Yếu tố ảnh hưởng đến chính sách kinh tế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

Chính sách kinh tế của Nhà nước dù ở cấp Trung ương hay của địa phương sẽ phải chịu sự tác động của rất nhiều nhân tố theo hướng tích cực hay tiêu cực, trực tiếp hay gián tiếp, ở phạm vi rộng hay hẹp. Nắm chắc được những nhân tố tác động, chủ thể chính sách với thể xúc tiến những nhân tố tác động tích cực, ngăn chặn, hạn chế những nhân tố tác động tiêu cực tới việc hoạch định và thực thi chính sách của Nhà nước. Do đó, những chủ thể chính sách của Trung ương hay chính quyền địa phương đòi hỏi phải với khả năng trực quan tốt, với đầu óc suy đoán, nhạy bén linh hoạt, với khả năng phân tích, thẩm định một cách logic, khoa học tác động của những nhân tố tác động. Điều đó tạo điều kiện cho việc hoạch định và tổ chức thực thi chính sách kinh tế của mối quốc gia, địa phương đạt được những mục tiêu đặt ra. Tùy theo mục đích, yêu cầu của chủ thể chính sách mà người ta phân ra những nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan tác động tới chính sách. Nhân tố khách quan là những nhân tố tác động tới chính sách từ bên ngoài còn nhân tố chủ quan là những nhân tố thuộc về chủ thể hoạch định, thực thi chính sách.

Như đã phân tích ở trên, chủ thể của chính sách kinh tế là Nhà nước, Nhà nước cũng chịu sự tác động của những nhân tố khách quan và chủ quan khác nhau trong quá trình ban hành những chính sách (Điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển, mức độ hội nhập, tư duy phát triển, trình độ doanh nghiêp…) và ở cấp địa phương những nhân tố khách quan và chủ quan tác động tới chính sách cũng với những khác biệt nhất định. Ở cấp độ Trung ương chính sách kinh tế Nhà nước do chính phủ ban hành mang yếu tố chủ quan của chủ thể thì ở địa phương chính sách của chính phủ lại mang tính khách quan. Bởi vậy việc phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa nhân tố khách quan và chủ quan tác động tới chính sách giữa trung ương và địa phương với ý nghĩa quan yếu trong việc đưa ra những giải pháp hoàn thiện chính sách với cấp địa phương (tỉnh, thành phường). Những nhân tố tác động tới chính sách kinh tế của Nhà nước

Rate this post

Bình luận