Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Ba trụ cột thể hiện khả năng vững mạnh và khó khăn của một NH là vốn; khoa học khoa học, sản phẩm và nguồn nhân lực. Trong đó CNTT luôn được coi là nhân tố quan yếu xúc tiến tiến trình đổi mới và phát triển hệ thống NH. Từ thực tiễn sắp 30 đổi mới cho thấy đẩy mạnh đầu tư, phát triển khoa học NH dựa trên nền tảng CNTT – TT tiên tiến đã giúp hệ thống NH Việt Nam tiếp cận nhanh với những tri thức, kinh nghiệm và thành tựu NH hiện đại, tăng cường năng lực nội tại, rút ngắn khoảng cách, hội nhập với cùng đồng NH trong khu vực và quốc tế. Và cũng từ đổi mới khoa học lại xúc tiến tiến trình cải cách thiết chế thích hợp với phương thức hoạt động NH mới. CNTT đã làm thay đổi cơ bản cục diện quản trị NH bao gồm cả NHNN và NHTM, chính sách, thứ tự được đổi mới theo hướng hiện đại hóa, nhấn mạnh thông minh và nền tảng con người, hình thành nền tảng vững chắc giúp những NH Việt Nam với thể trụ vững trong cuộc khó khăn ngày càng khốc liệt thông qua việc cải thiện năng lực khó khăn và tăng khả năng chiếm thị trường của những NH (Banking Viet Nam (2016),Đỗ Thị Bích Hồng (2016)). Theo Nhà băng nhà nước, thành tựu ứng dụng khoa học khoa học trong ngành NH trong 30 năm đổi mới là: (1) Ứng dụng nhanh, hiệu quả CNTT vào toàn bộ những hoạt động, nghiệp vụ nhà băng;(2) Nghiên cứu chuyển đổi từ mô phỏng hệ thống CNTT phân tán sang mô phỏng tập trung; (3) Phát triển những sản phẩm, nhà cung cấp tiện ích nhà băng ngày càng phong phú và chuẩn hóa, tiệm cận với toàn cầu;(4) Ứng dụng và phát triển hạ tầng khoa học nhà băng (Nguyễn Thị Kim Thanh (2015)).

CNTT là nền tảng kỹ thuật quan yếu để thực hiện những mặt hoạt động nghiệp vụ nhà băng nói chung và eCRM nói riêng. Sự bùng nổ của kỷ nguyên cách mệnh công nghiệp lần thứ 4 làm thay đổi làm thay đổi mô phỏng và triết lý phát triển sản phẩm của những NH. Những tư tưởng truyền thống về tính khó khăn của sản phẩm như giá cả, lợi ích đính kèm với thể sẽ dần bị thay thế bằng khả năng dễ tiếp cận, tính tùy biến, mức độ tư nhân hóa cũng như tính kết nối của sản phẩm. Nghiên cứu thực hiện phân tích thực trạng ứng dụng CNTT trong hệ thống NH Việt Nam hiện nay làm hạ tầng để phân tích thực trạng ứng dụng và triển khai giải pháp eCRM tại những NHTM Việt Nam

Rate this post

Bình luận