Nguyên nhân chủ quan gây ra hạn chế dẫn đến những tồn tại, hạn chế của từng nhóm chính sách

Những hạn chế, tồn tại trong ban hành và thực thi chính sách kinh tế của Nhà nước của Trung ương cũng như của Hải Phòng ban hành vẫn mang nặng tư duy “bao cấp”, “xin cho” của thời kỳ kế hoạch hoá tập trung và do đó ko thể khắc phục với hiệu quả những vấn đề trong thời đại khó khăn toàn cầu. Những vấn đề về trật tự, thủ tục và tổ chức xây dựng chính sách với liên quan lẫn nhau và là nguyên nhân phát sinh tính hình thức và thiếu thông minh, chưa đáp ứng với yêu cầu của xã hội trong hoạch định chính sách. Thiếu sự tham gia của khu vực doanh nghiệp tư nhân và những nhóm chịu sự tác động trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách: Trật tự hoạch định chính sách ở Hải Phòng thường vẫn mang tính chất trật tự đóng, diễn ra trong nội bộ những cơ quan Chính quyền với sự tham gia rất ít của các đối tác liên quan.

Rate this post

Bình luận