CHUẨN MỰC SỐ 02 – HÀNG TỒN KHO QUY ĐỊNH CHUNG01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho, gồm: Xác định giá trị và…

CHUẨN MỰC SỐ 01- CHUẨN MỰC CHUNG QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các…