Tài khoản 158 – Hàng hóa kho bảo thuế

Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh sự biến động tăng, giảm và số hiện với của hàng hoá đưa vào Kho bảo thuế.

Kho bảo thuế chỉ vận dụng cho doanh nghiệp với vốn đầu tư nước ngoài phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu, được vận dụng chế độ quản lý thương chính đặc trưng, theo đó vật liệu, vật tư nhập khẩu để phục vụ cho sản xuất của doanh nghiệp được đưa vào lưu giữ tại Kho bảo thuế chưa phải tính và nộp thuế nhập khẩu và những loại thuế liên quan khác.

Vật liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm lưu giữ tại Kho bảo thuế chỉ bao gồm vật liệu, vật tư tiêu dùng để cung ứng cho sản xuất và sản phẩm sản xuất ra của chính doanh nghiệp đó.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Kho bảo thuế chỉ được thành lập tại những doanh nghiệp được thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nay là Luật Đầu tư) chủ yếu để sản xuất hàng xuất khẩu (xuất khẩu ít nhất 50% sản phẩm).

Doanh nghiệp phải tổ chức kế toán để phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình nhập kho, xuất kho vật liệu, vật tư nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu và vật tư, sản phẩm lưu giữ tại kho theo qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Kho bảo thuế phải được đặt ở khu vực thuận lợi cho việc quản lý, giám sát của Thương chính.

2. Hàng hoá nhập khẩu đưa vào Kho bảo thuế ko được bán vào thị trường Việt Nam. Trường hợp đặc trưng được Bộ Thương Mại chấp nhận cho phép bán tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu và những loại thuế khác theo qui định.

3. Hàng hoá đưa vào Kho bảo thuế nếu bị hư hỏng, kém phẩm chất không liên quan yêu cầu sản xuất thì được cơ quan Thương chính là thủ tục tái xuất hoặc tiêu huỷ theo qui định của Tổng cục Thương chính và chịu sự giám sát của cơ quan Thương chính, cơ quan Thuế, và cơ quan Môi trường.

4. Doanh nghiệp phải mở sổ chi tiết để phản ánh số lượng và trị giá của từng thứ vật liệu, vật tư và hàng hoá theo từng lần nhập, xuất kho.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 158 – HÀNG HOÁ KHO BẢO THUẾ

Bên Nợ:

Trị giá vật liệu, vật liệu, thành phẩm, hàng hoá nhập Kho bảo thuế trong kỳ.

Bên Mang:

Trị giá vật liệu, vật liệu, thành phẩm, hàng hoá xuất Kho bảo thuế trong kỳ.

Số dư bên Nợ:

Trị giá vật liệu, vật liệu, thành phẩm, hàng hoá còn lại cuối kỳ tại Kho bảo thuế.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHỦ YẾU

1. Lúc nhập vật liệu, vật liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu, hoặc gia công hàng xuất khẩu nếu được đưa vào Kho bảo thuế thì doanh nghiệp chưa phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 158 – Hàng hoá Kho bảo thuế
Mang TK 331 – Phải trả cho người bán.

2. Lúc xuất vật liệu, vật liệu nhập khẩu ở Kho bảo thuế ra để sản xuất sản phẩm, hoặc gia công hàng xuất khẩu, ghi:

Nợ TK 621 – Giá thành Vật liệu, vật liệu trực tiếp
Mang TK 158 – Hàng hoá Kho bảo thuế.

3. Lúc xuất kho thành phẩm hoặc hàng hoá xuất khẩu, hàng gia công xuất khẩu đưa vào Kho bảo thuế (nếu với), ghi:

Nợ TK 158 – Hàng hoá Kho bảo thuế
Mang những TK 156, 155,…

4. Lúc xuất khẩu hàng hoá của Kho bảo thuế (Nếu với):

– Phản ánh giá vốn của hàng hoá xuất khẩu thuộc Kho bảo thuế, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Mang TK 158 – Hàng hoá Kho bảo thuế.

– Phản ánh doanh thu của hàng xuất khẩu thuộc Kho bảo thuế, ghi:
Nợ những TK 111, 112,…
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và sản xuất nhà cung cấp.

5. Nếu tỷ lệ xuất khẩu thấp hơn tỷ lệ được bảo thuế tại doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu (nếu với) cho phần chênh lệch giữa số lượng sản phẩm phải xuất khẩu và số lượng sản phẩm thực tế xuất khẩu doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu (nếu với):

– Lúc xác định thuế nhập khẩu phải nộp (nếu với), ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Mang TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (3333- Thuế xuất, nhập khẩu).

– Lúc xác định số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp (nếu với), ghi:
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331- thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, nhà cung cấp).
Mang TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (33312- Thuế GTGT hàng nhập khẩu).

– Lúc thực nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu (nếu với), ghi:
Nợ TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (3333- Thuế xuất, nhập khẩu).
Nợ TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (33312- Thuế GTGT hàng nhập khẩu).
Mang những TK 111, 112,…

6. Trường hợp doanh nghiệp được Bộ Thương nghiệp cho phép bán hàng hoá thuộc Kho bảo thuế tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu và những loại thuế khác theo qui định:

– Lúc được phép sử dụng hàng hoá thuộc Kho bảo thuế, doanh nghiệp phải làm thủ tục xuất hàng thế ra khỏi Kho bảo thuế, nhập lại kho sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp và nộp thuế đối với số hàng hoá này, ghi:

Nợ những TK 155, 156
Mang TK 158 – Hàng hoá Kho bảo thuế.

+ Đồng thời, phản ánh số thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp:

– Lúc xác định thuế nhập khẩu phải nộp (nếu với), ghi:
Nợ những TK 155, 156
Mang TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (3333- Thuế xuất, nhập khẩu).

– Lúc xác định số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp (nếu với), ghi:
Nợ những TK 155, 156 (Nếu ko được khấu trừ)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, nhà cung cấp).
Mang TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (3333- Thuế xuất, nhập khẩu).

– Lúc thực nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:
Nợ TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (3333- Thuế xuất, nhập khẩu)
Nợ TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (33312- Thuế GTGT hàng nhập khẩu).
Mang những TK 111, 112,…

7. Trường hợp xuất bán hàng hoá lưu giữ tại Kho bảo thuế tại thị trường nội địa:

– Phản ánh trị giá vốn của hàng hoá Kho bảo thuế xuất bán, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Mang TK 158 – Hàng hoá Kho bảo thuế.

+ Đồng thời, phải xác định số thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu của số sản phẩm, hàng hoá vật liệu, vật liệu này và hạch toán như bút toán (5).

– Phản ánh doanh thu của số hàng hoá Kho bảo thuế xuất bán tại thị trường nội địa, ghi:
Nợ những TK 111, 112, 131,…
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và sản xuất nhà cung cấp
Mang TK 3331- Thuế GTGT phải nộp.

8. Trường hợp vật liệu, vật liệu, hàng hoá đưa vào Kho bảo thuế, nếu hư hỏng, kém mất phẩm chất không liên quan yêu cầu xuất khẩu thì phải tái nhập khẩu hoặc tiêu huỷ:

– Trường hợp tái nhập khẩu, ghi:
Nợ những TK 155, 156
Mang TK 158 – Hàng hoá Kho bảo thuế.

+ Đồng thời, phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp của số hàng hoá, vật liệu, vật liệu này, xác định số thuế phải nộp ghi như bút toán (6); Lúc thực nộp thuế, ghi:

Nợ TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (3333- Thuế xuất, nhập khẩu)
Nợ TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (33312- Thuế GTGT hàng nhập khẩu).
Mang những TK 111, 112,…

– Trường hợp tái xuất khẩu (Trả lại cho người bán), ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Mang TK 158 – Hàng hoá Kho bảo thuế.

– Trường hợp tiêu huỷ hàng hoá, vật liệu, vật liệu lưu giữ tại Kho bảo thuế, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Hàng hoá, vật liệu, vật liệu bị tiêu huỷ)
Mang TK 158 – Hàng hoá Kho bảo thuế.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 12:25:21.

Bình luận