CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 08

CHUẨN MỰC SỐ 08 – THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN VỐN GÓP LIÊN DOANH

Quy định chung
01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn những nguyên tắc và phương pháp kế toán
về những khoản vốn góp liên doanh, gồm: Những hình thức liên doanh, BCTC riêng và báo
cáo tài chính thống nhất của các đối tác góp vốn liên doanh làm hạ tầng cho việc ghi sổ kế toán và lập
BCTC của các đối tác góp vốn liên doanh.
02. Chuẩn mực này ứng dụng cho kế toán những khoản vốn góp liên doanh, gồm: Hoạt động kinh
doanh được đồng kiểm soát; Tài sản được đồng kiểm soát; Hạ tầng kinh doanh được đồng kiểm
soát.
03. Những thuật ngữ sử dụng trong chuẩn mực này được hiểu như sau:
Liên doanh: Là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt
động kinh tế, mà hoạt động này được đồng kiểm soát bởi các đối tác góp vốn liên doanh.
Những hình thức liên doanh quy định trong chuẩn mực này gồm:
– Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh hoạt động kinh doanh được đồng
kiểm soát;
– Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát;
– Hợp đồng liên doanh dưới hình thức thành lập hạ tầng kinh doanh được đồng kiểm soát.
Kiểm soát: Là quyền chi phối những chính sách tài chính và hoạt động đối với một hoạt động
kinh tế liên quan tới góp vốn liên doanh nhằm thu được lợi ích từ hoạt động kinh tế đó.
Đồng kiểm soát: Là quyền cùng chi phối của các đối tác góp vốn liên doanh về những chính
sách tài chính và hoạt động đối với một hoạt động kinh tế trên hạ tầng thỏa thuận bằng hợp
đồng.
Anh hưởng đáng kể: Là quyền được tham gia vào việc đưa ra những quyết định về chính
sách tài chính và hoạt động của một hoạt động kinh tế nhưng ko phải là quyền kiểm
soát hay quyền đồng kiểm soát đối với những chính sách này.
Bên góp vốn liên doanh: Là một bên tham gia vào liên doanh và mang quyền đồng kiểm soát
đối với liên doanh đó.
Nhà đầu tư trong liên doanh: Là một bên tham gia vào liên doanh nhưng ko mang quyền
đồng kiểm soát đối với liên doanh đó.
Phương pháp vốn chủ sở hữu: Là phương pháp kế toán mà khoản vốn góp trong liên
doanh được ghi nhận ban sơ theo giá gốc, sau đó được điều chỉnh theo những thay đổi
của phần sở hữu của bên góp vốn liên doanh trong tài sản thuần của hạ tầng kinh doanh
được đồng kiểm soát. Con số kết quả hoạt động kinh doanh phải phản ánh lợi ích của
bên góp vốn liên doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh của hạ tầng kinh doanh được
đồng kiểm soát.
Phương pháp giá gốc: Là phương pháp kế toán mà khoản vốn góp liên doanh được ghi
nhận ban sơ theo giá gốc, sau đó ko được điều chỉnh theo những thay đổi của phần
sở hữu của bên góp vốn liên doanh trong tài sản thuần của hạ tầng kinh doanh được đồng
kiểm soát. Con số kết quả hoạt động kinh doanh chỉ phản ánh khoản thu nhập của bên
góp vốn liên doanh được phân chia từ lợi nhuận thuần luỹ kế của liên doanh phát sinh
sau lúc góp vốn liên doanh.
Nội dung của chuẩn mực
Những hình thức liên doanh
04. Chuẩn mực này nhắc tới 3 hình thức liên doanh: Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức
hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các đối tác góp vốn liên doanh (hoạt động được
đồng kiểm soát); Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm
soát bởi các đối tác góp vốn liên doanh (tài sản được đồng kiểm soát); Hợp đồng liên doanh dưới
hình thức thành lập hạ tầng kinh doanh mới được đồng kiểm soát bởi các đối tác góp vốn liên doanh
(hạ tầng được đồng kiểm soát).
Những hình thức liên doanh mang 2 đặc điểm chung như sau:
(a) Hai hoặc nhiều bên góp vốn liên doanh hợp tác với nhau trên hạ tầng thoả thuận bằng hợp
đồng;
(b) Thỏa thuận bằng hợp đồng thiết lập quyền đồng kiểm soát.
Thỏa thuận bằng hợp đồng
05. Thỏa thuận bằng hợp đồng phân biệt quyền đồng kiểm soát của các đối tác góp vốn liên doanh với lợi ích của khoản đầu tư tại những tổ chức liên kết mà trong đó nhà đầu tư mang tác động đáng kể (xem Chuẩn mực kế toán số 07 “Kế toán những khoản đầu tư vào tổ chức liên kết”).
Chuẩn mực này quy định những hoạt động mà hợp đồng ko thiết lập quyền đồng kiểm
soát thì ko phải là liên doanh.
06. Thoả thuận bằng hợp đồng mang thể được thực hiện bằng nhiều cách, như: Nêu trong hợp đồng
hoặc biên bản thoả thuận giữa các đối tác góp vốn liên doanh; nêu trong những điều khoản hay những
quy chế khác của liên doanh.
Thỏa thuận bằng hợp đồng được trình bày bằng văn bản và bao gồm những nội dung sau:
(a) Hình thức hoạt động, thời kì hoạt động và nghĩa vụ báo cáo của các đối tác góp vốn liên
doanh;
(b) Việc chỉ định Ban quản lý hoạt động kinh tế của liên doanh và quyền biểu quyết của những
bên góp vốn liên doanh;
(c) Phần vốn góp của các đối tác góp vốn liên doanh; và
(d) Việc phân chia sản phẩm, thu nhập, giá bán hoặc kết quả của liên doanh cho những
bên góp vốn liên doanh.
07. Thỏa thuận bằng hợp đồng thiết lập quyền đồng kiểm soát đối với liên doanh để đảm bảo
ko một bên góp vốn liên doanh nào mang quyền đơn phương kiểm soát những hoạt động của liên doanh. Thỏa thuận trong hợp đồng cũng nêu rõ những quyết định mang tính trọng yếu để đạt được mục đích hoạt động của liên doanh, những quyết định này đòi hỏi sự thống nhất của tất cả các đối tác góp vốn liên doanh hoặc toàn bộ những người mang tác động to trong các đối tác góp vốn liên doanh theo quy định của chuẩn mực này.
08. Thỏa thuận bằng hợp đồng mang thể chỉ định rõ một trong các đối tác góp vốn liên doanh đảm nhiệm
việc quản lý hoặc quản lý liên doanh. Bên quản lý liên doanh ko kiểm soát liên doanh,
mà thực hiện trong phạm vi những chính sách tài chính và hoạt động đã được các đối tác nhất trí
trên hạ tầng thỏa thuận bằng hợp đồng và ủy nhiệm cho bên quản lý. Nếu bên quản lý liên
doanh mang toàn quyền quyết định những chính sách tài chính và hoạt động của hoạt động kinh tế thì
bên đó là người kiểm soát và lúc đó ko tồn tại liên doanh.
Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh hoạt động kinh doanh được đồng
kiểm soát bởi các đối tác góp vốn liên doanh
09. Hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát là hoạt động của một số liên doanh được thực hiện
bằng cách sử dụng tài sản và nguồn lực khác của các đối tác góp vốn liên doanh mà ko thành
lập một hạ tầng kinh doanh mới. Mỗi bên góp vốn liên doanh tự quản lý và sử dụng tài sản của
mình và chịu trách nhiệm về những nghĩa vụ tài chính và những giá bán phát sinh trong quá trình hoạt
động. Hoạt động của liên doanh mang thể được viên chức của mỗi bên góp vốn liên doanh tiến
hành track track với những hoạt động khác của bên góp vốn liên doanh đó. Hợp đồng hợp tác kinh
doanh thường quy định căn cứ phân chia doanh thu và khoản giá bán chung phát sinh từ hoạt
động liên doanh cho các đối tác góp vốn liên doanh.
10. Ví dụ hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát là lúc hai hoặc nhiều bên góp vốn liên doanh
cùng kết hợp những hoạt động, nguồn lực và kỹ năng chuyên môn để sản xuất, khai thác thị trường
và cùng phân phối một sản phẩm nhất định. Như lúc sản xuất một chiếc phi cơ, những thời kỳ
khác nhau của quá trình sản xuất do mỗi bên góp vốn liên doanh đảm nhiệm. Mỗi bên phải tự
mình trang trải những khoản giá bán phát sinh và được chia doanh thu từ việc bán phi cơ, phần
chia này được căn cứ theo thoả thuận ghi trong hợp đồng.
11. Mỗi bên góp vốn liên doanh phải phản ánh những hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát trong
BCTC của mình, gồm:
(a) Tài sản do bên góp vốn liên doanh kiểm soát và những khoản nợ phải trả mà họ phải gánh chịu;
(b) Tầm giá phải gánh chịu và doanh thu được chia từ việc bán hàng hoặc sản xuất dịch
vụ của liên doanh.
12. Trong trường hợp hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát, liên doanh ko phải lập sổ kế
toán và BCTC riêng. Tuy nhiên, các đối tác góp vốn liên doanh mang thể mở sổ kế toán để
theo dõi và giám định hiệu quả hoạt động kinh doanh trong việc tham gia liên doanh.
Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát bởi những
bên góp vốn liên doanh
13. Một số liên doanh thực hiện việc đồng kiểm soát và thường là đồng sở hữu đối với tài sản được
góp hoặc được sắm bởi các đối tác góp vốn liên doanh và được sử dụng cho mục đích của liên
doanh. Những tài sản này được sử dụng để mang lại lợi ích cho các đối tác góp vốn liên doanh. Mỗi bên góp vốn liên doanh được nhận sản phẩm từ việc sử dụng tài sản và chịu phần giá bán phát
sinh theo thoả thuận trong hợp đồng.
14. Hình thức liên doanh này ko đòi hỏi phải thành lập một hạ tầng kinh doanh mới. Mỗi bên góp
vốn liên doanh mang quyền kiểm soát phần lợi ích trong tương lai thông qua phần vốn góp của mình
vào tài sản được đồng kiểm soát.
15. Hoạt động trong kỹ thuật dầu mỏ, tương đối đốt và khai khoáng thường sử dụng hình thức liên doanh
tài sản được đồng kiểm soát. Ví dụ một số tổ chức sản xuất dầu khí cùng kiểm soát và vận hành
một đường ống dẫn dầu. Mỗi bên góp vốn liên doanh sử dụng đường ống dẫn dầu này để vận
chuyển sản phẩm và phải gánh chịu một phần giá bán vận hành đường ống này theo thoả thuận.
Một ví dụ khác đối với hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát là lúc hai doanh nghiệp
cùng kết hợp kiểm soát một tài sản, mỗi bên thừa hưởng một phần tiền nhất định thu được từ
việc cho thuê tài sản và chịu một phần giá bán cho tài sản đó.
16. Mỗi bên góp vốn liên doanh phải phản ánh tài sản được đồng kiểm soát trong BCTC
của mình, gồm:
(a) Phần vốn góp vào tài sản được đồng kiểm soát, được phân loại theo tính chất của
tài sản;
(b) Những khoản nợ phải trả phát sinh riêng của mỗi bên góp vốn liên doanh;
(c) Phần nợ phải trả phát sinh chung phải gánh chịu cùng với các đối tác góp vốn liên
doanh khác từ hoạt động của liên doanh;
(d) Những khoản thu nhập từ việc bán hoặc sử dụng phần sản phẩm được chia từ liên
doanh cùng với phần giá bán phát sinh được phân chia từ hoạt động của liên doanh;
(e) Những khoản giá bán phát sinh liên quan tới việc góp vốn liên doanh.
17. Mỗi bên góp vốn liên doanh phải phản ánh trong BCTC những yếu tố liên quan tới tài
sản được đồng kiểm soát:
(a) Phần vốn góp vào tài sản được đồng kiểm soát, được phân loại dựa trên tính chất của tài
sản chứ ko phân loại như một dạng đầu tư. Ví dụ: Đường ống dẫn dầu do các đối tác góp
vốn liên doanh đồng kiểm soát được xếp vào khoản mục tài sản nhất mực hữu hình;
(b) Những khoản nợ phải trả phát sinh của mỗi bên góp vốn liên doanh, ví dụ: Nợ phải trả phát
sinh trong việc bỏ tiền sắm phần tài sản để góp vào liên doanh;
(c) Phần nợ phải trả phát sinh chung phải chịu cùng với các đối tác góp vốn liên doanh khác từ
hoạt động của liên doanh;
(d) Những khoản thu nhập từ việc bán hoặc sử dụng phần sản phẩm được chia từ liên
doanh cùng với phần giá bán phát sinh được phân chia từ hoạt động của liên doanh;

(e) Những khoản giá bán phát sinh liên quan tới việc góp vốn liên doanh, ví dụ: Những khoản chi
phí liên quan tới tài sản đã góp vào liên doanh và việc bán sản phẩm được chia.
18. Việc hạch toán tài sản được đồng kiểm soát phản ánh nội dung, thực trạng kinh tế và thường là
hình thức pháp lý của liên doanh. Những ghi chép kế toán riêng lẻ của liên doanh chỉ giới hạn
trong những giá bán phát sinh chung mang liên quan tới tài sản đồng kiểm soát bởi các đối tác góp vốn
liên doanh và cuối cùng do các đối tác góp vốn liên doanh chịu theo phần được chia đã thoả thuận.
Trong trường hợp này liên doanh ko phải lập sổ kế toán và BCTC riêng. Tuy nhiên, các đối tác góp vốn liên doanh mang thể mở sổ kế toán để theo dõi và giám định hiệu quả hoạt
động kinh doanh trong việc tham gia liên doanh.
Hợp đồng liên doanh dưới hình thức thành lập hạ tầng kinh doanh được đồng kiểm soát bởi những
bên góp vốn liên doanh
19. Hạ tầng kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các đối tác góp vốn liên doanh (hạ tầng được đồng kiểm
soát) đòi hỏi phải mang sự thành lập một hạ tầng kinh doanh mới. Hoạt động của hạ tầng này cũng
giống như hoạt động của những doanh nghiệp khác, chỉ khác là thỏa thuận bằng hợp đồng giữa những
bên góp vốn liên doanh quy định quyền đồng kiểm soát của họ đối với những hoạt động kinh tế của
hạ tầng này.
20. Hạ tầng kinh doanh được đồng kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản, những khoản nợ phải trả,
thu nhập và giá bán phát sinh tại đơn vị mình. Hạ tầng kinh doanh này sử dụng tên của liên doanh
trong những hợp đồng, giao dịch kinh tế và huy động nguồn lực tài chính phục vụ cho những mục đích
của liên doanh. Mỗi bên góp vốn liên doanh mang quyền thừa hưởng một phần kết quả hoạt động
của hạ tầng kinh doanh hoặc được chia sản phẩm của liên doanh theo thỏa thuận của hợp đồng
liên doanh.
21. Ví dụ một hạ tầng kinh doanh được đồng kiểm soát:
(a) Hai đơn vị trong nước hợp tác bằng cách góp vốn thành lập một hạ tầng kinh doanh mới do
hai đơn vị đó đồng kiểm soát để kinh doanh trong một ngành nghề nào đó;
(b) Một đơn vị đầu tư ra nước ngoài cùng góp vốn với một đơn vị ở nước đó để thành lập một
hạ tầng kinh doanh mới do hai đơn vị này đồng kiểm soát;
(c) Một đơn vị nước ngoài đầu tư vào trong nước cùng góp vốn với một đơn vị trong nước để
thành lập một hạ tầng kinh doanh mới do hai đơn vị này đồng kiểm soát.
22. Một số trường hợp, hạ tầng kinh doanh được đồng kiểm soát về bản tính giống như những hình thức
liên doanh hoạt động được đồng kiểm soát hoặc tài sản được đồng kiểm soát. Ví dụ: các đối tác
góp vốn liên doanh mang thể chuyển giao một tài sản được đồng kiểm soát, như ống dẫn dầu, vào
hạ tầng kinh doanh được đồng kiểm soát vì những mục đích khác nhau. Tương tự tương tự, các đối tác
góp vốn liên doanh mang thể đóng góp vào hạ tầng kinh doanh được đồng kiểm soát một số tài sản
mà những tài sản này sẽ chịu sự quản lý chung. Một số hoạt động được đồng kiểm soát mang thể là
việc thành lập một hạ tầng kinh doanh được đồng kiểm soát để thực hiện một số hoạt động như
thiết kế mẫu mã, nghiên cứu thị trường tiêu thụ, nhà sản xuất sau bán hàng.
23. Hạ tầng kinh doanh được đồng kiểm soát phải tổ chức công việc kế toán riêng như những doanh
nghiệp khác theo quy định của pháp luật hiện hành về kế toán.
24. Các đối tác góp vốn liên doanh góp vốn bằng tiền hoặc bằng những tài sản khác vào liên doanh. Phần
vốn góp này phải được ghi sổ kế toán của bên góp vốn liên doanh và phải được phản ánh trong
những BCTC như một khoản mục đầu tư vào hạ tầng kinh doanh được đồng kiểm soát.
Con số tài chính riêng của bên góp vốn liên doanh
25. Bên góp vốn liên doanh lập và trình bày khoản vốn góp liên doanh trên BCTC riêng
theo phương pháp giá gốc.
Con số tài chính thống nhất của các đối tác góp vốn liên doanh
26. Nếu bên góp vốn liên doanh lập BCTC thống nhất thì trong BCTC thống nhất
phải báo cáo phần vốn góp của mình vào hạ tầng kinh doanh được đồng kiểm soát theo phương
pháp vốn chủ sở hữu.
27. Bên góp vốn liên doanh ngừng sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu kể từ ngày bên góp vốn
liên doanh kết thúc quyền đồng kiểm soát hoặc ko mang tác động đáng kể đối với hạ tầng kinh
doanh được đồng kiểm soát.
Trường hợp ngoại trừ đối với phương pháp vốn chủ sở hữu
28. Bên góp vốn liên doanh phải hạch toán những khoản vốn góp sau đây theo phương pháp giá gốc:
(a) Khoản vốn góp vào hạ tầng kinh doanh được đồng kiểm soát được sắm và giữ lại để bán
trong tương lai sắp (dưới 12 tháng); và
(b) Khoản vốn góp vào hạ tầng kinh doanh được đồng kiểm soát hoạt động trong điều kiện mang
nhiều hạn chế khó tính trong tương lai làm giảm đáng kể khả năng chuyển vốn về bên góp vốn
liên doanh.
29. Việc sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu là ko hợp lý nếu phần vốn góp vào hạ tầng kinh
doanh được đồng kiểm soát được sắm và giữ lại để bán từ thời kì dưới 12 tháng.
Điều này cũng ko hợp lý lúc hạ tầng kinh doanh hoạt động trong điều kiện mang nhiều hạn chế
khó tính trong tương lai làm giảm đáng kể khả năng chuyển vốn về bên góp vốn liên doanh.
30. Trường hợp hạ tầng kinh doanh được đồng kiểm soát trở thành tổ chức con của một bên góp vốn
liên doanh, thì bên góp vốn liên doanh này phải hạch toán những khoản vốn góp liên doanh của
mình theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 25 “Con số tài chính thống nhất và kế toán khoản
đầu tư vào tổ chức con”.
Nghiệp vụ giao dịch giữa bên góp vốn liên doanh và liên doanh
31. Trường hợp bên góp vốn liên doanh góp vốn bằng tài sản vào liên doanh thì việc hạch toán những
khoản lãi hay lỗ từ nghiệp vụ giao dịch này phải phản ánh được bản tính của nó.
Nếu bên góp vốn liên doanh đã chuyển quyền sở hữu tài sản thì bên góp vốn liên doanh chỉ
được hạch toán phần lãi hoặc lỗ mang thể xác định tương ứng cho phần lợi ích của các đối tác góp
vốn liên doanh khác.
Bên góp vốn liên doanh phải hạch toán toàn bộ trị giá bất kỳ khoản lỗ nào nếu việc góp
vốn bằng tài sản được thực hiện với trị giá giám định lại thấp hơn trị giá thuần mang thể thực
hiện được của tài sản lưu động hoặc trị giá còn lại của tài sản nhất mực.
32. Trường hợp bên góp vốn liên doanh bán tài sản cho liên doanh thì việc hạch toán những khoản lãi
hay lỗ từ nghiệp vụ giao dịch này phải phản ánh được bản tính của nó.
Nếu bên góp vốn liên doanh đã chuyển quyền sở hữu tài sản và tài sản này được liên doanh giữ lại chưa bán cho bên thứ ba độc lập thì bên góp vốn liên doanh chỉ được hạch toán phần lãi hoặc lỗ mang thể xác định tương ứng cho phần lợi ích của các đối tác góp vốn liên
doanh khác.
Nếu liên doanh bán tài sản này cho bên thứ ba độc lập thì bên góp vốn liên doanh được ghi nhận phần lãi, lỗ thực tế phát sinh từ nghiệp vụ bán tài sản cho liên doanh.
Bên góp vốn liên doanh phải hạch toán toàn bộ trị giá bất kỳ khoản lỗ nào nếu việc bán tài
sản cho liên doanh được thực hiện với giá thấp hơn trị giá thuần mang thể thực hiện được
của tài sản lưu động hoặc trị giá còn lại của tài sản nhất mực.
33. Trường hợp bên góp vốn liên doanh sắm tài sản của liên doanh thì việc hạch toán những khoản lãi
hay lỗ từ nghiệp vụ giao dịch này phải phản ánh được bản tính của nghiệp vụ đó.
Nếu bên góp vốn liên doanh sắm tài sản của liên doanh và chưa bán lại tài sản này cho một bên thứ ba độc lập thì bên góp vốn liên doanh đó ko phải hạch toán phần lãi của mình trong liên doanh thu được từ giao dịch này.
Nếu bên góp vốn liên doanh bán tài sản cho một bên thứ ba độc lập thì được ghi nhận phần lãi thực tế tương ứng với lợi ích của mình trong liên doanh.
Bên góp vốn liên doanh phải hạch toán phần lỗ của mình trong liên doanh phát sinh từ giao dịch này theo phương pháp hạch toán phần lãi trình bày ở đoạn này, trừ lúc những khoản lỗ này đã được ghi nhận ngay do giá sắm thấp hơn trị giá thuần mang thể thực hiện được của tài sản lưu động hoặc trị giá còn lại của tài sản nhất mực.
Con số phần vốn góp liên doanh trong BCTC của nhà đầu tư
34. Nhà đầu tư trong liên doanh nhưng ko mang quyền đồng kiểm soát, phải hạch toán phần vốn góp liên doanh tuân theo quy định của chuẩn mực kế toán “Phương tiện tài chính”. Trường hợp nhà đầu tư mang tác động đáng kể trong liên doanh thì được hạch toán theo Chuẩn mực kế toán số 07 “Kế toán những khoản đầu tư vào tổ chức liên kết”.
Trình bày BCTC
35. Bên góp vốn liên doanh phải trình bày tổng trị giá của những khoản nợ ngẫu nhiên, trừ lúc khả năng
lỗ là thấp và tồn tại riêng biệt với trị giá của những khoản nợ ngẫu nhiên khác, như sau:
(a) Bất kỳ khoản nợ ngẫu nhiên mà bên góp vốn liên doanh phải gánh chịu liên quan tới phần vốn của bên góp vốn liên doanh góp vào liên doanh và phần mà bên góp vốn liên doanh cùng phải gánh chịu với các đối tác góp vốn liên doanh khác từ mỗi khoản nợ ngẫu nhiên;
(b) Phần những khoản nợ ngẫu nhiên của liên doanh mà bên góp vốn liên doanh phải chịu trách nhiệm một cách ngẫu nhiên;
(c) Những khoản nợ ngẫu nhiên phát sinh do bên góp vốn liên doanh phải chịu trách nhiệm một cách ngẫu nhiên đối với những khoản nợ của các đối tác góp vốn liên doanh khác trong liên doanh.
36. Bên góp vốn liên doanh phải trình bày riêng biệt tổng trị giá của những khoản cam kết sau đây theo phần vốn góp vào liên doanh của bên góp vốn liên doanh với những khoản cam kết khác:
(a) Bất kỳ khoản cam kết về tiền vốn nào của bên góp vốn liên doanh liên quan tới phần vốn góp của họ trong liên doanh và phần bên góp vốn liên doanh phải gánh chịu trong cam kết về tiền vốn với các đối tác góp vốn liên doanh khác;
(b) Phần cam kết về tiền vốn của bên góp vốn liên doanh trong liên doanh.
37. Bên góp vốn liên doanh phải trình bày chi tiết những khoản vốn góp trong những liên doanh quan yếu
mà bên góp vốn liên doanh tham gia.
38. Bên góp vốn liên doanh ko lập BCTC thống nhất, vì ko mang những tổ chức con mà
phải trình bày những thông tin tài chính theo yêu cầu quy định ở đoạn 35, 36 và 37.
39. Bên góp vốn liên doanh ko mang tổ chức con ko lập BCTC thống nhất và phải cung
cấp những thông tin liên quan tới khoản vốn góp của họ trong liên doanh như những bên góp vốn
liên doanh mang tổ chức con./.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 19:05:46.

Bình luận