Khái niệm về phát triển thị trường tiền tệ

Trong lịch sử hình thành và phát triển thị trường tài chính, TTTT ra đời trước so với thị trường vốn bởi nền kinh tế lúc này còn kém phát triển và do vậy, nhu cầu về vốn cũng như tiết kiệm trong dân cư chưa cao và chủ yếu là nhu cầu vốn ngắn hạn. Dần dần, cùng với sự phát triển kinh tế, nhu cầu về những tài chính dài hạn cho đầu tư tăng lên mới kéo theo sự ra đời của thị trường vốn để tạo ra những nhu cầu này.
Theo triết học, phát triển là một quá trình vận động tiến lên từ thấp tới cao, từ thuần tuý tới phức tạp, từ kém hoàn thiện tới hoàn thiện hơn của một sự vật. Theo đó, sự phát triển là kết quả của quá trình thay đổi dần về lượng dẫn tới sự thay đổi về chất, quá trình diễn ra theo đường xoắn ốc và hết mỗi chu kỳ sự vật nhường như lặp lại sự vật ban sơ nhưng ở mức độ cao hơn.

Dựa trên nền tảng này, sự phát triển của TTTT được hiểu là kết quả của quá trình thay đổi, phát triển của thị trường từ mức độ thấp lên mức độ cao hơn, thể hiện trên nhiều nội dung như: quy mô của thị trường (số lượng thành viên, doanh số giao dịch); thị trường ngày càng khó khăn thể hiện thông qua mức độ cải thiện về chất lượng sản phẩm nhà cung cấp của thị trường (tính phổ biến, mức độ phát triển của những hàng hóa, phương tiện trên thị trường) và giá cả của thị trường (dần phản ánh xác thực cung cầu vốn của thị trường)…

Tương tự, TTTT của một quốc gia được thẩm định là phát triển lúc doanh số giao dịch của thị trường to, những phương tiện của thị trường tiền tệ được phát hành với khối lượng to và phổ biến, hoạt động kinh doanh chênh lệch giá trên thị trường phát triển sôi động và với sự liên kết giữa thị trường trong nước và thị trường tiền tệ quốc tế.
Về mặt lý thuyết, dưới tác động của phân công lao động xã hội và những hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất, nền kinh tế thị trường đã được hình thành và phát triển. Kinh tế thị trường phát triển cao thì TTTT cũng từ đó mà phát triển theo; những thị trường phòng ban của TTTT cũng dần được hình thành theo đúng quy luật; đồng thời sự phát triển của TTTT là nhân tố xúc tiến sự phát triển của sản xuất hàng hóa và lưu thông hàng hóa ko những trong phạm vi một quốc gia mà còn mở rộng ra quốc tế.

Rate this post

Originally posted 2020-01-08 01:40:33.

Bình luận