Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được tính như thế nào?

Theo quy định tại khoản 4 điều 28 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ;

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Rate this post

Bình luận