Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới

Thứ nhất, cần hoàn thiện quy chế và rà soát chặt chẽ quá trình huy động, sử dụng những NLTC cho XDNTM. BCĐ XDNTM, thanh tra tài chính, đầu tư, xây dựng… cần tăng cường việc thực hiện rà soát, giám sát tài chính đối với dự án sử dụng những NLTC trên khu vực cấp dưới bằng những hình thức: chế độ báo cáo định kỳ, thường xuyên, thực hiện thanh tra, rà soát định kỳ, đột xuất.

Thứ hai, tăng cường giám sát chất lượng, tiến độ xây dựng và kiểm soát trả tiền vốn đầu tư cho những dự án, dự án. Những cơ quan quản lý từ cấp thị xã trở lên cần chỉ đạo KBNN cùng cấp phối hợp với phòng tài chính kế hoạch thị xã chủ trì hướng dẫn trật tự, hồ sơ, thủ tục và trả tiền vốn cho những dự án kịp thời, đúng chế độ quy định. Tăng cường rà soát đôn đốc báo cáo tiến độ trong quản lý XDCB và những dự án đầu tư. UBND cấp thị xã tập trung chỉ đạo chủ đầu tư quản lý dự án, làm hồ sơ giải ngân và thực hiện quyết toán kịp thời, kiểm soát chặt chẽ, trả tiền vốn đầu tư đúng tiến độ, đúng mục đích, đúng khối lượng hoàn thành góp phần hạn chế tình trạng thất thoát, lãng phí vốn đầu tư. Mặt khác, tăng vai trò, trách nhiệm của Ngân khố nhà nước trong việc trực tiếp kiểm soát và trả tiền những khoản vốn đầu tư, kiên quyết từ chối trả tiền vốn cho phần khối lượng hoàn thành ngoài kế hoạch mà ko sở hữu lý do thích hợp với thực tế.

Thứ ba, tăng cường GSCĐ, thực hiện công khai, sáng tỏ ở tất cả những  khâu: chuẩn bị đầu tư, huy động và sử dụng vốn đầu tư đầu tư, địa bàn đầu tư, đối tượng tận hưởng đầu tư theo ý thức “dân biết, dân bàn, dân làm, dân rà soát”, tăng cường công việc rà soát, thanh tra, tiến hành “lập đường dây nóng” tiếp nhận những thông tin về mọi mặt (xây dựng chính sách, tổ chức thực hiện chính sách đầu tư, huy động vốn, sử dụng vốn…) nhằm tăng cường vai trò của cùng đồng trong công việc quản lý những NLTC. Cần thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc thành lập những BGSCĐ ở hạ tầng. Mọi hoạt động, quyết sách của BGSCĐ đều phải được công khai, sáng tỏ, được giải trình trước dân. Tăng thẩm quyền và trách nhiệm pháp lý của BGSCĐ trong suốt quá trình đầu tư xây dựng những dự án NTM, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân và với những tổ chức chính trị, xã hội ở hạ tầng. Sự tham gia nhiều hơn của BGSCĐ vào những khâu của quá trình đầu tư XDCB còn sở hữu thể góp phần phá vỡ những mối liên kết ngầm vốn phát sinh nhiều tiêu cực trong quá trình này. Kế bên việc gia tăng thẩm quyền cho những BGSCĐ ở hạ tầng, cũng nhu yếu cơ chế quy trách nhiệm tập thể cũng như tư nhân cho ban GSCĐ nếu như sở hữu sai phép xảy ra. Việc GSCĐ ko thể chỉ dựa vào một mình BGSCĐ. Trong quá trình đầu tư xây dựng những dự án NTM, những tổ chức chính trị xã hội ở hạ tầng cũng như từng người dân sở hữu quyền và trách nhiệm giám sát, kiến nghị với BGSCĐ hoặc trực tiếp sở hữu ý kiến với nhà thầu, chủ đầu tư lúc sở hữu vấn đề phát sinh. Lúc đó, hoạt động GSCĐ mới thể hiện rõ được tính cùng đồng và sở hữu hiệu quả thực chất.

Thứ tư, xác định rõ trách nhiệm tư nhân, vai trò người đứng đầu trong công việc quản lý đầu tư công; tăng cường, siết chặt kỷ luật về đầu tư công, khắc phục triệt để những yếu kém trong quản lý nhà nước về đầu tư công hiện nay, nhất là khâu quyết định chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, thực hiện nghiêm khắc kỷ cương trong việc phân bổ những NLTC thích hợp kế hoạch XDNTM.

Rate this post

Bình luận