Lý thuyết trật tự phân hạng trong doanh nghiệp

Lý thuyết trật tự phân hạng được đề xuất bởi Gordon Donaldson (1961) và hoàn thiện bởi Stewart C.Myers và Nicolas Majluf (1984). Giả thuyết của lý thuyết bao gồm: (i) Tồn tại vấn đề bất cân xứng thông tin giữa nhà quản trị DN và nhà đầu tư bên ngoài; (ii) Nhà quản trị DN sẽ hành động vì lợi ích tốt nhất cho chủ sở hữu hiện hành.

Lý thuyết này không đi tìm cơ cấu nguồn vốn tối ưu mà thay vào đó đi xác định một thứ tự ưu tiên trong việc lựa chọn nguồn vốn trong quyết định tài trợ. Theo lý thuyết này, DN ưa thích lựa chọn tài trợ bằng nguồn vốn bên trong hơn so với nguồn vốn bên ngoài. Trong trường hợp phải lựa chọn nguồn vốn bên ngoài, DN sẽ lựa chọn theo một thứ tự sao cho đạt được mục tiêu tối thiểu hoá sự gia tăng chi phí do thông tin bất đối xứng. Lý thuyết trật tự phân hạng cho rằng các nhà quản trị DN sẽ có lợi thế hơn nhà đầu tư bên ngoài trong việc biết nhiều thông tin về triển vọng, rủi ro và giá trị DN.

Thứ tự ưu tiêu trong lựa chọn nguồn vốn bao gồm: (1) Nguồn vốn bên trong; (2) Nợ vay; (3) Vốn góp của chủ sở hữu.

Qua nghiên cứu một số lý thuyết về cơ cấu nguồn vốn, một số kết luận được rút ra như sau:

Thứ nhất, quy mô và tỷ trọng nợ vay đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn cơ cấu nguồn vốn tối ưu. Mặc dù sử dụng nợ vay có thể làm gia tăng mức độ rủi ro tài chính của DN trong hoạt động kinh doanh nhưng nếu sử dụng hiệu quả có tác dụng khuyếch đại tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu. Việc hoạch định cơ cấu nguồn vốn tối ưu nhất thiết phải nắm vững nguyên tắc về sự cân bằng giữa lợi ích và rủi ro. Cơ cấu nguồn vốn tối ưu là mức cơ cấu mà tại đó rủi ro và lợi ích của việc sử dụng nợ vay được cân bằng và là mức cơ cấu tác động làm giảm thiểu rủi ro tài chính, tối thiểu hoá chi phí sử dụng vốn bình quân và tạo ra sự tối đa hoá giá trị DN.

Thứ hai, trong thực tế việc xác định một cơ cấu nguồn vốn tối ưu là điều khó khăn do sự biến động đối với tình hình kinh doanh cũng như sự khác nhau về đặc điểm kinh doanh giữa các ngành nghề, lĩnh vực. Bởi vậy, thực tiễn khái niệm cơ cấu nguồn vốn mục tiêu thường được sử dụng. Cơ cấu nguồn vốn mục tiêu là cơ cấu nguồn vốn được xác định dựa trên các lý thuyết của cơ cấu nguồn vốn tối ưu và có sự cân nhắc giữa các yếu tố rủi ro tài chính, tỷ suất sinh lời trong từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Khi điều kiện và hoàn cảnh kinh tế có sự thay đổi thì cơ cấu nguồn vốn mục tiêu cũng có sự thay đổi. Yêu cầu đặt ra đối với từng doanh nghiêp là phải xác định một cơ cấu nguồn vốn mục tiêu cho DN của mình trong từng thời kỳ để công tác tổ chức, huy động và sử dụng nguồn vốn luôn hướng tới cơ cấu nguồn vốn mục tiêu này.

Bình luận