Các loại dịch vụ ngân hàng

Nhà sản xuất nhận tiền gửi/huy động vốn

Là hoạt động cơ bản của NHTM. Nhà băng mở nhà cung cấp nhận tiền gửi để bảo quản hộ ngƣời với tiền với cam kết hoàn trả đúng hạn cả gốc và lãi cho khách hàng đúng hạn. Với hoạt động HĐV, những NHTM đƣợc phép sử dụng tất cả những phương tiện và phƣơng pháp khác nhau để huy động mọi nguồn tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế để tạo lập vốn đầu tư, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vay vốn của nền kinh tế.

Trên bảng cân đối kế toán của NHTM, bên tài sản nợ với 3 mục chính gồm: vốn huy động, vốn vay và vốn tự với. Trong đó thì vốn huy động là vốn đầu tư chủ yếu, chiếm tỷ trọng to nhất, với ý nghĩa quyết định tới sự tồn tại và phát triển của một nhà băng. Nó cũng là một tiêu chí để thẩm định uy tín, độ tín nhiệm của nhà băng đối với khách hàng.

Nhà sản xuất nhận tiền gửi của NHTM được thực hiện dƣới những hình thức sau:

a. Nhận tiền gửi (nhận ký thác):

Nhận tiền gửi của những tổ chức kinh tế bằng VNĐ và bằng ngoại tệ

Nhận tiền gửi của tư nhân, những tổ chức đoàn thể xã hội bằng VNĐ và bằng ngoại tệ

Nhận tiền gửi của những TCTD bằng VNĐ và bằng ngoại tệ Những hình thức huy động khác

b. Phát hành chứng từ với giá để huy động vốn
c. Vay những tổ chức tín dụng khác
d. Vay Nhà băng Nhà nƣớc Việt Nam [7, tr 21].
1.1.2.2. Nhà sản xuất tín dụng
Là nghiệp vụ kinh doanh truyền thống của NHTM . Là hình thức trong đó nhà băng sản xuất cho khách hàng vay một khoản tiền để sử dụng vào mục đích nhất định và với cam kết hoàn trả gốc, lãi vào thời kì nhất định.

a. Cho vay trực tiếp (Direct Loans)
Theo tính chất: Cho vay sản xuất kinh doanh đối với những doanh nghiệp và tổ chức kinh tế; Cho vay tiêu tiêu dùng đối với tư nhân, hộ gia đình, những tổ chức đoàn thể xã hội.

Theo thời hạn: Cho vay ngắn hạn với thời hạn từ một năm trở xuống; Cho vay trung hạn với thời hạn từ trên một năm tới 5 năm; Cho vay dài hạn với thời hạn trên 5 năm.

b. Cho vay gián tiếp (Oblique Loans): Chiết khấu chứng từ với giá (Discounting); Bao trả tiền (Factoring).
c. Hình thức cho vay khác: Thấu chi; Cho vay thông qua phát hành thẻ tín dụng.
d. Nhà sản xuất bảo lãnh nhà băng (Financial institution Assure).

Nhà băng bằng uy tín với thể đứng ra bảo lãnh cho khách hàng (tư nhân, doanh nghiệp, tổ chức) lúc khách hàng tham gia vào những giao dịch kinh tế.
Bảo lãnh nhà băng là cam kết bằng văn bản của nhà băng (bên bảo lãnh) với bên với quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (bên được bảo lãnh) lúc khách hàng ko thực hiện hoặc thực hiện ko đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh.
Những nhà băng thường thực hiện những loại bảo lãnh chủ yếu là bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh tìm thiết bị trả chậm, bảo lãnh trả tiền, bảo lãnh vay vốn trong nước và ngoài nước, bảo lãnh phát hành trên thị trường chứng khoán.

 Nhà sản xuất trả tiền

Trả tiền qua nhà băng là việc chi trả tiền hàng hóa, DV và những khoản trả tiền khác giữa những tác nhân trong nước và quốc tế thông qua hệ thống nhà băng.

Hoạt động trả tiền là một hoạt động nhà cung cấp quan yếu của NHTM. Vì nó là một trong những nhân tố quan yếu tạo điều kiện cho nhà băng tiếp cận được với khách hàng nhất là trong thời đại ngày nay việc trả tiền ko tiêu dùng tiền mặt với những ưu điểm nổi trội đã được xã hội tin tiêu dùng. Đồng thời phí DV trả tiền cũng là một khoả n thu rất đáng kể đối với NHTM.
Căn cứ vào đối tượng trả tiền mà với thể phân chia thành nhà cung cấp trả tiền trong nước hay nhà cung cấp trả tiền quốc tế.

Nhà sản xuất kinh doanh ngoại tệ

Những hình thức chủ yếu của giao dịch kinh doanh ngoại tệ thường là:

Giao dịch tìm bán trao ngay (Spot Orperationns); Giao dịch tìm bán với kỳ hạn (Ahead Orperationns); Giao dịch quyền chọn (Possibility Orperationns); Giao dịch hợp đồng tương lai (Future Orperationns); Giao dịch hoán đổi tiền tệ (Swap Orperationns); Giao dịch hoán đổi lãi suất.
Hoán đổi lãi suất bao gồm 2 loại giao dịch cơ bản:
Giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo (Cross Foreign money Swap); Giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền (Curiosity Price Swap).

Rate this post

Bình luận