Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Điều kiện cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán (Điều 21 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011 và Điều 5, 6, 7 Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 mang hiệu lực từ 01/5/2012 (sau đây gọi là NĐ 17/2012/NĐ-CP)

Để được kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán thì từng loại hình DNKT phải thoả mãn những điều kiện theo quy định như sau:

(1) Tổ chức TNHH hai thành viên trở lên lúc đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán phải mang đủ những điều kiện sau đây (Khoản 1 Điều 21 Luật Kiểm toán độc lập):

a) Với Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng thực đầu tư theo quy định của pháp luật;

b) Với ít nhất năm KTV hành nghề, trong đó tối thiểu phải mang hai thành viên góp vốn;

c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Tổ chức TNHH phải là KTV hành nghề;

d) Bảo đảm vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

đ) Phần vốn góp của thành viên là tổ chức ko được vượt quá mức do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là KTV hành nghề.

* Nghị định số 17/2012/NĐ-CP (Điều 5, Điều 6 và Điều 7) quy định về vốn pháp định, thành viên là tổ chức và mức vốn góp của KTV hành nghề đối với Tổ chức TNHH hai thành viên trở lên như sau:

   – Vốn pháp định đối với Tổ chức TNHH hai thành viên trở lên:

+ Vốn pháp định đối với Tổ chức TNHH là 3 (ba) tỷ đồng Việt Nam; từ ngày 01/01/2015, vốn pháp định là 5 (năm) tỷ đồng Việt Nam.

+ Trong quá trình hoạt động, tổ chức TNHH phải luôn duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán ko thấp hơn mức vốn pháp định là 3 tỷ đồng và 5 tỷ đồng từ ngày 01/01/2015. DNKT phải bổ sung vốn nếu vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán thấp hơn mức vốn pháp định trong thời kì 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

  – Thành viên là tổ chức của Tổ chức TNHH hai thành viên trở lên:

+ Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của tổ chức TNHH kiểm toán hai thành viên trở lên. Trường hợp mang nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vốn góp của những tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của tổ chức TNHH kiểm toán hai thành viên trở lên.

+ Thành viên là tổ chức phải cử một người làm đại diện cho tổ chức vào Hội đồng thành viên. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là KTV và phải đăng ký hành nghề tại DNKT mà tổ chức tham gia góp vốn.

+ KTV hành nghề là người đại diện của thành viên là tổ chức ko được tham gia góp vốn vào DNKT đó với tư cách tư nhân.

– Mức vốn góp của KTV hành nghề:

+ Tổ chức TNHH kiểm toán phải mang ít nhất 2 (hai) thành viên góp vốn là KTV đăng ký hành nghề tại tổ chức. Vốn góp của những KTV hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của tổ chức.

+ KTV hành nghề ko được đồng thời là thành viên góp vốn của hai DNKT trở lên.

(2) Tổ chức hợp danh lúc đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán phải mang đủ những điều kiện sau đây (Khoản 2 Điều 21 Luật Kiểm toán độc lập):

a) Với Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng thực đầu tư theo quy định của pháp luật;

b) Với ít nhất năm KTV hành nghề, trong đó tối thiểu phải mang hai thành viên hợp danh;

c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của tổ chức hợp danh phải là KTV hành nghề;

(3) Doanh nghiệp tư nhân lúc đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán phải mang đủ những điều kiện sau đây (Khoản 3 Điều 21 Luật Kiểm toán độc lập):

a) Với Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng thực đầu tư theo quy định của pháp luật;

b) Với ít nhất năm KTV hành nghề, trong đó mang chủ doanh nghiệp tư nhân;

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là Giám đốc.

(4) Chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam lúc đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán phải mang đủ những điều kiện sau đây (Khoản 4 Điều 21 Luật Kiểm toán độc lập):

a) DNKT nước ngoài được phép cung ứng nhà sản xuất kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật của nước nơi DNKT nước ngoài đặt trụ sở chính;

b) Với ít nhất hai KTV hành nghề, trong đó mang Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh;

c) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh DNKT nước ngoài ko được giữ chức vụ quản lý, quản lý doanh nghiệp khác tại Việt Nam;

d) DNKT nước ngoài phải mang văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam;

đ) DNKT nước ngoài phải bảo đảm duy trì vốn ko thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ.

* Nghị định số 17/2012/NĐ-CP (Điều 8) quy định về vốn tối thiểu của DNKT nước ngoài và vốn được cấp của chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam như sau:

– DNKT nước ngoài đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán cho chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam phải mang vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán tại thời khắc kết thúc năm tài chính sắp nhất với thời khắc đề nghị cấp giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán cho chi nhánh tối thiểu tương đương 500.000 (năm trăm nghìn) đô la Mỹ Mỹ.

– Vốn được cấp của chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam ko thấp hơn mức vốn pháp định đối với tổ chức TNHH là 3 (ba) tỷ đồng Việt Nam, từ ngày 01/01/2015 là 5 (năm) tỷ đồng Việt Nam.

– Trong quá trình hoạt động DNKT nước ngoài phải duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán và vốn được cấp của chi nhánh tại Việt Nam ko thấp hơn mức vốn 500.000 đô la Mỹ Mỹ. DNKT nước ngoài, chi nhánh DNKT nước ngoài phải bổ sung vốn nếu vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán của DNKT nước ngoài và của chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam thấp hơn mức vốn 500.000 đô la Mỹ Mỹ trong thời kì 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

(5) Trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày đăng ký kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán mà DNKT, chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam ko được cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán thì phải làm thủ tục xóa ngành nghề kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán.

(6) Trong thời hạn hai năm, kể từ ngày Luật Kiểm toán độc lập mang hiệu lực, doanh nghiệp cung ứng nhà sản xuất kiểm toán trước ngày Luật Kiểm toán độc lập mang hiệu lực bảo đảm những điều kiện theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập và NĐ 17/2012/NĐ-CP được cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh nhà sản xuất kiểm toán.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 22:01:54.

Bình luận