Phân loại cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp căn cứ vào phạm vi huy động vốn

Căn cứ vào phạm vi huy động vốn, tài chính được phân loại thành: (i) Tài chính bên trong và (ii) Tài chính bên ngoài.

Tài chính bên trong: Là tài chính được tạo ra từ chính kết quả hoạt động của bản thân DN mà DN sở hữu thể huy động vào hoạt động sản xuất kinh Tài chính này phản ánh mức độ tự tài trợ và mức độ độc lập tài chính của DN. Tài chính bên trong của DN là phần lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư của những DN.

Tài chính bên ngoài: Là tài chính DN sở hữu thể huy động từ những chủ thể bên ngoài DN để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh DN sở hữu thể huy động từ những nguồn như: Vay tư nhân, Nhà băng thương nghiệp, tổ chức tín dụng; phát hành cổ phiểu, trái phiếu; thuê tài sản; góp vốn liên doanh, liên kết.

Mục đích phân loại cơ cấu tài chính theo phạm vi huy động vốn:

Thứ nhất, giám định được mức độ độc lập tài chính trong hoạt động kinh doanh. Tỷ trọng và quy mô tài chính bên trong sẽ tỷ lệ thuận với mức độ độc lập tài chính của DN. Tài chính bên trong mang lại mức độ độc lập cho DN trong những quyết định kinh doanh do ko chịu sức ép trả tiền nợ gốc và lãi vay đối với chủ nợ.

Thứ hai, giúp DN thấy được triển vọng ngành nghề, ngành kinh doanh. Tài chính bên trong tăng trưởng trong quá trình kinh doanh là tín hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh của DN sở hữu hiệu quả, lợi nhuận sở hữu sự tích luỹ để tái sản xuất kinh doanh.

Rate this post

Bình luận