Các hình thức tài trợ trên các thị trường tài chính

Những chủ thể tham gia những giao dịch tài chính giữ những vai trò khác nhau trên thị trường tài chính. Một cách tổng quát, mang thể chia những chủ thể tham gia vào thị trường tài chính theo ba nhóm vai trò khác nhau: những đơn vị thặng dư hoặc thâm hụt; những trung gian tài chính và nhà băng trung ương.
Nhóm những đơn vị thặng dư hoặc thâm hụt là những hộ gia đình, những doanh nghiệp, chính phủ và người nước ngoài. Lúc ở vị thế thặng dư vốn, những chủ thể thặng dư mang thể cho vay phần vốn chưa cần tiêu dùng tới của mình trên thị trường tài chính và trở thành người cho vay. Trái lại, lúc ở trong tình trạng thâm hụt, chủ thể này sẽ mang nhu cầu vay mượn phần thiếu hụt tạm thời trên thị trường tài chính và trở thành người đi vay. Nhóm giữ vai trò trung gian tài chính là những định chế tài chính. Đây là những chủ thể mang chức năng chuyển tải vốn từ đơn vị thặng dư tới đơn vị thâm hụt. Là nhà băng của những nhà băng, để thực hiện chức năng hoạch định chính sách tiền tệ, bảo vệ và duy trì sự phát triển vững bền của nền kinh tế, nhà băng trung ương phát hành và sắm những phương tiện tài chính. Đây là chủ thể duy nhất trên thị trường tài chính mang chức năng này.
Trong thực tế, để chuyển tải vốn tiết kiệm từ những đơn vị thặng dư sang những đơn vị thâm hụt, những hệ thống tài chính đã sử dụng nhiều kênh dẫn vốn khác nhau. Thích ứng với những tiến bộ vượt bật trong kỹ thuật thông tin (thông tin vệ tinh, cáp quang quẻ, la-de, fax, web….), sự thay đổi của luật lệ và đòi hỏi ngày càng khó tính của công chúng, những định chế tài chính đã phát triển nhiều phương thức giao dịch để lưu chuyển ngày càng tốt hơn khối lượng quỹ cho vay khan hiếm từ những đơn vị thặng dư tới những đơn vị thâm hụt. Trong thực tế, vốn đầu tư mang thể sử dụng để cho vay được trao đổi giữa người đi vay và người cho vay thông qua ba hình thức tài trợ khác nhau.
Tài trợ bán trực tiếp

Tài trợ giántiếp

Hình1.2. Những hình thức tài trợ chu chuyển của vốn và chứng khoán
Trong hình thức tài trợ trực tiếp, người đi vay và người cho vay mang thể liên lạc, xúc tiếp trực tiếp với nhau mà ko mang sự trợ giúp của một trung gian tài chính hoặc của bất cứ một định chế tài chính nào khác. Bằng hình thức tài trợ này, sau lúc đã thoả thuận một giao dịch, để nhận được vốn, người đi vay trao cho người cho vay một tài sản chính (cổ phiếu, trái phiếu, những giấy tờ nhận nợ khác….) chứng tỏ rằng người cho vay mang quyền đòi nợ hợp pháp đối với những khoản thu nhập trong tương lai hoặc hiện mang của mình.
Tài trợ trực tiếp là phương pháp đơn thuần nhất để thực hiện những giao dịch tài chính.
Tuy nhiên, hình thức này cũng mang một hạn chế. Hạn chế dễ thấy nhất phải mang sự chấp
thuận một cách tự nguyện giấy nhận nợ của người đi vay. Hạn chế thứ hai, quan yếu
hơn, là người đi vay và người cho vay phải cùng mang nhu cầu trao đổi cùng một số tiền và cùng vào một thời khắc. Rõ ràng , ko mang sự trùng hợp cơ bản này, giao dịch theo phương thức tài trợ trực tiếp khó mang thể thực hiện được. Hạn chế thứ ba là, để mang thể tìm biết nhu cầu của nhau, cả người cho vay và người đi vay phải chịu thêm một khoản tầm giá được gọi là tầm giá thông tin. Dĩ nhiên là để mang thể tìm được người cho vay mang đúng số tiền và sẵn sàng chấp thuận giấy nhận nợ của người đi vay, người đi vay phải liên hệ và xúc tiếp với nhiều người mang quỹ cho vay thặng dư.
Những hạn chế nói trên đã xúc tiến sự ra đời của hình thức tài trợ một phương pháp
giao dịch khác là tài trợ bán trực tiếp. Trong hình thức lưu chuyển vốn này, tiến trình cho vay giữa người cho vay và người đi vay mang sự can thiệp của bên thứ ba – những nhà môi giới, những nhà kinh doanh, những nhà băng đầu tư, những nhà băng cầm cố.
Ra đời sau, tài trợ bán trực tiếp đã khắc phục được vài nhược điểm cố hữu của phương thức tài trợ trực tiếp. Đóng góp dễ thấy của hình thức tài trợ bán trực tiếp là bằng sự tham gia của những nhà môi giới và những nhà kinh doanh trong những giao dịch, hình thức tài trợ này đã tiết giảm được những tầm giá giao dịch và tầm giá tìm kiếm những chủ thể tham gia trong những quan hệ giao dịch trên thị trường tài chính. Mặt khác, với sự góp mặt của những nhà môi giới, kinh doanh chứng khoán và của những nhà băng đầu tư, thị trường bán lại (thị trường thứ cấp) những chứng khoán do người đi vay phát hành đã mang được mức tăng trưởng đáng kể. Thông qua sự vận hành của thị trường thứ cấp, vốn cho vay ko còn bị kẹt lúc phải nắm giữ những chứng khoán và chờ tới ngày đáo hạn. Những chứng khoán của người đi vay mang thể thuận tiện được bán lại cho những nhà đầu tư tiềm năng thông qua những nhà môi giới hoặc kinh doanh chứng khoán miễn sao người đi vay mang uy tín đủ tốt.
Mặc dù đã mang sự cải thiện đáng kể hiệu quả vận hành của hệ thống tài chính thông qua những đóng góp quan yếu của những nhà môi giới và kinh doanh chứng khoán, hình thức tài trợ bán trực tiếp ko phải là ko mang những hạn chế. Thứ nhất, lúc nắm giữ chứng khoán của người đi vay, người cho vay phải chấp nhận những rủi ro gắn với những chứng khoán này. Thứ hai, để hình thức giao dịch trực tiếp mang thể xảy ra, vẫn phải mang sự thích hợp cơ bản về ý muốn cũng như nhu cầu của những đơn vị thâm hụt và đơn vị thặng dư.
Những khuyết thiếu của hình thức tài trợ trực tiếp và bán trực tiếp là lý do xúc tiến sự ra đời và phát triển của hình thức thứ ba để thực hiện những giao dịch tài chính – tài trợ gián tiếp với sự tham gia của những trung gian tài chính. Với phương thức tài trợ này, bằng những kết quả của những nỗ lực trong quá trình trung gian hoá tài chính, nhu cầu giao dịch tài chính của cả đơn vị thặng dư và đơn vị thâm hụt đều được thoả mãn đầy đủ hơn so với hình thức tài trợ bán trực tiếp.
Khác với những nhà sắm bán chứng khoán nhiều năm kinh nghiệm, những trung gian tài chính là những định chế tài chính mang thể phát hành những phương tiện tài chính của riêng mình. Đặc tính riêng mang này giúp những trung gian tài chính mang thể tạo ra những phương tiện tài chính quyến rũ để thu hút vốn của những đơn vị thặng dư. Những phương tiện tài chính (chứng khoán) này thường được gọi là những chứng khoán gián tiếp hoặc những chứng khoán thứ cấp để phân biệt với những chứng khoán trực tiếp hoặc chứng khoán sơ cấp do những đơn vị thâm hụt phát hành. Đây là phần cốt lõi của quá trình trung gian hoá tài chính.
Một phòng ban khác của tiến trình trung gian hoá tài chính là việc sử dụng vốn đầu tư mang được qua việc bán những chứng khoán gián tiếp để sắm những chứng khoán trực tiếp. Đó là phương tiện tài chính do đơn vị thâm hụt phát hành và bán cho những đơn vị thặng dư với sự trợ giúp hoặc ko mang sự trợ giúp của những nhà sắm bán chứng khoán nhiều năm kinh nghiệm. Nói cách khác, đối với chứng khoán trực tiếp, chứng khoán do đơn vị thặng dư sắm cũng
chính là chứng khoán do đơn vị thâm hụt bán và chứng khoán trực tiếp được lưu chuyển từ đợn vị thâm hụt tới đơn vị thặng dư trong lúc vốn lưu chuyển theo chiều trái lại. Đây là đặc tính tiêu dùng để phân biệt chứng khoán trực tiếp với chứng khoán gián tiếp.
Mang thể nói rằng, hai phòng ban trong tiến trình tài trợ gián tiếp nhắc ở trên đã tạo tiền đề cho sự chuyển hoá những chứng khoán tài chính – chuyển đổi những chứng khoán trực tiếp thành những chứng khoán gián tiếp. Bằng việc bán những chứng khoán thứ cấp quyến rũ
cho những đơn vị thặng dư đồng thời sắm những chứng khoán do những đơn vị thâm hụt phát hành, những trung gian tài chính đã giữ vai trò ko thể thiếu được trong nền kinh tế. Chính quá trình chuyển đổi những chứng khoán trực tiếp thành những chứng khoán gián tiếp đã cho phép khắc phục được những nhược điểm cố hữu của hình thức tài trợ trực tiếp và tài trợ bán trực tiếp.

Rate this post

Bình luận