Chuẩn mực kiểm toán số 500: Chứng cứ kiểm toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC  ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)   I/ QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi ứng dụng 01.   Chuẩn…

Lợi nhuận trong tỷ số này là lợi nhuận ròng rã dành cho cổ đông, lấy từ báo cáo kết quả kinh doanh của đơn vị cổ phần, tính trong một thời kỳ nhất định (1 tháng, 1 quý, nửa…