Chỉ số đánh giá TTX cấp địa phương

Việc thực hiện chiến lược TTX đang được triển khai mạnh mẽ tại những TP/tỉnh như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa… Trong đó Hà Nội là đơn vị tiên phong trong công cuộc triển khai thực hiện chiến lược TTX. Điều này được thể hiện cụ thể thông qua Kế hoạch số 94 của UBND Thành phường Hà Nội ngày 04/6/2013. Trong kế hoạch đó với bộ chỉ số thẩm định TTX cấp địa phương bao gồm 24 chỉ số và đơn vị tính từng chỉ số.

Rate this post

Bình luận