Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1 – VSQC1

Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1: Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC, nhà sản xuất đảm bảo và những nhà sản xuất liên quan khác (VSQC1)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC
 ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)

I/ QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi ứng dụng

01.       Chuẩn mực kiểm soát chất lượng (VSQC1) này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán đối với hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán và soát xét BCTC, nhà sản xuất đảm bảo và những nhà sản xuất liên quan khác. Lúc thực hiện Chuẩn mực này, cần tham khảo chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp sở hữu liên quan.

02.       Những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam khác quy định và hướng dẫn bổ sung về trách nhiệm của cán bộ, viên chức doanh nghiệp kiểm toán về những thủ tục kiểm soát chất lượng đối với những loại nhà sản xuất cụ thể. Ví dụ, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 220 quy định và hướng dẫn về những thủ tục kiểm soát chất lượng đối với những cuộc kiểm toán BCTC.

03.       Hệ thống kiểm soát chất lượng bao gồm những chính sách được xây dựng nhằm đạt được mục tiêu đề ra tại đoạn 11 Chuẩn mực này và những thủ tục cần thiết để thực hiện và giám sát việc tuân thủ những chính sách đó.

Cơ sở vật chất ứng dụng

04.       Chuẩn mực này được ứng dụng cho tất cả những doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC, nhà sản xuất đảm bảo và những nhà sản xuất liên quan khác. Nội dung, phạm vi của những chính sách và thủ tục mà từng doanh nghiệp kiểm toán xây dựng nhằm tuân thủ Chuẩn mực này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô, đặc thù hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán, và việc liệu doanh nghiệp kiểm toán đó sở hữu thuộc một mạng lưới hay ko.

05.       Chuẩn mực này quy định mục tiêu của doanh nghiệp kiểm toán trong việc tuân thủ chuẩn mực và những quy định được xây dựng để đảm bảo doanh nghiệp kiểm toán giải quyết được mục tiêu đề ra. Ngoài ra, Chuẩn mực này còn sở hữu phần hướng dẫn ứng dụng (xem quy định tại đoạn 08 Chuẩn mực này), phần giới thiệu thích hợp với hoàn cảnh cụ thể để giúp hiểu đúng về chuẩn mực và phần giảng giải thuật ngữ.

06.       Mục tiêu xây dựng những quy định của Chuẩn mực này là để giúp doanh nghiệp kiểm toán:
(1)        Hiểu rõ những công việc cần thực hiện;
(2)        Quyết định liệu sở hữu cần thực hiện thêm những công việc khác nhằm đạt được mục tiêu hay ko.

07.       Phần quy định chung đưa ra những quy định buộc phải phải tuân thủ.

08.       Lúc cần thiết, phần hướng dẫn ứng dụng giảng giải rõ hơn về những quy định và hướng dẫn để thực hiện những quy định đó, cụ thể là:
(1)        Giảng giải chi tiết hơn về ý nghĩa hoặc phạm vi của những quy định;
(2)        Đưa ra ví dụ về những chính sách và thủ tục cho thích hợp với hoàn cảnh cụ thể.

Hướng dẫn đưa ra cách thức ứng dụng những quy định một cách thích hợp. Hướng dẫn ứng dụng sở hữu thể phân phối thông tin cần thiết để tạo điều kiện cho việc hiểu những quy định của chuẩn mực. Lúc cần thiết, hướng dẫn ứng dụng cũng đưa ra những lưu ý đối với doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán trong ngành công và doanh nghiệp kiểm toán nhỏ. Những lưu ý này giúp ứng dụng những quy định của Chuẩn mực này, tuy nhiên ko giới hạn hoặc giảm bớt trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán trong việc ứng dụng và tuân thủ những quy định của Chuẩn mực này.

09.       Phần “Giảng giải thuật ngữ” giảng giải ý nghĩa của những thuật ngữ lúc được sử dụng trong Chuẩn mực này. Những thuật ngữ được giảng giải để giúp hiểu và ứng dụng nhất quán Chuẩn mực này và ko thay thế những thuật ngữ được xây dựng cho những mục đích khác, như trong pháp luật và những quy định. Danh mục thuật ngữ của những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam bao gồm cả những thuật ngữ trong Chuẩn mực này và cũng giảng giải những thuật ngữ khác của Chuẩn mực này để giúp hiểu và ứng dụng chuẩn mực một cách nhất quán.

10.       Kiểm toán viên, người thực hiện hợp đồng nhà sản xuất và doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ những quy định của Chuẩn mực này trong quá trình thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC, nhà sản xuất đảm bảo và những nhà sản xuất liên quan khác.

Đơn vị được kiểm toán (khách hàng) và những đơn vị, tư nhân sở hữu liên quan tới việc kiểm toán, soát xét BCTC, nhà sản xuất đảm bảo và những nhà sản xuất liên quan khác phải sở hữu những hiểu biết cần thiết về những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này để phối hợp với kiểm toán viên, người thực hiện hợp đồng nhà sản xuất và doanh nghiệp kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC, nhà sản xuất đảm bảo và những nhà sản xuất liên quan khác.

Mục tiêu

11.       Mục tiêu của doanh nghiệp kiểm toán là xây dựng và duy trì một hệ thống kiểm soát chất lượng để sở hữu sự đảm bảo hợp lý rằng:
(a)        Doanh nghiệp kiểm toán và những cán bộ, viên chức của doanh nghiệp kiểm toán đã tuân thủ những chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và những quy định sở hữu liên quan;
(b)        Thống kê được doanh nghiệp kiểm toán phát hành là thích hợp với hoàn cảnh cụ thể.

Giảng giải thuật ngữ

12.       Trong Chuẩn mực này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
(a)        Ngày lập báo cáo: Là ngày được kiểm toán viên hoặc người thực hiện hợp đồng nhà sản xuất lựa chọn để ký và ghi trên báo cáo kiểm toán hoặc báo cáo về hợp đồng nhà sản xuất;
(b)        Tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất: Là tài liệu, hồ sơ ghi lại công việc đã thực hiện, kết quả đạt được và những kết luận của kiểm toán viên hoặc người thực hiện hợp đồng nhà sản xuất (trong một số trường hợp được gọi là “giấy tờ làm việc”);
(c)        Thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất: Là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền thay mặt Ban Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán chịu trách nhiệm về việc thực hiện hợp đồng nhà sản xuất, ký báo cáo và chịu trách nhiệm tổng thể đối với báo cáo đã phát hành;
(d)        Soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất: Là thứ tự được thiết kế và thực hiện tại ngày hoặc trước ngày phát hành báo cáo, nhằm đưa ra sự thẩm định khách quan về những xét đoán quan yếu của nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất và những kết luận của nhóm để hình thành báo cáo. Việc soát xét kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất chỉ ứng dụng cho những cuộc kiểm toán BCTC của những tổ chức niêm yết và những hợp đồng nhà sản xuất khác (nếu sở hữu) mà doanh nghiệp kiểm toán cho rằng việc soát xét kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất đó là cần thiết;
(e)        Người soát xét việc kiểm soát chất lượng của hợp đồng nhà sản xuất: Là thành viên Ban Giám đốc, một tư nhân khác trong hoặc từ bên ngoài doanh nghiệp kiểm toán, sở hữu năng lực thích hợp hoặc nhóm những tư nhân nói trên, nhưng ko phải là thành viên của nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất, sở hữu đầy đủ kinh nghiệm và thẩm quyền thích hợp để đưa ra thẩm định khách quan về những xét đoán quan yếu và những kết luận mà nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất đưa ra để hình thành báo cáo;
(f)         Nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất: Bao gồm những thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất, kiểm toán viên hành nghề phụ trách hợp đồng nhà sản xuất, kiểm toán viên và những cán bộ, viên chức thực hiện hợp đồng nhà sản xuất và bất kỳ tư nhân nào được doanh nghiệp kiểm toán hoặc đơn vị mạng lưới sử dụng để thực hiện những thủ tục cho hợp đồng nhà sản xuất. Nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất ko bao gồm chuyên gia bên ngoài được doanh nghiệp kiểm toán hoặc đơn vị mạng lưới sử dụng;
(g)        Doanh nghiệp kiểm toán: Là doanh nghiệp sở hữu đủ điều kiện để kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán theo quy định của Luật kiểm toán độc lập và những quy định khác của pháp luật sở hữu liên quan;
(h)        Rà soát: Là thủ tục rà soát được ứng dụng đối với hợp đồng nhà sản xuất đã hoàn thành, được thiết kế để phân phối chứng cứ về sự tuân thủ của nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất đối với những chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán;
(i)          Tổ chức niêm yết: Là pháp nhân sở hữu cổ phần, cổ phiếu, hoặc những dụng cụ nợ được chào bán hoặc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc được giao dịch theo quy định của sàn giao dịch chứng khoán hoặc những định chế khác tương tự;
(j)          Giám sát: Là thứ tự xem xét và thẩm định liên tục về hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán, bao gồm rà soát lại định kỳ một số hợp đồng nhà sản xuất đã hoàn thành được lựa chọn nhằm phân phối cho doanh nghiệp kiểm toán sự đảm bảo hợp lý rằng hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp hoạt động hữu hiệu;
(ok)        Doanh nghiệp mạng lưới: Là đơn vị hoặc pháp nhân thuộc cùng một mạng lưới;
(l)          Mạng lưới: Là sự liên kết giữa những tổ chức để:
(i)    Hướng tới sự hợp tác;
(ii) Hướng tới sự san sớt lợi nhuận hoặc tầm giá, hoặc cùng được sở hữu, kiểm soát hoặc quản lý chung, sở hữu chung những chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng, chiến lược kinh doanh chung, sử dụng chung thương hiệu, hoặc cùng chung một phần đáng kể nguồn lực chuyên môn.
(m)      Thành viên Ban Giám đốc: Là người đủ điều kiện hành nghề và được doanh nghiệp kiểm toán giao trách nhiệm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất giỏi;giữ chức danh như Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc Doanh nghiệp hoặc sở hữu thể là Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh;
(n)        Nhân sự: Gồm những thành viên Ban Giám đốc và cán bộ, viên chức;
(o)        Chuẩn mực nghề nghiệp: Gồm những chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp sở hữu liên quan;
(p)        Sự đảm bảo hợp lý: Trong Chuẩn mực này, sự đảm bảo hợp lý là sự đảm bảo ở mức độ cao nhưng ko phải là tuyệt đối;
(q)        Chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp sở hữu liên quan: Là những quy định về đạo đức nghề nghiệp mà nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất và người soát xét việc kiểm soát chất lượng của hợp đồng nhà sản xuất phải tuân thủ, thường bao gồm Phần A và Phần B trong chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và những quy định sở hữu liên quan.
(r)         Cán bộ, viên chức: Là tất cả cán bộ, viên chức giỏi do doanh nghiệp kiểm toán thuê thông qua hợp đồng lao động, trừ thành viên Ban Giám đốc;
(s)         Tư nhân bên ngoài doanh nghiệp sở hữu năng lực thích hợp: Là người ko thuộc doanh nghiệp kiểm toán, sở hữu trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm để sở hữu thể giữ vai trò người soát xét việc kiểm soát chất lượng tương đương với thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất, ví dụ, thành viên Ban Giám đốc của một doanh nghiệp kiểm toán khác hoặc tư nhân có thương hiệu thích hợp của tổ chức nghề nghiệp mà những hội viên của tổ chức nghề nghiệp này sở hữu thể thực hiện kiểm toán và soát xét thông tin tài chính quá khứ hoặc nhà sản xuất đảm bảo và những nhà sản xuất liên quan khác, hoặc là người của một tổ chức sở hữu phân phối những nhà sản xuất kiểm soát chất lượng thích hợp.

II/ NỘI DUNG CHUẨN MỰC

Yêu cầu

Vận dụng và tuân thủ những quy định liên quan

13.       Những người trong doanh nghiệp kiểm toán chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp phải sở hữu hiểu biết về toàn bộ nội dung Chuẩn mực này, kể cả phần hướng dẫn ứng dụng để hiểu được mục tiêu của chuẩn mực và ứng dụng đúng những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này.

14.       Doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ từng quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này lúc phân phối nhà sản xuất kiểm toán và soát xét BCTC, nhà sản xuất đảm bảo và những nhà sản xuất liên quan khác (xem hướng dẫn tại đoạn A1 Chuẩn mực này).

15.       Những quy định và hướng dẫn được xây dựng để giúp doanh nghiệp kiểm toán đạt được những mục tiêu quy định trong Chuẩn mực này và việc ứng dụng thích hợp những quy định của Chuẩn mực này sẽ phân phối đầy đủ hạ tầng nhằm đạt được mục tiêu đó. Tuy nhiên, do hoàn cảnh thực tế sở hữu thể thay đổi và khó dự đoán, doanh nghiệp kiểm toán phải xem xét liệu sở hữu những vấn đề hoặc hoàn cảnh cụ thể nào yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán xây dựng những chính sách và thủ tục khác ngoài những chính sách và thủ tục được quy định và hướng dẫn tại Chuẩn mực này nhằm đạt được mục tiêu đề ra hay ko.

Những yếu tố của hệ thống kiểm soát chất lượng

16.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng bao gồm những chính sách và thủ tục cho từng yếu tố sau:
(a)        Trách nhiệm của Ban Giám đốc về chất lượng trong doanh nghiệp kiểm toán;
(b)        Chuẩn mực, những quy định về đạo đức nghề nghiệp sở hữu liên quan;
(c)        Chấp nhận và duy trì quan hệ khách hàng và những hợp đồng nhà sản xuất cụ thể;
(d)        Nguồn nhân lực;
(e)        Thực hiện hợp đồng nhà sản xuất;
(f)         Giám sát.

17.       Doanh nghiệp kiểm toán phải quy định bằng văn bản về những chính sách và thủ tục và phải phổ biến những chính sách và thủ tục này cho tất cả cán bộ, viên chức của doanh nghiệp (xem hướng dẫn tại đoạn A2 – A3 Chuẩn mực này).

Trách nhiệm của Ban Giám đốc về chất lượng trong doanh nghiệp kiểm toán

18.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục để đẩy mạnh văn hóa nội bộ trên hạ tầng nhận thức rằng chất lượng là cốt yếu lúc thực hiện những hợp đồng nhà sản xuất. Những chính sách và thủ tục đó phải yêu cầu Tổng Giám đốc/Giám đốc doanh nghiệp hoặc Chủ toạ Hội đồng thành viên (trong phạm vi thích hợp) của doanh nghiệp kiểm toán chịu trách nhiệm cao nhất đối với hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp (xem hướng dẫn tại đoạn A4 – A5 Chuẩn mực này).

19.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục để bất cứ tư nhân nào được Tổng Giám đốc/Giám đốc doanh nghiệp hoặc Chủ toạ Hội đồng thành viên (trong phạm vi thích hợp) phân công trách nhiệm quản lý hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp cũng sở hữu đầy đủ kinh nghiệm, khả năng thích hợp và sở hữu quyền hạn cần thiết để thực hiện trách nhiệm đó (xem hướng dẫn tại đoạn A6 Chuẩn mực này).

Chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp sở hữu liên quan

20.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục để sở hữu sự đảm bảo hợp lý rằng doanh nghiệp kiểm toán và tất cả cán bộ, viên chức của doanh nghiệp tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp sở hữu liên quan (xem hướng dẫn tại đoạn A7 – A10 Chuẩn mực này).

Tính độc lập

21.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục để sở hữu sự đảm bảo hợp lý rằng doanh nghiệp kiểm toán, tất cả cán bộ, viên chức của doanh nghiệp và nếu cần thiết, những đối tượng khác phải tuân thủ chuẩn mực và những quy định về tính độc lập (kể cả cán bộ, viên chức của đơn vị mạng lưới) sẽ duy trì được tính độc lập cần thiết theo chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp sở hữu liên quan. Những chính sách và thủ tục đó cho phép doanh nghiệp kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A10 Chuẩn mực này):
(a)        Phổ biến những yêu cầu về tính độc lập cho cán bộ, viên chức của doanh nghiệp và lúc cần thiết, cho những đối tượng khác phải tuân thủ những quy định về tính độc lập;
(b)        Xác định và thẩm định những trường hợp và những mối quan hệ sở hữu thể đe dọa tới tính độc lập, và sở hữu giải pháp thích hợp để loại trừ hoặc giảm sự đe dọa đó xuống mức sở hữu thể chấp nhận được bằng cách sử dụng những giải pháp bảo vệ hoặc nếu cần thiết, rút khỏi hợp đồng nhà sản xuất nếu việc đó được pháp luật và những quy định cho phép.

22.       Những chính sách và thủ tục đó phải yêu cầu (xem hướng dẫn tại đoạn A10 Chuẩn mực này):
(a)        Những thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất phân phối cho doanh nghiệp kiểm toán những thông tin cần thiết liên quan tới hợp đồng nhà sản xuất, bao gồm phạm vi nhà sản xuất để cho phép doanh nghiệp kiểm toán thẩm định tác động tổng thể, nếu sở hữu, đối với những yêu cầu về tính độc lập;
(b)        Cán bộ, viên chức của doanh nghiệp kiểm toán phải thông tin ngay cho doanh nghiệp kiểm toán về những trường hợp và mối quan hệ sở hữu thể đe dọa tới tính độc lập để doanh nghiệp sở hữu giải pháp thích hợp;
(c)        Tích lũy và trao đổi thông tin sở hữu liên quan với cán bộ, viên chức thích hợp trong doanh nghiệp kiểm toán để:
(i)          Doanh nghiệp kiểm toán và cán bộ, viên chức của doanh nghiệp sở hữu thể xác định liệu họ sở hữu giải quyết được những yêu cầu về tính độc lập hay ko;
(ii)       Doanh nghiệp kiểm toán sở hữu thể duy trì và cập nhật hồ sơ liên quan tới tính độc lập;
(iii)     Doanh nghiệp kiểm toán sở hữu thể sở hữu giải pháp thích hợp đối với những nguy cơ đã xác định sở hữu đe dọa tới tính độc lập mà tác động của những nguy cơ đó cao hơn mức sở hữu thể chấp nhận được.

23.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục để sở hữu sự đảm bảo hợp lý rằng doanh nghiệp được thông tin về những trường hợp vi phạm quy định về tính độc lập và sở hữu những giải pháp thích hợp để khắc phục những trường hợp vi phạm đó. Những chính sách và thủ tục này phải bao gồm những quy định sau (xem hướng dẫn tại đoạn A10 Chuẩn mực này):
(a)        Cán bộ, viên chức của doanh nghiệp kiểm toán phải thông tin ngay cho doanh nghiệp kiểm toán về những trường hợp vi phạm tính độc lập mà họ biết;
(b)        Doanh nghiệp kiểm toán phải trao đổi ngay những trường hợp vi phạm chính sách và thủ tục phát hiện được với:
(i)          Thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất – người phải cùng với doanh nghiệp kiểm toán xử lý vi phạm;
(ii)       Những cán bộ, viên chức sở hữu liên quan khác trong doanh nghiệp kiểm toán và trong mạng lưới, nếu cần thiết, cũng như những đối tượng khác phải tuân thủ những quy định về tính độc lập;
(c)        Thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất và những tư nhân khác được kể tại đoạn 23(b)(ii) Chuẩn mực này phải trao đổi ngay với doanh nghiệp kiểm toán, nếu cần thiết, về những giải pháp đã thực hiện để khắc phục vấn đề nhằm giúp doanh nghiệp kiểm toán xác định liệu sở hữu phải thực hiện thêm những giải pháp khác hay ko.

24.       Ít nhất mỗi năm một lần, doanh nghiệp kiểm toán phải thu thập xác nhận bằng văn bản về việc tuân thủ những chính sách và thủ tục của doanh nghiệp về tính độc lập từ tất cả những cán bộ, viên chức của doanh nghiệp là đối tượng phải tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức liên quan tới tính độc lập (xem hướng dẫn tại đoạn A10 – A11 Chuẩn mực này).

25.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục (xem hướng dẫn tại đoạn A10 Chuẩn mực này):
(a)        Đặt ra những tiêu chí xác định sự cần thiết của những giải pháp bảo vệ nhằm giảm nguy cơ từ sự thân thuộc xuống mức sở hữu thể chấp nhận được lúc giao trách nhiệm cho một thành viên Ban Giám đốc/kiểm toán viên hành nghề (sau đây gọi là “người phụ trách hợp đồng nhà sản xuất”) thực hiện hợp đồng nhà sản xuất cho một khách hàng trong một thời kì dài;
(b)        Đối với việc kiểm toán BCTC của những tổ chức niêm yết, yêu cầu phải luân chuyển thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán,và kiểm toán viên hành nghề phụ trách cuộc kiểm toán và những đối tượng khác cần luân chuyển nếu cần thiết, sau một thời kì nhất định theo chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp sở hữu liên quan (xem hướng dẫn tại đoạn A12 – A17 Chuẩn mực này).

Chấp nhận, duy trì quan hệ khách hàng và những hợp đồng nhà sản xuất cụ thể

26.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục về việc chấp nhận, duy trì quan hệ khách hàng và những hợp đồng nhà sản xuất cụ thể để sở hữu sự đảm bảo hợp lý rằng doanh nghiệp kiểm toán sẽ chỉ chấp nhận hoặc duy trì quan hệ khách hàng và những hợp đồng nhà sản xuất nếu doanh nghiệp kiểm toán:
(a)        Với đủ năng lực chuyên môn và khả năng để thực hiện hợp đồng nhà sản xuất, bao gồm thời kì và những nguồn lực cần thiết (xem hướng dẫn tại đoạn A18, A23 Chuẩn mực này);
(b)        Với thể tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp sở hữu liên quan;
(c)        Đã xem xét tính cương trực của đơn vị được kiểm toán/khách hàng và ko sở hữu thông tin nào làm cho doanh nghiệp kiểm toán kết luận rằng đơn vị được kiểm toán/khách hàng đó thiếu cương trực (xem hướng dẫn tại đoạn A19 – A20, A23 Chuẩn mực này).

27.       Những chính sách và thủ tục đó phải yêu cầu:
(a)        Doanh nghiệp kiểm toán thu thập những thông tin cần thiết trong từng hoàn cảnh cụ thể trước lúc chấp nhận một khách hàng mới hoặc lúc quyết định việc tiếp tục duy trì quan hệ khách hàng hiện tại và lúc cân nhắc việc chấp nhận phân phối nhà sản xuất mới cho khách hàng hiện tại (xem hướng dẫn tại đoạn A21, A23 Chuẩn mực này);
(b)        Lúc xem xét chấp nhận hợp đồng nhà sản xuất với một khách hàng mới hoặc khách hàng hiện tại, nếu phát hiện khả năng xảy ra xung đột về lợi ích thì doanh nghiệp kiểm toán phải xác định sở hữu nên chấp nhận hợp đồng nhà sản xuất hay ko;
(c)        Nếu phát hiện sở hữu vấn đề và doanh nghiệp kiểm toán quyết định chấp nhận hoặc duy trì quan hệ khách hàng hoặc một hợp đồng cụ thể, doanh nghiệp kiểm toán phải lưu trong tài liệu, hồ sơ cách thức khắc phục những vấn đề đó.

28.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục về việc duy trì hợp đồng nhà sản xuất và quan hệ khách hàng. Những chính sách và thủ tục đó quy định những trường hợp lúc doanh nghiệp kiểm toán thu thập được thông tin mà nếu những thông tin đó đã được biết trước thì sẽ dẫn tới việc doanh nghiệp kiểm toán từ chối hợp đồng. Những chính sách và thủ tục đó phải lưu ý tới:
(a)        Trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm nghề nghiệp ứng dụng cho từng hoàn cảnh cụ thể, bao gồm việc liệu doanh nghiệp kiểm toán sở hữu cần phải báo cáo cho cấp sở hữu thẩm quyền bổ nhiệm đơn vị thực hiện nhà sản xuất hoặc trong một số trường hợp, cho những cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền hay ko;
(b)        Khả năng rút khỏi hợp đồng nhà sản xuất hoặc rút khỏi cả hợp đồng nhà sản xuất và quan hệ khách hàng (xem hướng dẫn tại đoạn A22 – A23 Chuẩn mực này).

Nguồn nhân lực

29.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục để sở hữu sự đảm bảo hợp lý rằng doanh nghiệp kiểm toán sở hữu đủ nhân sự với trình độ chuyên môn, năng lực và cam kết tuân thủ những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp cần thiết để:
(a)        Thực hiện hợp đồng nhà sản xuất theo những chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và những quy định sở hữu liên quan;
(b)        Cho phép doanh nghiệp kiểm toán phát hành báo cáo thích hợp với hoàn cảnh cụ thể (xem hướng dẫn tại đoạn A24 – A29 Chuẩn mực này).

Phân công nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất

30.       Doanh nghiệp kiểm toán phải phân công trách nhiệm đối với từng hợp đồng nhà sản xuất cho một thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất và phải xây dựng những chính sách và thủ tục để quy định:
(a)        Tính danh và vai trò của thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất phải được trao đổi với những thành viên cốt lõi trong Ban Giám đốc và Ban quản trị của đơn vị được kiểm toán/khách hàng;
(b)        Thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất phải sở hữu trình độ chuyên môn, năng lực và thẩm quyền thích hợp để thực hiện nhiệm vụ của mình;
(c)        Trách nhiệm của thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất được xác định rõ ràng và phải được trao đổi với thành viên Ban Giám đốc đó (xem hướng dẫn tại đoạn A30 Chuẩn mực này).

31.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục để bổ nhiệm nhân sự thích hợp sở hữu trình độ chuyên môn và năng lực cần thiết để:
(a)        Thực hiện những hợp đồng nhà sản xuất theo những chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và những quy định sở hữu liên quan;
(b)        Cho phép doanh nghiệp kiểm toán phát hành báo cáo thích hợp với hoàn cảnh cụ thể (xem hướng dẫn tại đoạn A31 Chuẩn mực này).

Thực hiện hợp đồng nhà sản xuất

32.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục để sở hữu sự đảm bảo hợp lý rằng những hợp đồng nhà sản xuất được thực hiện theo những chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và những quy định sở hữu liên quan và doanh nghiệp kiểm toán phát hành báo cáo thích hợp với hoàn cảnh cụ thể. Những chính sách và thủ tục đó phải bao gồm:
(a)        Những vấn đề liên quan tới việc tăng cường tính nhất quán trong chất lượng thực hiện hợp đồng nhà sản xuất (xem hướng dẫn tại đoạn A32 – A33 Chuẩn mực này);
(b)        Trách nhiệm giám sát (xem hướng dẫn tại đoạn A34 Chuẩn mực này);
(c)        Trách nhiệm soát xét (xem hướng dẫn tại đoạn A35 Chuẩn mực này).

33.       Những chính sách và thủ tục về trách nhiệm soát xét của doanh nghiệp kiểm toán phải được xác định dựa trên nguyên tắc những thành viên trong nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất sở hữu nhiều kinh nghiệm hơn thực hiện soát xét công việc của những thành viên ít kinh nghiệm hơn trong nhóm.

Tham khảo ý kiến tư vấn

34.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục để sở hữu sự đảm bảo hợp lý rằng:
(a)        Việc tham khảo ý kiến tư vấn thích hợp phải được thực hiện đối với những vấn đề phức tạp hoặc dễ gây tranh cãi;
(b)        Với sẵn nguồn lực thỏa đáng để sở hữu thể thực hiện việc tham khảo ý kiến tư vấn thích hợp;
(c)        Nội dung, phạm vi, kết luận từ việc tham khảo ý kiến tư vấn phải được lưu lại và phải được bên tham khảo ý kiến và bên tư vấn cùng thống nhất;
(d)        Những kết luận từ việc tham khảo ý kiến tư vấn phải được thực hiện (xem hướng dẫn tại đoạn A36 – A40 Chuẩn mực này).
Soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất

35.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục yêu cầu phải thực hiện soát xét việc kiểm soát chất lượng đối với những hợp đồng nhà sản xuất, để thẩm định khách quan về những xét đoán quan yếu của nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất và những kết luận của nhóm để hình thành báo cáo. Những chính sách và thủ tục đó phải:
(a)        Yêu cầu soát xét việc kiểm soát chất lượng đối với tất cả những cuộc kiểm toán BCTC của tổ chức niêm yết;
(b)        Đưa ra những tiêu chí để thẩm định tất cả những cuộc kiểm toán và soát xét BCTC, cũng như những hợp đồng nhà sản xuất đảm bảo và những nhà sản xuất liên quan khác nhằm xác định xem sở hữu phải thực hiện việc soát xét kiểm soát chất lượng hay ko (xem hướng dẫn tại đoạn A41 Chuẩn mực này);
(c)        Yêu cầu soát xét việc kiểm soát chất lượng đối với tất cả những hợp đồng nhà sản xuất đáp ứng những tiêu chí đưa ra theo quy định tại đoạn 35(b) Chuẩn mực này (nếu sở hữu).

36.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục quy định nội dung, lộ trình và phạm vi thực hiện soát xét việc kiểm soát chất lượng của hợp đồng nhà sản xuất. Những chính sách và thủ tục đó phải quy định rằng báo cáo về hợp đồng nhà sản xuất ko được đề ngày lập trước lúc hoàn thành soát xét việc kiểm soát chất lượng của hợp đồng nhà sản xuất (xem hướng dẫn tại đoạn A42 – A43 Chuẩn mực này).

37.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục để quy định việc soát xét kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất phải bao gồm:
(a)        Thảo luận những vấn đề quan yếu với thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất;
(b)        Soát xét BCTC hoặc những thông tin khác và dự thảo báo cáo;
(c)        Soát xét tài liệu, hồ sơ thực hiện hợp đồng nhà sản xuất được lựa chọn liên quan tới những xét đoán quan yếu và những kết luận của nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất;
(d)        Phân tích những kết luận của nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất để hình thành báo cáo và xem xét liệu dự thảo báo cáo sở hữu thích hợp hay ko (xem hướng dẫn tại đoạn A44 Chuẩn mực này).

38.       Đối với cuộc kiểm toán BCTC của những tổ chức niêm yết, doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục để quy định việc soát xét kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán phải xem xét những vấn đề sau:
(a)        Phân tích của nhóm kiểm toán về tính độc lập của doanh nghiệp kiểm toán liên quan tới cuộc kiểm toán cụ thể;
(b)        Liệu nhóm kiểm toán đã tham khảo ý kiến tư vấn cần thiết về những vấn đề còn khác biệt về quan niệm, những vấn đề phức tạp hoặc dễ gây tranh cãi hay chưa, và những kết luận từ việc tham khảo ý kiến tư vấn;
(c)        Liệu tài liệu, hồ sơ được lựa chọn để soát xét sở hữu phản ánh những công việc đã được thực hiện liên quan tới những xét đoán quan yếu và sở hữu tương trợ cho những kết luận của nhóm kiểm toán hay ko (xem hướng dẫn tại đoạn A45 – A46 Chuẩn mực này).

Những tiêu chí về năng lực của người soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất

39.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục về việc bổ nhiệm người soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất và đưa ra những tiêu chí về năng lực của người soát xét thông qua:
(a)        Trình độ chuyên môn cần thiết để thực hiện nhiệm vụ soát xét, bao gồm kinh nghiệm và thẩm quyền cần thiết (xem hướng dẫn tại đoạn A47 Chuẩn mực này);
(b)        Khả năng mà người soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất sở hữu thể được tham khảo ý kiến tư vấn về hợp đồng nhà sản xuất mà ko làm giảm đi tính khách quan của người soát xét đó (xem hướng dẫn tại đoạn A48 Chuẩn mực này).

40.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục để duy trì tính khách quan của người soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất (xem hướng dẫn tại đoạn A49 – A51 Chuẩn mực này).

41.       Những chính sách và thủ tục của doanh nghiệp kiểm toán phải quy định về việc thay thế người soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất lúc tính khách quan của người soát xét ko còn đảm bảo.

Tài liệu, hồ sơ về soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất

42.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục đối với tài liệu, hồ sơ về soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất, trong đó quy định phải lưu lại tài liệu, hồ sơ về những nội dung sau:
(a)        Những thủ tục theo quy định trong chính sách của doanh nghiệp kiểm toán về việc soát xét kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất đã được thực hiện;
(b)        Việc soát xét kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất đã được hoàn thành tại ngày hoặc trước ngày lập báo cáo;
(c)        Người soát xét ko nhận thấy bất kỳ vấn đề nào chưa được khắc phục sở hữu thể làm cho người soát xét tin rằng những xét đoán quan yếu và những kết luận của nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất là ko thích hợp.

Khác biệt về quan niệm

43.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục để xử lý và khắc phục những vấn đề còn khác biệt về quan niệm trong nội bộ nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất với bên tư vấn hoặc giữa thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất với người soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất (xem hướng dẫn tại đoạn A52 – A53 Chuẩn mực này).

44.       Những chính sách và thủ tục đó phải quy định:
(a)        Những kết luận rút ra phải được lưu lại trong tài liệu, hồ sơ và phải được thực hiện;
(b)        Thống kê về hợp đồng nhà sản xuất ko được đề ngày lập trước ngày vấn đề còn khác biệt về quan niệm (như đã nêu tại đoạn 43 Chuẩn mực này) được khắc phục.

Tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất

Hoàn thiện hồ sơ chính thức về hợp đồng nhà sản xuất

45.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục về việc nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất phải hoàn thiện hồ sơ chính thức về hợp đồng nhà sản xuất một cách kịp thời sau lúc hoàn thành báo cáo về hợp đồng nhà sản xuất (xem hướng dẫn tại đoạn A54 – A55 Chuẩn mực này).
Tính bảo mật, sự an toàn, tính toàn vẹn, khả năng tiếp cận và khả năng khôi phục tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất

46.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục để duy trì tính bảo mật, sự an toàn, tính toàn vẹn, khả năng tiếp cận và khả năng khôi phục tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất (xem hướng dẫn tại đoạn A56 – A59 Chuẩn mực này).

Lưu trữ tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất

47.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục về việc lưu trữ tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất trong một khoảng thời kì đủ dài để phục vụ yêu cầu của doanh nghiệp kiểm toán hoặc yêu cầu của pháp luật và những quy định (xem hướng dẫn tại đoạn A60 – A63 Chuẩn mực này).

Giám sát

Giám sát những chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán

48.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng một thứ tự giám sát để sở hữu sự đảm bảo hợp lý rằng những chính sách và thủ tục liên quan tới hệ thống kiểm soát chất lượng là thích hợp, đầy đủ và hoạt động hữu hiệu. Trật tự này phải:
(a)        Xem xét và thẩm định liên tục của hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán, bao gồm rà soát định kỳ ít nhất một hợp đồng nhà sản xuất đã hoàn thành của mỗi thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất phụ trách;
(b)        Yêu cầu giao trách nhiệm đối với thứ tự giám sát cho một hoặc nhiều thành viên Ban Giám đốc hoặc những người khác sở hữu đầy đủ kinh nghiệm và thẩm quyền thích hợp trong doanh nghiệp kiểm toán để thực hiện trách nhiệm đó;
(c)        Yêu cầu những người thực hiện hợp đồng nhà sản xuất hoặc soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất ko được tham gia rà soát hợp đồng nhà sản xuất đó (xem hướng dẫn tại đoạn A64 – A68 Chuẩn mực này).

Phân tích, trao đổi và khắc phục những khuyết thiếu phát hiện được

49.       Doanh nghiệp kiểm toán phải thẩm định tác động của những khuyết thiếu phát hiện được thông qua thứ tự giám sát và xác định liệu:
(a)        Những khuyết thiếu đó là sở hữu phát sinh nhưng chưa tới mức cho thấy hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán là ko đầy đủ để phân phối cho doanh nghiệp kiểm toán sự đảm bảo hợp lý rằng hệ thống đó tuân thủ những chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và những quy định sở hữu liên quan, và những báo cáo do doanh nghiệp kiểm toán phát hành sở hữu thích hợp với tình hình cụ thể hay ko; hoặc
(b)        Những khuyết thiếu đó sở hữu tính hệ thống, lặp đi lặp lại hoặc là những khuyết thiếu nghiêm trọng khác sở hữu cần được sửa chữa kịp thời hay ko.

50.       Doanh nghiệp kiểm toán phải trao đổi với những thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất và những cán bộ, viên chức sở hữu liên quan về những khuyết thiếu phát hiện được thông qua thứ tự giám sát và đề xuất những hành động khắc phục thích hợp (xem hướng dẫn tại đoạn A69 Chuẩn mực này).

51.       Những hành động khắc phục thích hợp được đề xuất đối với những khuyết thiếu phát hiện được phải gồm một hoặc những nội dung sau:
(a)        Thực hiện hành động khắc phục thích hợp liên quan tới từng hợp đồng nhà sản xuất hoặc từng cán bộ, viên chức của doanh nghiệp kiểm toán;
(b)        Trao đổi về những phát hiện với những tư nhân chịu trách nhiệm tập huấn và phát triển nghề nghiệp;
(c)        Thay đổi những chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng;
(d)        Xử lý kỷ luật đối với những tư nhân ko tuân thủ những chính sách và thủ tục của doanh nghiệp kiểm toán, đặc trưng là những tư nhân sở hữu tái diễn vi phạm.

52.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục để xử lý những trường hợp mà kết quả của thủ tục giám sát cho thấy báo cáo về hợp đồng nhà sản xuất sở hữu thể ko thích hợp hoặc cho thấy những thủ tục bị bỏ sót trong quá trình thực hiện hợp đồng nhà sản xuất. Những chính sách và thủ tục đó phải yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán xác định hành động nào tiếp theo là thích hợp để tuân thủ những chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và những quy định sở hữu liên quan, đồng thời xem xét liệu sở hữu cần xin ý kiến của chuyên gia tư vấn pháp luật hay ko.

53.       Ít nhất mỗi năm một lần, doanh nghiệp kiểm toán phải trao đổi kết quả của việc giám sát hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán với những thành viên Ban Giám đốc phụ trách hợp đồng nhà sản xuất và những tư nhân khác sở hữu liên quan trong doanh nghiệp kiểm toán, bao gồm Tổng Giám đốc/Giám đốc hoặc Ban Tổng Giám đốc/Ban Giám đốc, nếu cần. Thông tin được trao đổi phải đầy đủ để cho phép doanh nghiệp kiểm toán và những tư nhân nêu trên sở hữu hành động kịp thời và thích hợp, lúc cần thiết, theo nhiệm vụ và trách nhiệm được giao. Thông tin được trao đổi phải bao gồm:
(a)        Mô tả về những thủ tục giám sát đã thực hiện;
(b)        Những kết luận rút ra từ những thủ tục giám sát;
(c)        Mô tả về những khuyết thiếu sở hữu tính hệ thống, lặp đi lặp lại hoặc những khuyết thiếu nghiêm trọng khác và những hành động đã thực hiện để khắc phục hoặc sửa chữa những khuyết thiếu đó.

54.       Một số doanh nghiệp kiểm toán hoạt động trong cùng một mạng lưới và để đảm bảo tính nhất quán, những doanh nghiệp kiểm toán này sở hữu thể thực hiện một số thủ tục giám sát theo yêu cầu của mạng lưới. Nếu những doanh nghiệp kiểm toán trong cùng một mạng lưới hoạt động theo những chính sách và thủ tục giám sát chung được thiết kế để tuân thủ Chuẩn mực này và những doanh nghiệp kiểm toán tin cậy vào hệ thống giám sát đó thì những chính sách và thủ tục của doanh nghiệp kiểm toán phải quy định rằng:
(a)        Ít nhất một năm một lần, mạng lưới phải phổ biến về phạm vi, mức độ và kết quả tổng thể của thứ tự giám sát cho những tư nhân sở hữu liên quan trong những đơn vị mạng lưới;
(b)        Mạng lưới phải trao đổi kịp thời với những tư nhân sở hữu liên quan trong những đơn vị mạng lưới về bất kỳ khuyết thiếu nào phát hiện được trong hệ thống kiểm soát chất lượng để thực hiện những hành động cần thiết.
Những quy định trên giúp thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất trong những đơn vị mạng lưới sở hữu thể tin cậy vào kết quả của thứ tự giám sát được thực hiện trong mạng lưới, trừ lúc doanh nghiệp kiểm toán hoặc mạng lưới sở hữu quy định khác.

Phàn nàn và cáo buộc

55.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục để sở hữu được sự đảm bảo hợp lý về việc doanh nghiệp kiểm toán xử lý thích hợp đối với:
(a)        Những phàn nàn và cáo buộc về những công việc mà doanh nghiệp kiểm toán thực hiện ko tuân thủ những chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và những quy định sở hữu liên quan;
(b)        Những cáo buộc về hành vi ko tuân thủ hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán.
Trật tự giám sát cũng yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những kênh thông tin rõ ràng để những cán bộ, viên chức của doanh nghiệp kiểm toán sở hữu thể phản ánh những vấn đề họ quan tâm mà ko lo sợ bị trả thù (xem hướng dẫn tại đoạn A70 Chuẩn mực này).

56.       Trong quá trình dò xét về những phàn nàn và cáo buộc, nếu phát hiện những khuyết thiếu trong việc thiết kế hoặc thực hiện những chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán, hoặc phát hiện hành vi ko tuân thủ hệ thống kiểm soát chất lượng của những tư nhân thì doanh nghiệp kiểm toán phải thực hiện những hành động thích hợp theo quy định tại đoạn 51 Chuẩn mực này (xem hướng dẫn tại đoạn A71 – A72 Chuẩn mực này).

Tài liệu, hồ sơ về hệ thống kiểm soát chất lượng

57.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục quy định về tài liệu, hồ sơ thích hợp để phân phối chứng cứ về hoạt động của từng yếu tố trong hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A73 – A75 Chuẩn mực này).

58.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục quy định về lưu trữ tài liệu, hồ sơ trong một khoảng thời kì đủ dài để cho phép những tư nhân thực hiện thủ tục giám sát sở hữu thể thẩm định được sự tuân thủ của doanh nghiệp kiểm toán đối với hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán, hoặc phải lưu trữ trong thời kì dài hơn nếu pháp luật và những quy định yêu cầu.

59.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục quy định về tài liệu, hồ sơ liên quan tới những phàn nàn và cáo buộc cũng như những giải pháp xử lý đối với những phàn nàn, cáo buộc đó.

III/ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Lúc thực hiện Chuẩn mực này cần tham khảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200.

Vận dụng và tuân thủ những quy định sở hữu liên quan

Lưu ý đối với những doanh nghiệp kiểm toán nhỏ (hướng dẫn đoạn 14 Chuẩn mực này)

A1.            Doanh nghiệp kiểm toán nhỏ vẫn phải tuân thủ những quy định trong Chuẩn mực này như quy định về những chính sách và thủ tục đối với việc phân người lao động sự thích hợp cho nhóm kiểm toán (xem đoạn 31 Chuẩn mực này), quy định về trách nhiệm soát xét (xem đoạn 33 Chuẩn mực này) và quy định về việc trao đổi hàng năm về kết quả giám sát với những thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán trong doanh nghiệp kiểm toán (xem đoạn 53 Chuẩn mực này).

Những yếu tố của hệ thống kiểm soát chất lượng (hướng dẫn đoạn 17 Chuẩn mực này)

A2.            Nhìn chung, việc phổ biến những chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng cho những cán bộ, viên chức của doanh nghiệp kiểm toán bao gồm mô tả những chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng, những mục tiêu cần đạt được với thông điệp rằng mỗi tư nhân đều sở hữu trách nhiệm đối với chất lượng và phải tuân thủ những chính sách và thủ tục này. Việc khuyến khích những cán bộ, viên chức của doanh nghiệp kiểm toán trao đổi những quan niệm hoặc những vấn đề họ quan tâm liên quan tới kiểm soát chất lượng cho thấy tầm quan yếu của việc thu thập những ý kiến phản hồi về hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán.

Lưu ý đối với những doanh nghiệp kiểm toán nhỏ

A3.            Đối với những doanh nghiệp kiểm toán nhỏ, tài liệu, hồ sơ và việc trao đổi về những chính sách và thủ tục sở hữu thể ko quy chuẩn bằng và sở hữu phạm vi hẹp hơn so với những doanh nghiệp kiểm toán to.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc về chất lượng trong doanh nghiệp kiểm toán

Đẩy mạnh văn hóa nội bộ về chất lượng (hướng dẫn đoạn 18 Chuẩn mực này)

A4.            Người lãnh đạo doanh nghiệp kiểm toán và những tiêu biểu mà doanh nghiệp kiểm toán xây dựng sở hữu tác động đáng kể tới văn hóa nội bộ của doanh nghiệp kiểm toán. Việc đẩy mạnh văn hóa nội bộ hướng tới chất lượng phụ thuộc vào những hành động và thông điệp rõ ràng, nhất quán và thường xuyên của tất cả các ngành quản lý của doanh nghiệp kiểm toán. Những hành động và thông điệp đó phải luôn nhấn mạnh vào những chính sách và thủ tục của doanh nghiệp kiểm toán về kiểm soát chất lượng và yêu cầu phải:
(a)        Thực hiện công việc theo những chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và những quy định sở hữu liên quan;
(b)        Phát hành báo cáo thích hợp với hoàn cảnh cụ thể.
Những hành động và thông điệp đó sẽ khuyến khích văn hóa ghi nhận và khen thưởng những công việc sở hữu chất lượng cao. Những hành động và thông điệp này sở hữu thể được phổ biến tại những khóa tập huấn, hội thảo, những cuộc họp, những buổi tọa đàm chính thức hoặc ko chính thức, chiến lược hành động, bản tin nội bộ, hoặc những văn bản hướng dẫn. Những hành động và thông điệp này sở hữu thể được kết hợp vào tài liệu, hồ sơ và tài liệu tập huấn nội bộ của doanh nghiệp kiểm toán và trong những thủ tục thẩm định thành viên Ban Giám đốc và viên chức để sở hữu thể tương trợ và củng cố quan niệm của doanh nghiệp kiểm toán về tầm quan yếu của chất lượng và cách thức để đạt được chất lượng.

A5.            Để đẩy mạnh văn hóa nội bộ về chất lượng, điều đặc trưng quan yếu với người lãnh đạo doanh nghiệp kiểm toán là phải nhận thức được yêu cầu hàng đầu trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp kiểm toán là phải đảm bảo chất lượng của tất cả những hợp đồng nhà sản xuất mà doanh nghiệp kiểm toán thực hiện. Những công việc cần thực hiện để đẩy mạnh văn hóa nội bộ bao gồm:
(a)        Xây dựng những chính sách và thủ tục về thẩm định hiệu quả thực hiện công việc, tiền lương, và thời cơ thăng tiến (bao gồm hệ thống ưu đãi) đối với cán bộ, viên chức của doanh nghiệp kiểm toán để chứng minh cam kết hàng đầu của doanh nghiệp kiểm toán về chất lượng;
(b)        Phân công trách nhiệm quản lý sao cho những quan tâm về vật chất ko chi phối tới chất lượng công việc thực hiện;
(c)        Phân phối đầy đủ nguồn lực cho việc xây dựng, lưu trữ tài liệu, hồ sơ và tương trợ cho những chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán.
Phân công trách nhiệm quản lý hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán (hướng dẫn đoạn 19 Chuẩn mực này)

A6.            Kinh nghiệm và khả năng đầy đủ, thích hợp sẽ giúp những tư nhân chịu trách nhiệm về hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán sở hữu thể xác định và hiểu được những vấn đề về kiểm soát chất lượng, đồng thời xây dựng được những chính sách và thủ tục thích hợp. Thẩm quyền cần thiết sẽ giúp những tư nhân đó thực hiện những chính sách và thủ tục này.

Chuẩn mực, những quy định về đạo đức nghề nghiệp sở hữu liên quan

Tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp sở hữu liên quan (hướng dẫn đoạn 20 Chuẩn mực này)

A7.            Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán quy định những nguyên tắc cơ bản về đạo đức nghề nghiệp, bao gồm:
(a)        Tính cương trực;
(b)        Tính khách quan;
(c)        Năng lực chuyên môn và tính thận trọng;
(d)        Tính bảo mật;
(e)        Tư cách nghề nghiệp.

A8.            Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán quy định và hướng dẫn cách ứng dụng phạm vi chung trong những tình huống cụ thể. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cũng đưa ra ví dụ về những giải pháp bảo vệ thích hợp để ngăn ngừa những nguy cơ dẫn tới việc ko tuân thủ những nguyên tắc cơ bản và đưa ra ví dụ về những tình huống ko sở hữu những giải pháp bảo vệ để ngăn ngừa những nguy cơ đó.

A9.            Những nguyên tắc cơ bản được tăng cường:
(1)        Bởi người lãnh đạo doanh nghiệp kiểm toán;
(2)        Thông qua giáo dục và tập huấn;
(3)        Thông qua việc giám sát;
(4)        Thông qua thứ tự xử lý hành vi ko tuân thủ.

Giảng giải thuật ngữ “Doanh nghiệp kiểm toán”, “Mạng lưới” và “Doanh nghiệp mạng lưới” (hướng dẫn đoạn 20-25 Chuẩn mực này)

A10.       Giảng giải thuật ngữ về “Doanh nghiệp kiểm toán”, “Mạng lưới” hoặc “Doanh nghiệp mạng lưới” trong Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán sở hữu thể khác với giảng giải thuật ngữ trong Chuẩn mực này. Ví dụ, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán khái niệm “Doanh nghiệp kiểm toán” là:

(i)          Một doanh nghiệp phân phối nhà sản xuất kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật (như Doanh nghiệp kiểm toán A, Doanh nghiệp kiểm toán B sở hữu tư cách pháp nhân độc lập);
(ii)       Một tổ chức kiểm soát những doanh nghiệp nêu ở điểm (a) (như Doanh nghiệp mẹ, Hãng thành viên quốc tế);
(iii)     Một tổ chức chịu sự kiểm soát của những doanh nghiệp nêu ở điểm (a) (như chi nhánh đơn vị).
Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán cũng hướng dẫn về những thuật ngữ “Mạng lưới” và “Doanh nghiệp mạng lưới”.
Để tuân thủ những quy định trong đoạn 20 – 25 Chuẩn mực này, những thuật ngữ được sử dụng trong Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán sẽ được ứng dụng để sở hữu thể hiểu được chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp này.

Xác nhận bằng văn bản (hướng dẫn đoạn 24 Chuẩn mực này)

A11.       Xác nhận bằng văn bản theo quy định tại đoạn 24 Chuẩn mực này sở hữu thể dưới hình thức văn bản bằng giấy hoặc văn bản điện tử. Bằng cách thu thập xác nhận bằng văn bản và thực hiện những hành động thích hợp lúc nhận được thông tin về hành vi ko tuân thủ, doanh nghiệp kiểm toán sẽ thể hiện được tầm quan yếu của tính độc lập và phổ biến vấn đề này cho những cán bộ, viên chức của doanh nghiệp kiểm toán.

Nguy cơ từ sự thân thuộc (hướng dẫn đoạn 25 Chuẩn mực này)

A12.       Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán quy định nguy cơ từ sự thân thuộc sở hữu thể là kết quả của việc giao trách nhiệm cho cùng một người phụ trách hợp đồng nhà sản xuất thực hiện một hợp đồng nhà sản xuất đảm bảo cho một khách hàng trong một thời kì dài. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cũng đưa ra những giải pháp thích hợp để ngăn ngừa nguy cơ đó.

A13.       Việc xác định những tiêu chí thích hợp đối với nguy cơ từ sự thân thuộc sở hữu thể bao gồm xác định những vấn đề như:
(1)        Nội dung của hợp đồng nhà sản xuất, bao gồm mức độ liên quan của hợp đồng đó tới lợi ích công chúng;
(2)        Thời kì phụ trách hợp đồng nhà sản xuất cho một khách hàng của người phụ trách hợp đồng nhà sản xuất.
Ví dụ về những giải pháp ngăn ngừa nguy cơ từ sự thân thuộc bao gồm luân chuyển những người phụ trách hợp đồng nhà sản xuất hoặc yêu cầu thực hiện soát xét việc kiểm soát chất lượng của hợp đồng nhà sản xuất.

A14.       Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán quy định và hướng dẫn nguy cơ từ sự thân thuộc thường gặp lúc thực hiện kiểm toán BCTC của những tổ chức niêm yết. Đối với những cuộc kiểm toán này, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán quy định phải luân chuyển thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề phụ trách cuộc kiểm toán sau một thời kì nhất định, thường ko quá 3 năm, đồng thời đưa ra những quy định và hướng dẫn liên quan.

Lưu ý đối với những doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán trong ngành công

A15.       Pháp luật sở hữu thể quy định những giải pháp bảo vệ tính độc lập của kiểm toán viên trong ngành công. Tuy nhiên, tính độc lập vẫn sở hữu thể bị đe dọa ngay cả lúc đã sở hữu những giải pháp bảo vệ của pháp luật. Do đó, lúc xây dựng những chính sách và thủ tục theo quy định tại đoạn 20 – 25 Chuẩn mực này, kiểm toán viên trong ngành công sở hữu thể tham khảo những quy định của Kiểm toán Nhà nước và xử lý những nguy cơ đe dọa tới tính độc lập theo tình hình thực tế.

A16.       Những tổ chức niêm yết được quy định và hướng dẫn tại đoạn 25 và A14 Chuẩn mực này ko phổ biến trong ngành công. Tuy nhiên, những đơn vị trong ngành công sở hữu thể sở hữu quy mô to, phức tạp hoặc liên quan tới lợi ích công chúng. Vì vậy, dựa trên những chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán, doanh nghiệp kiểm toán sở hữu thể xác định rằng đơn vị được kiểm toán trong ngành công sở hữu vị trí quan yếu để quyết định mở rộng những thủ tục kiểm soát chất lượng.

A17.       Trong ngành công, pháp luật sở hữu thể quy định về việc bổ nhiệm và nhiệm kỳ phụ trách của thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán. Do đó, những quy định về luân chuyển thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán của những đơn vị trong ngành công sở hữu thể ko nghiêm nhặt bằng những quy định đối với những tổ chức niêm yết. Tuy nhiên, đối với những đơn vị trong ngành công được coi là quan yếu theo đoạn A16 Chuẩn mực này, những tổ chức kiểm toán trong ngành công sở hữu thể xây dựng những chính sách và thủ tục để tăng cường việc tuân thủ yêu cầu luân chuyển thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán để phục vụ lợi ích công chúng.

Chấp nhận, duy trì quan hệ khách hàng và những hợp đồng nhà sản xuất cụ thể

Năng lực chuyên môn, khả năng và những nguồn lực (hướng dẫn đoạn 26(a) Chuẩn mực này)

A18.       Để xem xét việc liệu doanh nghiệp kiểm toán sở hữu đủ năng lực chuyên môn, khả năng và những nguồn lực để thực hiện một hợp đồng nhà sản xuất mới cho khách hàng mới hoặc khách hàng hiện tại hay ko, doanh nghiệp kiểm toán phải soát xét những yêu cầu cụ thể của hợp đồng nhà sản xuất và năng lực của thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất và những thành viên khác sở hữu liên quan :
(1)        Cán bộ, viên chức của doanh nghiệp kiểm toán sở hữu hiểu biết về ngành nghề, ngành hoạt động hoặc những vấn đề sở hữu liên quan hay ko;
(2)        Cán bộ, viên chức của doanh nghiệp kiểm toán có thương hiệu về những quy định pháp lý, những yêu cầu báo cáo sở hữu liên quan hoặc sở hữu khả năng đạt được những kỹ năng và tri thức cần thiết một cách hiệu quả hay ko;
(3)        Doanh nghiệp kiểm toán sở hữu đủ nhân sự sở hữu năng lực chuyên môn và khả năng cần thiết hay ko;
(4)        Với sẵn chuyên gia, nếu cần, hay ko;
(5)        Với những tư nhân giải quyết được những tiêu chí và yêu cầu về năng lực để thực hiện việc soát xét kiểm soát chất lượng của hợp đồng nhà sản xuất hay ko;
(6)        Doanh nghiệp kiểm toán sở hữu khả năng hoàn thành hợp đồng nhà sản xuất trong thời hạn phải đưa ra báo cáo hay ko.

Tính cương trực của khách hàng (hướng dẫn đoạn 26(c) Chuẩn mực này)

A19.       Ví dụ về những vấn đề cần xem xét liên quan tới tính cương trực của đơn vị được kiểm toán/khách hàng bao gồm:
(1)        Tên tuổi và tính danh của những chủ sở hữu chính, những thành viên cốt lõi của Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán/khách hàng;
(2)        Đặc điểm hoạt động của khách hàng, kể cả những thông lệ kinh doanh;
(3)        Thông tin liên quan tới quan niệm của những chủ sở hữu chính, những thành viên cốt lõi của Ban Giám đốc và Ban quản trị khách hàng về những vấn đề như việc tuân thủ những chuẩn mực kế toán và môi trường kiểm soát nội bộ;
(4)        Liệu khách hàng sở hữu quan tâm quá mức tới việc duy trì mức phí kiểm toán càng thấp càng tốt hay ko;
(5)        Những tín hiệu về sự hạn chế ko thích hợp đối với phạm vi công việc của doanh nghiệp kiểm toán;
(6)        Những tín hiệu cho thấy khách hàng sở hữu thể tham gia vào việc rửa tiền hoặc những hoạt động phi pháp khác;
(7)        Lý do lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán và ko tái bổ nhiệm doanh nghiệp kiểm toán tiền nhiệm;
(8)        Tên tuổi và tính danh của các đối tác liên quan.
Mức độ hiểu biết của doanh nghiệp kiểm toán về tính cương trực của đơn vị được kiểm toán/khách hàng sẽ tăng lên lúc doanh nghiệp kiểm toán tiếp tục mối quan hệ với đơn vị được kiểm toán/khách hàng đó.

A20.       Doanh nghiệp kiểm toán sở hữu thể thu thập thông tin về tính cương trực của khách hàng bằng cách:
(1)        Trao đổi với đơn vị phân phối nhà sản xuất kế toán trước đây hoặc hiện tại cho khách hàng theo chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp sở hữu liên quan, và thảo luận với các đối tác thứ ba khác;
(2)        Phỏng vấn những cán bộ, viên chức khác của doanh nghiệp kiểm toán hoặc các đối tác thứ ba như nhà băng, trạng sư và những đơn vị thuộc cùng ngành với khách hàng;
(3)        Tìm kiếm những hạ tầng dữ liệu sở hữu liên quan.

Duy trì quan hệ khách hàng (hướng dẫn đoạn 27(a) Chuẩn mực này)

A21.       Lúc quyết định liệu sở hữu duy trì quan hệ khách hàng hay ko, doanh nghiệp kiểm toán cần xem xét những vấn đề quan yếu phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng nhà sản xuất hiện tại hoặc hợp đồng nhà sản xuất trước đó và tác động của những vấn đề này tới việc duy trì quan hệ khách hàng. Ví dụ, một khách hàng sở hữu thể khởi đầu mở rộng hoạt động kinh doanh sang một ngành mới mà doanh nghiệp kiểm toán ko sở hữu chuyên môn cần thiết.

Rút khỏi hợp đồng nhà sản xuất (hướng dẫn đoạn 28 Chuẩn mực này)

A22.       Những chính sách và thủ tục về việc rút khỏi hợp đồng nhà sản xuất hoặc rút khỏi hợp đồng nhà sản xuất và kết thúc quan hệ khách hàng cần quy định những vấn đề sau:
(1)        Thảo luận với thành viên ở cấp độ thích hợp của Ban Giám đốc và Ban quản trị khách hàng về hành động mà doanh nghiệp kiểm toán sở hữu thể thực hiện thích hợp với thực tế và hoàn cảnh cụ thể;
(2)        Thảo luận với thành viên ở cấp độ thích hợp của Ban Giám đốc và Ban quản trị khách hàng về việc rút khỏi hợp đồng nhà sản xuất hoặc rút khỏi hợp đồng nhà sản xuất và kết thúc quan hệ khách hàng và lý do của việc rút khỏi hợp đồng nhà sản xuất, nếu doanh nghiệp kiểm toán xác định việc rút khỏi đó là cần thiết;
(3)        Xem xét liệu sở hữu chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và những quy định nào yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán phải tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc phải báo cáo về việc rút khỏi hợp đồng nhà sản xuất hoặc cả việc rút khỏi hợp đồng nhà sản xuất và kết thúc quan hệ khách hàng, cùng với lý do của việc rút khỏi hợp đồng nhà sản xuất với những cơ quan Nhà nước sở hữu thẩm quyền hay ko;
(4)        Lưu trong tài liệu, hồ sơ về những vấn đề quan yếu, kết quả tư vấn, kết luận và hạ tầng của những kết luận đó.
Lưu ý đối với những doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán trong ngành công (hướng dẫn đoạn 26 – 28 Chuẩn mực này)

A23.       Theo quy định của pháp luật, kiểm toán viên sở hữu thể được bổ nhiệm thực hiện kiểm toán trong ngành công. Do đó, một số yêu cầu và lưu ý liên quan tới việc chấp nhận và duy trì quan hệ khách hàng và những hợp đồng cụ thể theo quy định tại đoạn 26-28 và hướng dẫn tại đoạn A18 – A22 Chuẩn mực này sở hữu thể ko thích hợp. Tuy nhiên, việc xây dựng những chính sách và thủ tục như đã hướng dẫn tại đoạn A18 – A22 Chuẩn mực này sở hữu thể phân phối cho kiểm toán viên trong ngành công những thông tin sở hữu trị giá cho việc thẩm định rủi ro và thực hiện trách nhiệm báo cáo.

Nguồn nhân lực (hướng dẫn đoạn 29 Chuẩn mực này)

A24.       Ví dụ về những chính sách và thủ tục của doanh nghiệp kiểm toán về nguồn nhân lực bao gồm:
(1)        Tuyển dụng;
(2)        Phân tích hiệu quả công việc;
(3)        Khả năng, bao gồm thời kì thực hiện công việc được giao;
(4)        Năng lực chuyên môn;
(5)        Phát triển nghề nghiệp;
(6)        Thời cơ thăng tiến;
(7)        Tiền lương;
(8)        Ước tính nhu cầu của cán bộ, viên chức.
Những thứ tự và thủ tục tuyển dụng hiệu quả giúp doanh nghiệp kiểm toán lựa chọn được những tư nhân cương trực sở hữu khả năng phát triển năng lực chuyên môn và khả năng cần thiết để thực hiện công việc của doanh nghiệp kiểm toán và sở hữu những tố chất cần thiết để giúp họ thực hiện công việc thành thục.

A25.       Năng lực chuyên môn sở hữu thể được tăng bằng nhiều phương pháp, trong đó bao gồm:
(1)        Tập huấn chuyên môn;
(2)        Cập nhật tri thức thường xuyên, bao gồm cả việc tập huấn;
(3)        Kinh nghiệm làm việc;
(4)        Được những viên chức có thương hiệu hơn, ví dụ những thành viên khác của nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất hướng dẫn;
(5)        Tập huấn về tính độc lập cho tất cả cán bộ, viên chức được yêu cầu phải tuân thủ tính độc lập.

A26.       Việc duy trì năng lực chuyên môn cho cán bộ, viên chức của doanh nghiệp kiểm toán phụ thuộc đáng kể vào mức độ cập nhật tri thức thường xuyên để giúp những cán bộ, viên chức duy trì tri thức và khả năng của họ. Những chính sách và thủ tục hữu hiệu nhấn mạnh sự cần thiết của việc tập huấn thường xuyên cho tất cả các ngành cán bộ, viên chức của doanh nghiệp kiểm toán và sắp đặt nguồn lực và sự tương trợ cần thiết cho việc tập huấn để giúp tất cả cán bộ, viên chức của doanh nghiệp kiểm toán duy trì, tăng năng lực chuyên môn và khả năng cần thiết.

A27.       Doanh nghiệp kiểm toán sở hữu thể sử dụng tư nhân bên ngoài doanh nghiệp kiểm toán sở hữu năng lực chuyên môn thích hợp, ví dụ lúc doanh nghiệp kiểm toán ko sở hữu sẵn nguồn lực về chuyên môn và tập huấn.

A28.       Những thủ tục thẩm định hiệu quả công việc, tiền lương và thời cơ thăng tiến của doanh nghiệp kiểm toán thể hiện việc ghi nhận và khen thưởng xứng đáng trong việc duy trì, tăng năng lực chuyên môn và cam kết tuân thủ những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Những bước mà doanh nghiệp kiểm toán sở hữu thể thực hiện để duy trì, tăng năng lực chuyên môn và cam kết tuân thủ những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp bao gồm:
(1)        Thông tin cho tất cả cán bộ, viên chức về những mong muốn của doanh nghiệp kiểm toán liên quan tới hiệu quả công việc và những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp;
(2)        Hướng dẫn cho cán bộ, viên chức về thẩm định hiệu quả công việc, sự tiến bộ và phát triển nghề nghiệp;
(3)        Giúp những cán bộ, viên chức hiểu rằng việc được thăng chức lên vị trí cao hơn phụ thuộc vào hiệu quả công việc và sự tuân thủ những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và hiểu rằng họ sở hữu thể bị kỷ luật nếu ko tuân thủ những chính sách và thủ tục của doanh nghiệp kiểm toán.

Lưu ý đối với những doanh nghiệp kiểm toán nhỏ
A29.       Quy mô và tình hình của doanh nghiệp kiểm toán sẽ tác động tới cơ cấu của thứ tự thẩm định hiệu quả công việc của doanh nghiệp kiểm toán. Đặc thù, những doanh nghiệp kiểm toán nhỏ sở hữu thể sử dụng những phương pháp ko quy chuẩn bằng để thẩm định hiệu quả công việc của cán bộ, viên chức trong doanh nghiệp kiểm toán.

Phân công nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất

Thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất (hướng dẫn đoạn 30 Chuẩn mực này)

A30.       Những chính sách và thủ tục sở hữu thể bao gồm hệ thống giám sát khối lượng công việc và thời kì để sở hữu thể đảm bảo cho những thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất hoàn thành trách nhiệm của mình.
Nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất (hướng dẫn đoạn 31 Chuẩn mực này)

A31.       Lúc phân công nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất và xác định cấp độ giám sát cần thiết, ví dụ về những nội dung mà doanh nghiệp kiểm toán cần xem xét liên quan tới nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất bao gồm:
(1)        Hiểu biết và kinh nghiệm thực tế về những hợp đồng nhà sản xuất sở hữu tính chất và mức độ phức tạp tương tự thông qua việc hướng dẫn, tập huấn và tham gia thích hợp;
(2)        Hiểu biết về những chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và những quy định sở hữu liên quan;
(3)        Tri thức chuyên môn, bao gồm cả tri thức về khoa học thông tin sở hữu liên quan;
(4)        Tri thức về những ngành nghề, ngành hoạt động của khách hàng;
(5)        Khả năng ứng dụng những xét đoán chuyên môn;
(6)        Hiểu biết về những chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán.

Thực hiện hợp đồng nhà sản xuất

Tính nhất quán trong chất lượng thực hiện hợp đồng nhà sản xuất (hướng dẫn đoạn 32(a) Chuẩn mực này)

A32.       Doanh nghiệp kiểm toán đề cao tính nhất quán trong chất lượng thực hiện hợp đồng nhà sản xuất thông qua những chính sách và thủ tục của doanh nghiệp kiểm toán. Những chính sách và thủ tục này thường được phổ biến thông qua những tài liệu hướng dẫn bằng văn bản trên giấy hoặc điện tử, những dụng cụ phần mềm hoặc những mẫu tài liệu khác và những tài liệu hướng dẫn theo từng vấn đề cụ thể. Những vấn đề được hướng dẫn sở hữu thể bao gồm:
(1)        Nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất được hướng dẫn để họ sở hữu thể nắm được mục tiêu công việc của hợp đồng;
(2)        Những thứ tự để đảm bảo sự tuân thủ những chuẩn mực nghề nghiệp sở hữu liên quan;
(3)        Những thứ tự giám sát việc thực hiện hợp đồng nhà sản xuất, tập huấn và hướng dẫn viên chức;
(4)        Những phương pháp soát xét đối với công việc đã thực hiện, những xét đoán quan yếu và báo cáo được phát hành;
(5)        Lưu trong tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất kết quả công việc đã thực hiện, lộ trình và phạm vi soát xét;
(6)        Những thứ tự cập nhật, phổ biến tất cả những chính sách và thủ tục.

A33.       Việc tập huấn và làm việc nhóm một cách thích hợp sẽ giúp những thành viên ít kinh nghiệm hơn trong nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất hiểu rõ mục tiêu công việc được giao.

Giám sát (hướng dẫn đoạn 32 (b) Chuẩn mực này)

A34.       Việc giám sát hợp đồng nhà sản xuất bao gồm:
(1)        Theo dõi tiến độ của hợp đồng nhà sản xuất;
(2)        Xem xét về năng lực chuyên môn và khả năng của từng thành viên trong nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất để xem liệu họ sở hữu đủ thời kì để thực hiện công việc hay ko, họ sở hữu hiểu những hướng dẫn hay ko và công việc sở hữu được tiến hành theo đúng phương pháp trong kế hoạch thực hiện hợp đồng nhà sản xuất hay ko;
(3)        Khắc phục những vấn đề quan yếu phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng nhà sản xuất, xem xét tầm quan yếu của những vấn đề đó và điều chỉnh kế hoạch cho thích hợp;
(4)        Xác định những vấn đề cần tham khảo ý kiến tư vấn hoặc cần được xem xét bởi thành viên nhiều kinh nghiệm hơn trong nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Soát xét (hướng dẫn đoạn 32(c) Chuẩn mực này)

A35.       Những vấn đề cần được soát xét bao gồm:
(1)        Công việc sở hữu được thực hiện theo những chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và những quy định sở hữu liên quan hay ko;
(2)        Những vấn đề quan yếu sở hữu được nêu ra để xem xét thêm hay ko;
(3)        Việc tham khảo ý kiến tư vấn một cách thích hợp đã được tiến hành và kết quả tư vấn đã được lưu trong tài liệu, hồ sơ và đã được thực hiện hay chưa;
(4)        Với cần phải điều chỉnh nội dung, lộ trình và phạm vi công việc thực hiện hay ko;
(5)        Công việc đã thực hiện sở hữu tương trợ cho những kết luận đưa ra và sở hữu được lưu trong tài liệu, hồ sơ một cách thích hợp hay ko;
(6)        Đã thu thập được đầy đủ chứng cứ thích hợp để làm hạ tầng cho việc phát hành báo cáo hay chưa;
(7)        Mục tiêu những thủ tục của hợp đồng nhà sản xuất đã đạt được hay chưa.

Tham khảo ý kiến tư vấn (hướng dẫn đoạn 34 Chuẩn mực này)

A36.       Việc tham khảo ý kiến tư vấn bao gồm thảo luận với những tư nhân sở hữu chuyên môn thích hợp bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp kiểm toán.

A37.       Việc tham khảo ý kiến tư vấn sử dụng những nguồn nghiên cứu thích hợp cũng như kinh nghiệm tập thể và kỹ năng chuyên môn của doanh nghiệp kiểm toán. Việc tham khảo ý kiến tư vấn giúp tăng chất lượng và khả năng sử dụng xét đoán chuyên môn. Quy định thích hợp về việc tham khảo ý kiến tư vấn trong những chính sách và thủ tục của doanh nghiệp kiểm toán giúp đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp kiểm toán, trong đó ghi nhận việc tham khảo ý kiến tư vấn được coi là một dụng cụ hữu ích và khuyến khích những cán bộ, viên chức tham khảo ý kiến tư vấn về những vấn đề phức tạp hoặc dễ gây tranh cãi.

A38.       Việc tham khảo ý kiến tư vấn về những vấn đề chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và những vấn đề quan yếu khác trong doanh nghiệp kiểm toán hoặc bên ngoài doanh nghiệp kiểm toán, nếu cần, sở hữu thể đạt được hiệu quả lúc những chuyên gia tư vấn:
(1)        Được phân phối tất cả những thông tin liên quan để họ sở hữu thể đưa ra ý kiến tư vấn thích hợp;
(2)        Với tri thức, thâm niên và kinh nghiệm thích hợp.
Đồng thời, kết quả tư vấn phải được lưu trong tài liệu, hồ sơ và thực hiện một cách thích hợp.

A39.       Việc ghi chép và lưu lại đầy đủ và chi tiết kết quả tham khảo ý kiến tư vấn của những chuyên gia khác về những vấn đề phức tạp hoặc dễ gây tranh cãi sẽ giúp hiểu được về:
(1)        Vấn đề cần tư vấn;
(2)        Kết quả tư vấn, bao gồm những quyết định được đưa ra, hạ tầng và cách thức thực hiện những quyết định đó.

Lưu ý đối với những doanh nghiệp kiểm toán nhỏ

A40.       Doanh nghiệp kiểm toán sở hữu nhu cầu phải tham khảo ý kiến tư vấn bên ngoài, ví dụ lúc doanh nghiệp kiểm toán ko sở hữu nguồn lực nội bộ thích hợp, sở hữu thể sử dụng những nhà sản xuất tư vấn được phân phối bởi:
(1)        Những doanh nghiệp kiểm toán khác;
(2)        Những tổ chức nghề nghiệp hoặc cơ quan nhà nước; hoặc
(3)        Những tổ chức thương nghiệp phân phối những nhà sản xuất kiểm soát chất lượng thích hợp.
Trước lúc thỏa thuận thuê những nhà sản xuất đó, doanh nghiệp kiểm toán cần xem xét năng lực chuyên môn và khả năng của tổ chức phân phối nhà sản xuất bên ngoài để xác định liệu tổ chức đó sở hữu đủ năng lực thích hợp cho việc tham khảo ý kiến tư vấn hay ko.

Soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất

Những tiêu chí soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất (hướng dẫn đoạn 35(b) Chuẩn mực này)

A41.       Những tiêu chí để xác định những hợp đồng nhà sản xuất nào ngoài kiểm toán BCTC của những tổ chức niêm yết phải được soát xét việc kiểm soát chất lượng sở hữu thể bao gồm:
(1)        Nội dung của hợp đồng nhà sản xuất, bao gồm mức độ liên quan tới lợi ích công chúng;
(2)        Xác định những tình huống thất thường hoặc những rủi ro trong một hợp đồng nhà sản xuất hoặc nhóm hợp đồng nhà sản xuất;
(3)        Liệu pháp luật và những quy định sở hữu yêu cầu phải soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất hay ko.

Nội dung, lộ trình và phạm vi soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất (hướng dẫn đoạn 36 – 37 Chuẩn mực này)

A42.       Thống kê về hợp đồng nhà sản xuất ko được đề ngày lập trước lúc hoàn thành việc soát xét kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất. Tuy nhiên, việc lưu lại tài liệu, hồ sơ về soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất sở hữu thể được hoàn thành sau ngày lập báo cáo về hợp đồng nhà sản xuất.

A43.       Việc thực hiện soát xét kiểm soát chất lượng của hợp đồng nhà sản xuất vào những thời khắc thích hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng cho phép khắc phục những vấn đề quan yếu kịp thời và thỏa đáng tại ngày hoặc trước ngày lập báo cáo về hợp đồng nhà sản xuất.

A44.       Phạm vi soát xét việc kiểm soát chất lượng của hợp đồng nhà sản xuất sở hữu thể phụ thuộc vào tính phức tạp của hợp đồng nhà sản xuất, liệu khách hàng sở hữu phải là tổ chức niêm yết hay ko và rủi ro mà báo cáo về hợp đồng nhà sản xuất sở hữu thể ko thích hợp với hoàn cảnh cụ thể. Việc thực hiện soát xét kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất ko làm giảm trách nhiệm của thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất.

Soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất đối với tổ chức niêm yết (hướng dẫn đoạn 38 Chuẩn mực này)

A45.       Lúc soát xét việc kiểm soát chất lượng đối với cuộc kiểm toán BCTC của tổ chức niêm yết, những vấn đề liên quan tới việc thẩm định những xét đoán quan yếu của nhóm kiểm toán sở hữu thể được xem xét bao gồm:
(1)        Những rủi ro đáng kể được phát hiện trong quá trình thực hiện hợp đồng và giải pháp xử lý những rủi ro đó;
(2)        Những xét đoán đã thực hiện, đặc trưng là xét đoán về tính trọng yếu và những rủi ro đáng kể;
(3)        Mức độ quan yếu và xu hướng của những sơ sót đã được và chưa được điều chỉnh phát hiện trong quá trình thực hiện hợp đồng;
(4)        Những vấn đề phải được trao đổi với Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán và các đối tác khác như cơ quan quản lý Nhà nước, nếu cần.
Những vấn đề nêu trên phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, cũng sở hữu thể ứng dụng cho việc soát xét kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán BCTC của những đơn vị khác cũng như ứng dụng cho nhà sản xuất soát xét BCTC, những nhà sản xuất đảm bảo và nhà sản xuất sở hữu liên quan khác.

Lưu ý đối với những doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán trong ngành công

A46.       Mặc dù ko phải là tổ chức niêm yết như đã nêu trong đoạn A16 Chuẩn mực này, một số đơn vị trong ngành công sở hữu thể rất quan yếu để yêu cầu phải thực hiện việc soát xét kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất.
Những tiêu chí về năng lực của người soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất 
Với đầy đủ kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm và thẩm quyền thích hợp (hướng dẫn đoạn 39(a) Chuẩn mực này)

A47.       Việc xác định liệu người soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất sở hữu đầy đủ kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm và thẩm quyền thích hợp hay ko tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của hợp đồng nhà sản xuất. Ví dụ, người soát xét việc kiểm soát chất lượng đối với cuộc kiểm toán BCTC của tổ chức niêm yết sở hữu thể là một tư nhân sở hữu đầy đủ kinh nghiệm và thẩm quyền thích hợp để giữ vai trò là thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán BCTC của tổ chức niêm yết.

Tham khảo ý kiến tư vấn của người soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất (hướng dẫn đoạn 39(b) Chuẩn mực này)

A48.       Trong quá trình thực hiện hợp đồng nhà sản xuất, thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất sở hữu thể tham khảo ý kiến tư vấn của người soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất để đảm bảo việc xét đoán của thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất sẽ được người soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất chấp nhận. Mục đích của việc tham khảo ý kiến tư vấn là để tránh sự khác biệt về quan niệm phát sinh vào giai đoạn cuối của hợp đồng nhà sản xuất và ko làm tác động tới khả năng thực hiện vai trò của người soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất. Lúc nội dung và phạm vi tư vấn là đáng kể, tính khách quan của người soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất sở hữu thể giảm đi, trừ lúc nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất và cả người soát xét đều chú ý tới việc duy trì tính khách quan của người soát xét. Nếu ko thể duy trì tính khách quan của người soát xét, một tư nhân khác trong doanh nghiệp kiểm toán hoặc tư nhân bên ngoài doanh nghiệp kiểm toán sở hữu năng lực thích hợp sở hữu thể được bổ nhiệm là người soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất hoặc người tư vấn cho hợp đồng nhà sản xuất.

Tính khách quan của người soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất (hướng dẫn đoạn 40 Chuẩn mực này)

A49.       Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng những chính sách và thủ tục để duy trì tính khách quan của người soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất, trong đó quy định người soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất:
(1)        Ko phải do thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất lựa chọn;
(2)        Ko tham gia vào hợp đồng nhà sản xuất trong thời kì soát xét;
(3)        Ko đưa ra quyết định thay cho nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất;
(4)        Ko bị tác động bởi những vấn đề khác sở hữu thể đe dọa tới tính khách quan của người soát xét.

Lưu ý đối với những doanh nghiệp kiểm toán nhỏ

A50.       Đối với những doanh nghiệp kiểm toán sở hữu ít thành viên Ban Giám đốc, sở hữu thể khó tránh khỏi việc thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất tham gia lựa chọn người soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất. Doanh nghiệp kiểm toán nhỏ sở hữu thể thuê những tư nhân bên ngoài sở hữu năng lực thích hợp để thực hiện soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng nhà sản xuất nếu xác định rằng hợp đồng nhà sản xuất cần phải được soát xét việc kiểm soát chất lượng. Một số doanh nghiệp kiểm toán nhỏ cũng sở hữu thể sử dụng doanh nghiệp kiểm toán khác để thực hiện việc soát xét kiểm soát chất lượng của hợp đồng nhà sản xuất. Trường hợp doanh nghiệp kiểm toán thuê những tư nhân bên ngoài sở hữu năng lực thích hợp thì những quy định tại đoạn 39 – 41 và hướng dẫn tại đoạn A47 – A48 Chuẩn mực này sẽ được ứng dụng.

Lưu ý đối với những doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán trong ngành công

A51.       Trong ngành công, trường hợp kiểm toán viên được bổ nhiệm kiểm toán buộc phải (ví dụ, Tổng kiểm toán Nhà nước ủy thác hoặc thuê một doanh nghiệp kiểm toán sở hữu năng lực thích hợp thay mặt cho Tổng kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán) thì người được ủy thác hoặc thuê sở hữu thể giữ vai trò tương đương với thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán trong ngành công. Trong trường hợp đó, việc lựa chọn người soát xét việc kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán sở hữu thể yêu cầu xem xét sự cần thiết phải độc lập với đơn vị được kiểm toán và khả năng đưa ra thẩm định khách quan của người soát xét việc kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán.

Khác biệt về quan niệm (hướng dẫn đoạn 43 Chuẩn mực này)

A52.       Những thủ tục sở hữu hiệu quả sẽ giúp xác định sự khác biệt về quan niệm ngay tại giai đoạn đầu của quá trình thực hiện hợp đồng nhà sản xuất, phân phối những hướng dẫn rõ ràng về những bước tiếp theo cần thực hiện, yêu cầu ghi chép và lưu lại trong tài liệu, hồ sơ về giải pháp khắc phục sự khác biệt về quan niệm và việc thực hiện những kết luận đã đưa ra.

A53.       Những thủ tục để khắc phục sự khác biệt về quan niệm sở hữu thể bao gồm việc tham khảo ý kiến tư vấn của một kiểm toán viên hoặc doanh nghiệp kiểm toán khác, hoặc một tổ chức nghề nghiệp hoặc cơ quan quản lý Nhà nước.

Tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất

Hoàn thiện hồ sơ chính thức về hợp đồng nhà sản xuất (hướng dẫn đoạn 45 Chuẩn mực này)

A54.       Pháp luật và những quy định sở hữu thể quy định thời hạn phải hoàn thiện hồ sơ chính thức về hợp đồng nhà sản xuất đối với một số hợp đồng nhà sản xuất cụ thể. Trường hợp pháp luật và những quy định ko quy định về thời hạn đó, đoạn 45 Chuẩn mực này quy định doanh nghiệp kiểm toán phải đưa ra thời hạn cần thiết để hoàn thiện hồ sơ chính thức về hợp đồng nhà sản xuất. Ví dụ, đối với một cuộc kiểm toán, thời hạn đó thường ko quá 60 ngày sau ngày lập báo cáo kiểm toán.

A55.       Lúc sở hữu hai hoặc nhiều báo cáo khác nhau được phát hành về cùng một vấn đề của một đơn vị, những chính sách và thủ tục của doanh nghiệp kiểm toán về thời hạn hoàn thiện hồ sơ chính thức về hợp đồng nhà sản xuất đối với mỗi báo cáo đó được thực hiện như là đối với từng hợp đồng nhà sản xuất riêng biệt. Ví dụ, trường hợp này sở hữu thể xảy ra lúc doanh nghiệp kiểm toán phát hành báo cáo kiểm toán về BCTC của một đơn vị thành viên cho mục đích lập báo cáo thống nhất của tập đoàn và sau đó lại phát hành một báo cáo kiểm toán về cùng BCTC đó theo quy định của pháp luật.

Tính bảo mật, sự an toàn, tính toàn vẹn, khả năng tiếp cận và khả năng khôi phục tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất (hướng dẫn đoạn 46 Chuẩn mực này)

A56.       Chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp sở hữu liên quan yêu cầu những cán bộ, viên chức của doanh nghiệp kiểm toán phải sở hữu nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật của thông tin trong tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất, trừ lúc khách hàng cho phép tiết lộ thông tin, hoặc pháp luật hoặc nghĩa vụ nghề nghiệp yêu cầu họ phải công bố thông tin. Pháp luật và những quy định cụ thể sở hữu thể yêu cầu những nghĩa vụ khác đối với cán bộ, viên chức của doanh nghiệp kiểm toán liên quan tới việc duy trì tính bảo mật của khách hàng, đặc trưng đối với thông tin tư nhân.

A57.       Cho dù tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất là bản giấy, bản điện tử hoặc những phương tiện khác thì tính toàn vẹn, khả năng tiếp cận và khả năng khôi phục của dữ liệu sở hữu thể ko được đảm bảo nếu tài liệu, hồ sơ bị thay đổi, bổ sung hoặc bị xoá bớt mà doanh nghiệp kiểm toán ko biết, hoặc nếu tài liệu, hồ sơ bị mất hoặc hư hỏng vĩnh viễn. Do đó, để ngăn chặn khả năng tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất bị thay đổi mà ko được phép hoặc bị mất, doanh nghiệp kiểm toán sở hữu thể thiết kế và thực hiện những kiểm soát bao gồm:
(1)        Những kiểm soát cho phép xác định thời khắc và người tạo lập, thay đổi hoặc soát xét tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất;
(2)        Những kiểm soát bảo vệ tính toàn vẹn của thông tin tại mọi giai đoạn của hợp đồng nhà sản xuất, đặc trưng lúc thông tin được san sớt trong nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất hoặc được chuyển cho các đối tác khác qua Web;
(3)        Những kiểm soát nhằm ngăn chặn những thay đổi ko được phép đối với tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất;
(4)        Những kiểm soát cho phép nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất và các đối tác sở hữu thẩm quyền khác tiếp cận với tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất lúc cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

A58.       Để duy trì tính bảo mật, sự an toàn, tính toàn vẹn, khả năng tiếp cận và khả năng khôi phục của tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất, doanh nghiệp kiểm toán sở hữu thể thiết kế và thực hiện những kiểm soát bao gồm:
(1)        Sử dụng mật khẩu cho những thành viên của nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất để ngăn ko cho những người sử dụng trái phép truy cập vào tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất;
(2)        Những thủ tục sao lưu thích hợp đối với tài liệu, hồ sơ điện tử về hợp đồng nhà sản xuất vào những giai đoạn thích hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng nhà sản xuất;
(3)        Những thủ tục phân phát tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất cho những thành viên của nhóm thực hiện hợp đồng vào thời khắc khởi đầu thực hiện hợp đồng, xử lý tài liệu, hồ sơ trong quá trình thực hiện hợp đồng và đối chiếu tài liệu, hồ sơ lúc kết thúc hợp đồng;
(4)        Những thủ tục để hạn chế sự truy cập và cho phép phân phát hợp lý và lưu trữ một cách bảo mật bản cứng của tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất.

A59.       Trên thực tế, tài liệu, hồ sơ gốc sở hữu thể được chuyển thành bản điện tử để đưa vào hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất. Trong trường hợp đó, để duy trì tính toàn vẹn, khả năng truy cập và khả năng khôi phục của tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất, những thủ tục của doanh nghiệp kiểm toán sở hữu thể yêu cầu nhóm hợp đồng nhà sản xuất phải:
(1)        Tạo ra bản sao dưới dạng tài liệu điện tử (scan) phản ánh đầy đủ nội dung của tài liệu, hồ sơ gốc bằng bản giấy, kể cả chữ ký bằng tay, những tham chiếu và chú thích;
(2)        Đưa bản tài liệu điện tử này vào hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất, bao gồm mục lục và ký trên những bản điện tử này nếu cần thiết;
(3)        Cho phép những bản tài liệu điện tử này sở hữu thể được khôi phục và in ra lúc cần.
Pháp luật và những quy định khác sở hữu thể yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán phải lưu bản giấy của tài liệu, hồ sơ gốc đã được chuyển thành bản điện tử.

Lưu trữ tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất (hướng dẫn đoạn 47 Chuẩn mực này)

A60.       Sự cần thiết phải lưu trữ tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất và khoảng thời kì lưu trữ sẽ thay đổi tùy theo nội dung của hợp đồng nhà sản xuất và hoàn cảnh cụ thể của doanh nghiệp kiểm toán, ví dụ, liệu tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất sở hữu cần thiết để phân phối chứng cứ về những vấn đề tiếp tục tác động tới những hợp đồng nhà sản xuất trong tương lai hay ko. Thời kì lưu trữ cũng sở hữu thể phụ thuộc vào những yếu tố khác, như liệu pháp luật và những quy định của quốc gia sở hữu yêu cầu cụ thể thời kì lưu trữ hồ sơ đối với một số loại hợp đồng nhà sản xuất nhất định hay ko, hoặc liệu sở hữu thông lệ chung nào về khoảng thời kì lưu trữ nếu pháp luật và những quy định cụ thể của quốc gia ko yêu cầu về khoảng thời kì đó hay ko.

A61.       Đối với những hợp đồng kiểm toán, thời kì lưu trữ hồ sơ tối thiểu là 10 năm tính từ ngày lập báo cáo kiểm toán, hoặc tính từ ngày lập báo cáo kiểm toán tập đoàn (nếu sở hữu).

A62.       Ví dụ về những thủ tục mà doanh nghiệp kiểm toán sử dụng cho việc lưu trữ tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất, kể cả những thủ tục cho phép đáp ứng những quy định tại đoạn 47 Chuẩn mực này trong thời kì lưu trữ, bao gồm:
(1)        Cho phép khôi phục và truy cập tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất trong thời kì lưu trữ, đặc trưng là đối với tài liệu, hồ sơ điện tử vì khoa học sở hữu thể được nâng cấp hoặc thay đổi theo thời kì;
(2)        Phân phối chứng cứ về những thay đổi đã thực hiện đối với tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất sau lúc đã hoàn thành hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất, nếu cần;
(3)        Cho phép các đối tác sở hữu thẩm quyền từ bên ngoài truy cập và soát xét một số tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất cụ thể vì mục đích kiểm soát chất lượng hoặc những mục đích khác.
Quyền sở hữu tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất

A63.       Tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất là tài sản của doanh nghiệp kiểm toán, trừ lúc pháp luật sở hữu quy định khác. Doanh nghiệp kiểm toán sở hữu thể phân chia hoặc trích tài liệu, hồ sơ về hợp đồng nhà sản xuất để phân phối cho khách hàng, với điều kiện việc công bố đó ko làm giảm tính hợp thức của công việc đã thực hiện, hoặc ko làm giảm tính độc lập của doanh nghiệp kiểm toán hoặc những cán bộ, viên chức của doanh nghiệp kiểm toán trong trường hợp thực hiện những hợp đồng nhà sản xuất đảm bảo.

Giám sát

Giám sát những chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán (hướng dẫn đoạn 48 Chuẩn mực này)

A64.       Mục đích của việc giám sát sự tuân thủ những chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng là để thẩm định:
(1)        Sự tuân thủ những chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và những quy định sở hữu liên quan;
(2)        Liệu hệ thống kiểm soát chất lượng sở hữu được thiết kế thích hợp và được thực hiện hiệu quả hay ko;
(3)        Liệu những chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán sở hữu được ứng dụng thích hợp để đảm bảo những báo cáo do doanh nghiệp kiểm toán phát hành là thích hợp với hoàn cảnh cụ thể hay ko.

A65.       Việc xem xét và thẩm định liên tục về hệ thống kiểm soát chất lượng bao gồm những nội dung sau:
(1)        Phân tích:
–        Những thay đổi trong những chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và những quy định sở hữu liên quan và những thay đổi đó được thể hiện như thế nào trong những chính sách và thủ tục của doanh nghiệp kiểm toán lúc thích hợp;
–        Xác nhận bằng văn bản về việc tuân thủ những chính sách và thủ tục về tính độc lập;
–        Cập nhật thường xuyên tri thức chuyên môn, bao gồm công việc tập huấn;
–        Những quyết định liên quan tới việc chấp nhận và duy trì quan hệ khách hàng và những hợp đồng nhà sản xuất cụ thể.
(2)        Xác định những giải pháp khắc phục và những hoàn thiện được thực hiện đối với hệ thống, kể cả việc phân phối phản hồi về những chính sách và thủ tục của doanh nghiệp kiểm toán liên quan tới công việc tập huấn;
(3)        Trao đổi với những cán bộ, viên chức sở hữu liên quan về những điểm yếu được xác định trong hệ thống, về mức độ hiểu biết đối với hệ thống, hoặc việc tuân thủ hệ thống;
(4)        Việc theo dõi của những cán bộ, viên chức sở hữu liên quan của doanh nghiệp kiểm toán để kịp thời sở hữu những điều chỉnh cần thiết đối với những chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng.

A66.       Những chính sách và thủ tục về định kỳ rà soát sở hữu thể thực hiện 3 năm một lần. Cách tổ chức rà soát định kỳ, kể cả lộ trình lựa chọn từng cuộc kiểm toán phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:
(1)        Quy mô của doanh nghiệp kiểm toán;
(2)        Số lượng và vị trí địa lý của những văn phòng;
(3)        Kết quả rà soát trước đây;
(4)        Thẩm quyền của những cán bộ, viên chức và những văn phòng (ví dụ, liệu văn phòng sở hữu quyền tự tiến hành rà soát hay chỉ sở hữu trụ sở chính được quyền tiến hành rà soát);
(5)        Nội dung và mức độ phức tạp trong cơ cấu tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán;
(6)        Những rủi ro liên quan tới khách hàng và những hợp đồng nhà sản xuất cụ thể của doanh nghiệp kiểm toán.

A67.       Trật tự rà soát bao gồm lựa chọn những hợp đồng nhà sản xuất riêng biệt, một số sở hữu thể được chọn mà ko thông tin trước cho nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất. Lúc xác định phạm vi rà soát, doanh nghiệp kiểm toán sở hữu thể xem xét phạm vi hoặc những kết luận của một chương trình rà soát độc lập bên ngoài. Tuy nhiên,  chương trình rà soát độc lập bên ngoài ko thể đóng vai trò thay thế cho chương trình giám sát nội bộ của doanh nghiệp kiểm toán.

Lưu ý đối với những doanh nghiệp kiểm toán nhỏ

A68.       Đối với những doanh nghiệp kiểm toán nhỏ, những thủ tục giám sát sở hữu thể cần được thực hiện bởi những tư nhân chịu trách nhiệm thiết kế và thực hiện những thủ tục và chính sách kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán hoặc những người sở hữu thể tham gia vào việc soát xét kiểm soát chất lượng của hợp đồng nhà sản xuất. Những doanh nghiệp kiểm toán sở hữu ít người sở hữu thể lựa chọn những tư nhân bên ngoài doanh nghiệp kiểm toán sở hữu năng lực thích hợp hoặc một doanh nghiệp kiểm toán khác để thực hiện việc rà soát hợp đồng nhà sản xuất và những thủ tục giám sát khác. Doanh nghiệp kiểm toán cũng sở hữu thể thỏa thuận trong việc kết hợp sử dụng những nguồn lực với những tổ chức thích hợp khác để tiến hành những hoạt động giám sát.

Trao đổi về những khuyết thiếu (hướng dẫn đoạn 50 Chuẩn mực này)

A69.       Lúc trao đổi về những khuyết thiếu đã được phát hiện với những tư nhân ko phải là thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất, doanh nghiệp kiểm toán ko cần xác định những khuyết thiếu đó là của hợp đồng nhà sản xuất cụ thể nào, mặc dù việc xác định đó sở hữu thể là cần thiết để những tư nhân ko phải là thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng nhà sản xuất hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

Phàn nàn và cáo buộc

Nguồn gốc của những phàn nàn và cáo buộc (hướng dẫn đoạn 55 Chuẩn mực này)

A70.       Những phàn nàn và cáo buộc (ko bao gồm những phàn nàn và cáo buộc nhỏ) sở hữu thể xuất phát từ bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp kiểm toán. Những phàn nàn, cáo buộc sở hữu thể là của cán bộ, viên chức doanh nghiệp kiểm toán, của khách hàng hoặc của các đối tác thứ ba khác. Những phàn nàn, cáo buộc đó sở hữu thể do thành viên của nhóm thực hiện hợp đồng nhà sản xuất hoặc những cán bộ, viên chức khác của doanh nghiệp kiểm toán tiếp nhận.

Những chính sách và thủ tục dò xét (hướng dẫn đoạn 56 Chuẩn mực này)

A71.       Những chính sách và thủ tục được xây dựng cho việc dò xét những phàn nàn và cáo buộc sở hữu thể bao gồm những quy định như thành viên Ban Giám đốc giám sát việc dò xét phải:
(1)        Với đầy đủ kinh nghiệm thích hợp;
(2)        Với thẩm quyền trong doanh nghiệp kiểm toán;
(3)        Ko tham gia hợp đồng nhà sản xuất.
Thành viên Ban Giám đốc giám sát việc dò xét sở hữu thể xin ý kiến của chuyên gia tư vấn pháp luật nếu cần thiết.

Lưu ý đối với những doanh nghiệp kiểm toán nhỏ

A72.       Đối với những doanh nghiệp kiểm toán sở hữu ít thành viên Ban Giám đốc, sở hữu thể khó tránh khỏi việc thành viên Ban Giám đốc giám sát việc dò xét tham gia vào hợp đồng nhà sản xuất. Những doanh nghiệp kiểm toán nhỏ sở hữu thể sử dụng tư nhân bên ngoài doanh nghiệp kiểm toán sở hữu năng lực thích hợp hoặc một doanh nghiệp kiểm toán khác để thực hiện việc dò xét những phàn nàn và cáo buộc.

Tài liệu, hồ sơ về hệ thống kiểm soát chất lượng (hướng dẫn đoạn 57 Chuẩn mực này)

A73.       Hình thức và nội dung của tài liệu, hồ sơ làm chứng cứ về hoạt động của từng yếu tố trong hệ thống kiểm soát chất lượng là vấn đề thuộc về xét đoán và phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm:
(1)        Quy mô của doanh nghiệp kiểm toán và số lượng văn phòng;
(2)        Nội dung và mức độ phức tạp trong cơ cấu tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán.
Ví dụ, những doanh nghiệp kiểm toán to sở hữu thể sử dụng hạ tầng dữ liệu điện tử để lưu lại những vấn đề như xác nhận về tính độc lập, thẩm định hiệu quả thực hiện công việc và kết quả rà soát giám sát.

A74.       Tài liệu, hồ sơ thích hợp liên quan tới việc giám sát bao gồm:
(1)        Những thủ tục giám sát, kể cả thủ tục lựa chọn những hợp đồng nhà sản xuất đã hoàn thành để rà soát;
(2)        Hồ sơ thẩm định về:
–      Việc tuân thủ những chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và những quy định sở hữu liên quan;
–      Liệu hệ thống kiểm soát chất lượng sở hữu được thiết kế thích hợp và được thực hiện hiệu quả hay ko;
–      Những chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán sở hữu được ứng dụng thích hợp hay ko, sao cho những báo cáo do doanh nghiệp kiểm toán phát hành thích hợp với hoàn cảnh cụ thể.
(3)        Xác định những khuyết thiếu phát hiện được, thẩm định tác động của những khuyết thiếu đó và hạ tầng để xác định liệu sở hữu cần thực hiện những hành động tiếp theo hay ko và nếu sở hữu thì hành động đó là gì.
Lưu ý đối với những doanh nghiệp kiểm toán nhỏ

A75.       Những doanh nghiệp kiểm toán nhỏ sở hữu thể sử dụng những phương pháp ko chính thức trong tài liệu, hồ sơ về hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán như những ghi chú, bảng nghi vấn và những biểu mẫu./.

*****

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 23:16:44.

Bình luận