Mục tiêu quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

– Đảm bảo tính công bằng trong phân phối thu nhập: mọi quy định về quản lý thuế TNCN và những thứ tự, thủ tục thu nộp thuế TNCN phải công bố công khai và dễ tiếp cận cho NNT và tất cả những tổ chức, tư nhân với liên quan. Những quy định về quản lý thuế TNCN phải rõ ràng, đơn thuần, dễ hiểu và diễn đạt sao cho chỉ với thể hiểu theo một cách nhất quán, ko hiểu theo nhiều cách khác nhau. Ko quy định những ngoại lệ trong thực thi pháp luật thuế TNCN].
– Tăng tính tuân thủ về pháp luật thuế TNCN: trong điều kiện quản lý thuế hiện đại, sự tăng cường vai trò của nhà nước theo hướng tập trung vào rà soát, kiểm soát kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN thích hợp với quy định của pháp luật (rà soát sau), đồng thời tạo điều kiện cho NNT chủ động lựa chọn cách thức khai thuế và nộp thuế thích hợp với hoạt động kinh doanh của mình, tôn trọng tính tự giác của NNT. Để đảm bảo nguyên tắc này, cần phải hiểu rõ những yếu tố tác động tới những mức tuân thủ của NNT, cơ chế hoạt động của nó để với tác động xúc tiến thích hợp. Những yếu tố tác động tới mức tuân thủ của NNT được những nước phát triển và đang phát triển quan tâm nghiên cứu, trong điều kiện của Việt Nam cũng cần với những nghiên cứu lặp và điều chỉnh cho thích hợp với điều kiện ở Việt Nam, sẽ giúp tăng cường vai trò quản lý thuế TNCN.
– Đảm bảo nguồn thu được tập trung nhanh chóng, kịp thời, ổn định, tối thiểu hóa giá thành (người nộp và người thu): Những phương pháp quản lý được lựa chọn phải đảm bảo số thu vào NSNN là đúng theo quy định của luật thuế TNCN, ko cần phải là to nhất mà phải đúng để đảm bảo nguyên tắc tuân thủ pháp luật thuế TNCN. Đồng thời, giá thành quản lý thuế phải thấp nhất.
– Tăng hiệu lực quản lý: Nguyên tắc này chi phối hoạt động của những quan hệ bên trong quản lý thuế TNCN bao gồm cả cơ quan nhà nước và NNT. Nội dung của nguyên tắc này là quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý; quyền và nghĩa vụ của NNT đều do pháp luật thuế TNCN quy định. Trong quan hệ quản lý, các đối tác liên quan với thể được lựa chọn những hoạt động nhất định nhưng phải trong phạm vi quy định của pháp luật về quản lý thuế TNCN.

Rate this post

Bình luận