng mang lại lợi ích từ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. VCSH bao gồm phần sở hữu của cổ đông thiểu số, vốn góp, những khoản dự trữ và lợi nhuận chưa phân phối (Bộ Tài chính, 2006).
Đối với doanh nghiệp, việc tài trợ bằng VCSH sở hữu tính ổn định và tự chủ cao. Vì vậy, sẽ giúp doanh nghiệp tránh rủi ro hơn so với việc tài trợ bằng nợ vay. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều tài chính này làm tăng giá thành sử dụng vốn do ko được lợi lợi ích từ tấm chắn thuế. Mặt khác, lúc trị giá VCSH tăng đồng nghĩa với số lượng cổ đông nhiều, sức ép về sự quản lý quản lý, giám sát hoạt động của doanh nghiệp càng to.
Ngoài ra, tài chính còn được tiếp cận theo thời hạn hoàn trả, bao gồm NVNH và NVDH. Sự khác biệt giữa NVNH và NVDH được trình bày trong Bảng
Tương tự, mỗi tài chính đều sở hữu những ưu điểm và thiếu sót. Nếu những nhà quản trị sở hữu thể nhận thức tốt những vấn đề này và chú trọng tới những đặc điểm của từng giai đoạn phát triển kinh tế thì sẽ lựa chọn được tài chính thích hợp nhằm tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Rate this post

Originally posted 2020-01-03 20:58:20.

Bình luận