Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh giá thành đầu tư XDCB (Bao gồm giá thành sắm sắm TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa to, cải tạo, nâng cấp TSCĐ) và tình hình quyết toán vốn đầu tư XDCB ở những doanh nghiệp mang tiến hành công việc sắm sắm TSCĐ, đầu tư XDCB, sửa chữa to TSCĐ.

Công việc đầu tư XDCB và sửa chữa to TSCĐ của doanh nghiệp mang thể thực hiện được theo phương thức giao thầu hoặc tự làm. Ở những doanh nghiệp tiến hành đầu tư XDCB theo phương thức tự làm thì tài khoản này phản ánh cả giá thành phát sinh trong quá trình xây lắp, sửa chữa.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Mức giá đầu tư XDCB là toàn bộ giá thành cần thiết để xây dựng mới hoặc sửa chữa cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật dự án. Mức giá đầu tư XDCB được xác định trên hạ tầng khôí lượng công việc, hệ thống định mức, mục tiêu kinh tế- kỹ thuật và những chế độ chính sách của Nhà nước, đồng thời phải thích hợp những yếu tố khách quan của thị trường trong từng thời kỳ và được thực hiện theo quy chế về quản lý đầu tư XDCB. Mức giá đầu tư XDCB, bao gồm:
– Mức giá xây lắp;
– Mức giá thiết bị;
– Mức giá khác.
Tài khoản 241 được mở chi tiết theo từng dự án, hạng mục dự án và ở mỗi hạng mục dự án phải được hạch toán chi tiết theo từng nội dung giá thành đầu tư XDCB và được theo dõi luỹ kế kể từ lúc khởi công tới lúc dự án, hạng mục dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

2. Lúc đầu tư XDCB những giá thành xây lắp, giá thành thiết bị thường tính trực tiếp cho từng đối tượng tài sản, những giá thành quản lý dự án và giá thành khác thường được chi chung. Chủ đầu tư phải tiến hành tính toán, phân bổ giá thành quản lý dự án và những giá thành khác cho từng đối tượng tài sản theo nguyên tắc:

– Những giá thành quản lý dự án và giá thành khác liên quan trực tiếp tới đối tượng tài sản nào thì tính trực tiếp cho đối tượng đó;

– Những giá thành quản lý dự án và giá thành khác chi chung mang liên quan tới nhiều đối tượng tài sản thì phải phân bổ theo những tiêu thức thích hợp.

3. Trường hợp dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng quyết toán dự án chưa được duyệt thì doanh nghiệp ghi tăng ng TSCĐ theo giá tạm tính (giá tạm tính phải căn cứ vào giá thành thực tế đã bỏ ra để mang được TSCĐ) để trích khấu hao, nhưng sau đó phải điều chỉnh theo quyết toán được duyệt.

4. Mức giá sửa chữa to TSCĐ phát sinh thực tế mang thể được hạch toán trực tiếp vào giá thành sản xuất, kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Nếu giá thành sửa chữa to TSCĐ trong kỳ phát sinh mang trị giá to và liên quan tới nhiều kỳ sản xuất, kinh doanh thì mang thể phân bổ dần vào giá thành sản xuất, kinh doanh. Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang, mang 3 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 2411 – Tậu sắm TSCĐ: Phản ánh giá thành sắm sắm TSCĐ và tình hình quyết toán giá thành sắm sắm TSCĐ trong trường hợp phải qua lắp đặt, chạy thử trước lúc đưa vào sử dụng (Kể cả sắm TSCĐ mới hoặc đã qua sử dụng). Nếu sắm sắm TSCĐ về phải đầu tư, trang bị thêm mới sử dụng được thì mọi giá thành sắm sắm, trang bị thêm cũng được phản ánh vào tài khoản này.

– Tài khoản 2412 – Xây dựng cơ bản: Phản ánh giá thành đầu tư XDCB và tình hình quyết toán vốn đầu tư XDCB. Tài khoản này được mở chi tiết cho từng dự án, hạng mục dự án (Theo đối tượng tài sản hình thành qua đầu tư) và mỗi đối tượng tài sản phải theo dõi chi tiết từng nội dung giá thành đầu tư XDCB.

– Tài khoản 2413 – Sửa chữa to TSCĐ: Phản ánh giá thành sản xuất to TSCĐ và tình hình quyết toán giá thành sửa chữa to TSCĐ. Trường hợp sửa chữa thường xuyên TSCĐ thì ko hạch toán vào tài khoản này mà tính thẳng vào giá thành sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 241- XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

Bên Nợ:

– Mức giá đầu tư XDCB, sắm sắm, sửa chữa to TSCĐ phát sinh (TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình);
– Mức giá cải tạo, nâng cấp TSCĐ;
– Mức giá sắm sắm dị đồng sản đầu tư (Trường hợp cần mang giai đoạn đầu tư XD);
– Mức giá đầu tư XDCB bất động sản đầu tư;
– Mức giá phát sinh sau ghi nhận ban sơ TSCĐ, bất động sản đầu tư.

Bên Với:

– Trị giá TSCĐ hình thành qua đầu tư XDCB, sắm sắm đã hoàn thành đưa vào sử dụng;
– Trị giá dự án bị loại bỏ và cac khoản giá thành duyệt bỏ khác kết chuyển lúc quyết toán được duyệt;
– Trị giá dự án sửa chữa to TSCĐ hoàn thành, kết chuyển lúc quyết toán được duyệt;
– Trị giá bất động sản đầu tư hình thành qua đầu tư XDCB, sắm sắm đã hoàn thành;
– Kết chuyển giá thành phát sinh sau ghi nhận ban sơ TSCĐ, bất động sản đầu tư vào những tài khoản liên quan.

Số dư bên Nợ:

– Mức giá đầu tư XDCB và sửa chữa to TSCĐ dở dang;
– Trị giá dự án XD và sửa chữa to TSCĐ đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng hoặc quyết toán chưa được duyệt;
– Trị giá bất động sản đầu tư đang đầu tư xây dựng dở dang.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

I. Kế toán giá thành đầu tư xdcb theo phương thức giao thầu:

A. Kế toán quá trình đầu tư XDCB:

1. Nhận khối lượng XDCB, khối lượng sửa chữa to TSCĐ hoàn thành do bên nhận thầu bàn giao tiêu dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, căn cứ hợp đồng giao thầu, biên bản nghiệm thu khối lượng XDCB hoàn thành, hoá đơn bán hàng, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412, 2413)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu mang)
Với TK 331 – Phải trả cho người bán.

2. Lúc sắm thiết bị đầu tư XDCB, nếu TSCĐ hình thành để tiêu dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, căn cứ hoá đơn, phiếu nhập kho, ghi:

Nợ TK 152 – Vật liệu, vật liệu (Giá sắm chưa mang thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Với TK 331 – Phải trả cho người bán (Tổng giá trả tiền).

– Trường hợp chuyển thẳng thiết bị ko cần lắp đặt tới địa điểm thi công giao cho bên nhận thầu, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Với TK 331 – Phải trả cho người bán
Với TK 151 – Hàng sắm đang đi đường.

3. Trả tiền cho người nhận thầu, người sản xuất vật tư, hàng hoá, nhà cung cấp mang liên quan tới đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán.
Với những TK 111, 112,…

4. Xuất thiết bị đầu tư XDCB ủy quyền bên nhận thầu:

4.1. Đối với thiết bị ko cần lắp, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang
Với TK 152 – Vật liệu, vật liệu (Chi tiết thiết bị trong kho).

4.2. Đối với thiết bị cần lắp:

– Lúc xuất thiết bị ủy quyền bên nhận thầu, ghi:

Nợ TK 152 – Vật liệu, vật liệu (Chi tiết thiết bị đưa đi lắp)
Với TK 152 – Vật liệu, vật liệu (Chi tiết thiết bị trong kho).

– Lúc mang khối lượng lắp đặt hoàn thành của bên B bàn giao, được nghiệm thu và chấp nhận trả tiền, thì trị giá thiết bị đưa đi lắp mới được tính vào giá thành đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412)
Với TK 152 – Vật liệu, vật liệu (Chi tiết thiết bị đưa đi lắp).

5. Lúc phát sinh giá thành khác, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (Nếu mang)
Với những TK 111, 112, 331, 341,…

6. Đối với chủ đầu tư mang sử dụng ngoại tệ trong hoạt động đầu tư XD thì căn cứ vào hoạt động đầu tư xây dựng đó thực hiện ở giai đoạn trước hoạt động (Chưa tiến hành sản xuất, kinh doanh) hay thực hiện ở giai đoạn đã tiến hành sản xuất, kinh doanh để hạch toán như sau:

6.1. Trường hợp phát sinh trong hoạt động XDCB của giai đoạn trước hoạt động:

– Lúc phát sinh những giá thành đầu tư XDCB bằng ngoại tệ, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (Theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch) (2412)
Với những TK 111, 112,…(Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)
Với TK 331 – Phải trả cho người bán (Theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch)
Với những TK 152, 153,…
Với TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4132) (Chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán nhỏ hơn tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch- Lãi tỷ giá hối đoái).

Trường hợp chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán to hơn tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch thì ghi Nợ TK 413- “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” (Lỗ tỷ giá hối đoái).

– Lúc dự án hoàn thành bàn giao được đưa vào sử dụng, quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt, kế toán kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong quá trình đầu tư XDCB theo số dư TK 413 (4132) tính ngay vào giá thành tài chính hoặc doanh thu hoạt động tài chính, hoặc kết chuyển sang TK TK 242- Mức giá trả trước dài hạn (Nếu lỗ tỷ giá hối đoái to), hoặc TK 3378- “Doanh thu chưa thực hiện” (Nếu lãi tỷ giá hối đoái to) để phân bổ trong thời kì tối đa là 5 năm (Những bút toán xem ở phần hướng dẫn TK 413- “Chênh lệch tỷ giá hối đoái”).

6.2. Trường hợp phát sinh trong hoạt động XDCB của giai đoạn sản xuất, kinh doanh:

– Lúc phát sinh những giá thành đầu tư XDCB bằng ngoại tệ, ghi:
Nợ TK 241 – XDCB dở dang (Theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch) (2412)
Với những TK 111, 112,…(Theo tỷ giá , ghi sổ kế toán)
Với TK 331 – Phải trả cho người bán (Theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch)
Với TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính. (Chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán nhỏ hơn tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch- Lãi tỷ giá hối đoái).

– Trường hợp chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán to hơn tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch thì ghi Nợ TK 635- “Mức giá tài chính” (Lỗ tỷ giá hối đoái).

B- Kế toán lúc dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng:

1. Lúc dự án hoàn thành, việc nghiệm thu tổng thể được thực hiện xong, tài sản được bàn giao và đưa vào sử dụng: Nếu quyết toán được duyệt ngay thì căn cứ vào trị giá tài sản hình thành qua đầu tư được duyệt để ghi sổ. Nếu quyết toán chưa được duyệt thì ghi tăng trị giá của tài sản hình thành qua đầu tư theo giá tạm tính (Giá tạm tính là co thực tế đã bỏ ra để mang được tài sản, căn cứ vào tài khoản 241 để xác định giá tạm tính). Cả 2 trường hợp đều ghi như sau:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình
Nợ những TK 152, 153,…
Với TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (Trị giá được duyệt hoặc tạm tính).

2. Lúc quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành được duyệt thì kế toán điều chỉnh lại giá tạm tính theo trị giá tài sản được duyệt:

– Nếu trị giá tài sản hình thành qua đầu tư XDCB được duyệt mang trị giá to hơn giá tạm tính, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình
Nợ những TK 152, 153,…
Nợ TK 138 – Phải thu khác (Phần giá thành xin duyệt bỏ ko được duyệt phải thu hồi)
Với TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (Chênh lệch giá được duyệt to hơn giá tạm tính).

– Nếu trị giá tài sản hình thành qua đầu tư XDCB được duyệt mang trị giá nhỏ hơn giá tạm tính, ghi trái lại bút toán trên.

– Nếu TSCĐ đầu tư bằng tài chính đầu tư XDCB hoặc quỹ đầu tư phát triển thì đồng thời ghi:

Nợ TK 441 – Tài chính đầu tư XDCB
Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển
Với TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (Những khoản thiệt hại được duyệt bỏ) (Nếu mang)
Với TK 411 – Tài chính kinh doanh (Theo trị giá tài sản hình thành qua đầu tư XDCB được duyệt).
(Nếu đầu tư XDCB bằng chính tài chính kinh doanh thì ko ghi bút toán đồng thời này).

3. Trường hợp dự án đã hoàn thành, nhưng chưa làm thủ tục bàn giao để đưa vào sử dụng, đang chờ lập hoặc duyệt quyết toán thì kế toán phải mở sổ chi tiết Tài khoản 241- “Xây dựng cơ bản dở dang”, theo dõi riêng dự án hoàn thành chờ bàn
giao và duyệt quyết toán.

C. Kế toán xây dựng cơ bản bất động sản đầu tư:

1. Lúc sắm bất động sản về cần phải tiếp tục đầu tư thêm để đưa bất động sản tới trạng thái sẵn sàng sử dụng, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (Nếu mang)
Với những TK 111, 112, 331,…

2. Lúc phát sinh những giá thành đầu tư xây dựng BĐS, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Với những TK 111, 112, 152, 153, 142, 141, 242,…

3. Lúc quá trình xây dựng cơ bản bất động sản hoàn thành bàn giao, ghi:

Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư (Nếu đủ điều kiện là bất động sản đầu tư)
Nợ TK 156 – Hàng hoá (Hàng hoá BĐS) (Nếu BĐS được nắm giữ để bán)
Với TK 241 – XDCB dở dang (2411).

4. Lúc phát sinh giá thành nâng cấp, cải tạo mà xét thấy giá thành đó mang khả năng kiên cố làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được giám định ban sơ hoặc bao gồm trong nghĩa vụ của doanh nghiệp phải chịu những giá thành cần thiết sẽ phát sinh để đưa bất động sản đầu tư tới trạng thái sẵn sàng hoạt động thì được , ghi tăng nguyên giá bất động sản đầu tư:

– Tập hợp giá thành nâng cấp, cải tạo bất động sản đầu tư thực tế phát sinh , ghi:

Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Với những TK 111, 112, 152, 153, 331,…..

– Lúc kết thúc hoạt động sửa chữa, nâng cấp bất động sản đầu tư, bàn giao ghi tăng nguyên giá bất động sản đầu tư, ghi:

Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư
Với TK 241 -Xây dựng cơ bản dở dang.

II. Kế toán giá thành đầu tư XDCB theo phương thức tự làm:

1. Trường hợp kế toán đầu tư XDCB được tiến hành trong cùng một hệ thống sổ kế toán của doanh nghiệp:

1.1. Phản ánh giá thành đầu tư XDCB thực tế phát sinh:

– Trường hợp dự án xây dựng hoàn thành phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, lúc phát sinh giá thành, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (Giá sắm ko mang thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Với những TK 111, 112, 152,…(Tổng giá trả tiền).

– Trường hợp dự án xây dựng hoàn thành phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, hoặc ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, lúc phát sinh giá thành, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (Tổng giá trả tiền) (2412)
Với những TK 111, 112, 152,…(Tổng giá trả tiền).

1.2. Lúc dự án xây dựng hoàn thành và quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt, kế toán hạch toán những bút toán như hướng dẫn tại Mục II và Mục III.

1.3. Kế toán cần chú ý lúc quyết toán vốn đầu tư được duyệt, căn cứ vào nguồn đầu tư và mục đích đầu tư để ghi:

a) Trường hợp TSCĐ tình hình tiêu dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh bằng tài chính đầu tư XDCB (Ngân sách NN cấp) hoặc bằng nguồn Quỹ đầu tư phát triển, lúc quyết toán vốn đầu tư được duyệt, ghi:

Nợ TK 441 – Tài chính đầu tư XDCB
Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển
Với TK 411 – Tài chính kinh doanh.

b) Đối với TSCĐ hình thành bằng quỹ phúc lợi và tiêu dùng vào mục đích phúc lợi, lúc chủ đầu tư được quyết toán vốn đầu tư, kế toán ghi tăng quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ, ghi:

Nợ TK 4312 – Quỹ phúc lợi
Với TK 4313 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.

III. Kế toán sửa chữa to TSCĐ:

Công việc sửa chữa to TSCĐ của doanh nghiệp cũng mang thể tiến hành theo phương thức tự làm hoặc giao thầu.

1. Theo phương thức tự làm.

1.1. Lúc giá thành sửa chữa to phát sinh được tập hợp vào bên Nợ TK 241- “XDCB dở dang” (2413) và được chi tiết cho từng dự án, công việc sửa chữa to TSCĐ. Căn cứ vào cứ vào chứng từ phát sinh giá thành để hạch toán.

– Nếu sửa chữa to TSCĐ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2413) (Giá sắm chưa mang thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Với những TK 111, 112, 152, 214,…(Tổng giá trả tiền).

– Nếu sửa chữa to TSCĐ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, hoặc ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2413) (Tổng giá trả tiền)
Với những TK 111, 112, 152, 214, 334,… (Tổng giá trả tiền).

1.2. Lúc dự án sửa chữa to đã hoàn thành, kế toán phải tính giá thành thực tế của từng dự án sửa chữa to để quyết toán số giá thành này theo những trường hợp sau:

– Trường hợp giá thành sửa chữa to TSCĐ mang trị giá nhỏ, kết chuyển toàn bộ vào giá thành sản xuất, kinh doanh trong kỳ mang hoạt động sửa chữa to TSCĐ, ghi:

Nợ TK 623 – Mức giá sử dụng máy thi công
Nợ TK 627 – Mức giá sản xuất chung
Nợ TK 641 – Mức giá bán hàng
Nợ TK 642 – Mức giá quản lý kinh doanh
Với TK 241 – XDCB dở dang (2413).

– Trường hợp giá thành sửa chữa to TSCĐ mang trị giá to liên quan tới nhiều kỳ sản xuất, kinh doanh, lúc công việc sửa chữa to hoàn thành, tiến hành kết chuyển toàn bộ vào tài khoản giá thành trả trước (Phân bổ dần) hoặc giá thành phải trả (Trường hợp đã trích trước giá thành sửa chữa to) về sửa chữa to TSCĐ, ghi:

Nợ TK 142 – Mức giá trả trước ngắn hạn
Nợ TK 242 – Mức giá trả trước dài hạn
Nợ TK 335 – Mức giá phải trả
Với TK 241 – XDCB dở dang (2413).

2. Theo phương thức giao thầu:

– Lúc nhận khối lượng sữa chữa to do bên nhận thầu bàn giao, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2413)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Với TK 331 – Phải trả cho người bán.

– Những bút toán kết chuyển giá thành sửa chữa to giốn như phương thức tự làm.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 01:40:41.

Bình luận