Cách thức tăng trưởng xanh

Hiện nay vẫn chưa mang sự thống nhất về khái niệm TTX. Khái niệm TTX được nhiều tổ chức đưa ra. Một số khái niệm tiêu biểu về TTX như Bảng 1.1:

Từ những khái niệm trên, mang thể thấy rằng khái niệm TTX của OECD, WB, UNESCAP nhấn mạnh theo vững bền ở khía cạnh kinh tế và môi trường nhưng ko nói tới khía cạnh xã hội của PTBV. Theo OECD và WB tăng trưởng xanh ko thay thế PTBV, mà là một phần của PTBV. UNEP mang ý kiến khác về TTX là nói tới phúc lợi con người và công bằng xã hội. Mặc dù những tổ chức khái niệm TTX khác nhau, tuy nhiên những tổ chức đều xem TTX là một chiến lược quan yếu để đạt được PTBV.

Một số thuật ngữ liên quan

Mô phỏng kinh doanh xanh là mô phỏng kinh doanh khuyến khích sự phát triển của sản phẩm nhà sản xuất (những hệ thống) mang lại lợi ích về môi trường, giảm sử dụng nguồn lực và chất thải và khả thi về mặt kinh tế [42]. Mô phỏng kinh doanh xanh mang sự cải tiến đáng kể trong việc cải thiện môi trường liên quan tới toàn bộ hệ thống chuỗi trị giá so với mô phỏng kinh doanh truyền thống. Sự cải tiến này liên quan trực tiếp tới mô phỏng kinh doanh thông qua thiết kế và định hình lại những yếu tố của mô phỏng kinh doanh [38]. Điểm khác biệt của mô phỏng kinh doanh xanh so với mô phỏng kinh doanh truyền thống là việc tạo ra lợi ích về kinh tế và môi trường cho cả nhà phân phối và khách hàng và mô phỏng kinh doanh xanh mang tác động tới môi trường thấp hơn mô phỏng kinh doanh truyền thống. Những mô phỏng kinh doanh xanh mang thể chia làm hai loại chính [43]: mô phỏng nhà sản xuất là mô phỏng kinh doanh mà thu nhập của doanh nghiệp xuất phát từ việc thực hiện những nhà sản xuất về tiết kiệm. Mô phỏng vòng đời là mô phỏng kinh doanh mà thu nhập của doanh nghiệp nhận được thông qua việc quản lý tốt vòng đời của sản phẩm nhà sản xuất. Theo Jing H & Jiang B.S (2013) mô phỏng kinh doanh xanh gồm 4 khía cạnh: logic cốt lõi; 2 sự chuyển đổi; 3 trụ cột (kinh tế, môi trường và lợi ích xã hội); và 4 giao diện.

Kỹ thuật xanh là khoa học phát triển, vận dụng sản phẩm, trang bị và những hệ thống được tiêu dùng để bảo tồn môi trường và tài nguyên, tránh tác động tiêu cực từ hoạt động của con người.

Sản phẩm xanh là ko độc hại, sử dụng năng lượng và nước hiệu quả, và vô hại đối với môi trường.

Việc làm xanh là những công việc trong nông nghiệp, sản xuất, nghiên cứu và phát triển, hoạt động hành chính, và nhà sản xuất đóng góp đáng kể để bảo tồn, khôi phục lại chất lượng môi trường.

Sản xuất xanh được khái niệm bởi nhiều tác giả, những khái niệm tuy mang những điểm chung nhưng mang một số điểm khác nhau từ khái niệm này qua khái niệm khác. Một số khái niệm về sản xuất xanh được chỉ ra trong Bảng 1.2:Qua khái niệm trên mang thể thấy sản xuất xanh bao gồm việc sử dụng mang hiệu quả nguồn lực, bảo tồn năng lượng và tài nguyên, giảm nguồn chất thải (như tối thiểu hóa cũng như ngăn ngừa chất thải hoặc ô nhiễm), tái chế, an toàn và sức khỏe đối với người lao động và người tiêu tiêu dùng, và thiết kế sản phẩm xanh. Hiệu quả nguồn lực là việc sử dụng những nguồn lực đầu vào một cách tiết kiệm và năng suất. Giảm nguồn chất thải là bất kỳ hoạt động nào giảm chất thải tạo ra. Tái chế bao gồm sử dụng hoặc sử dụng lại những chất thải như là những thành phần trong một quá trình hoặc như một sự thay thế hiệu quả cho một sản phẩm thương nghiệp, hoặc thu hồi chất thải này tới quá trình ban sơ tạo ra nó như là sự thay thế cho nguyên vật liệu thô. An toàn và sức khỏe là việc sản xuất yêu cầu phải tránh gây chấn thương hoặc tổn hại sức khỏe, tính mệnh cho người lao động đồng thời đảm bảo an toàn cho người sử dụng sản phẩm. Thiết kế sản phẩm xanh liên quan tới việc tạo ra những sản phẩm được thiết kế, sử dụng tối thiểu hóa những tác động môi trường thông qua vòng đời của sản phẩm.

Rate this post

Bình luận