Tài khoản 335 – Chi phí phải trả

Tài khoản này sử dụng để phản ánh những khoản được ghi nhận vào giá thành sản xuất, kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế chưa phát sinh trong kỳ này. Tài khoản này sử dụng để hạch toán những giá thành thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào giá thành sản xuất, kinh doanh kỳ này cho những đối tượng chịu giá thành để đảm bảo lúc những khoản chi trả phát sinh thực tế ko gây đột biến cho giá thành sản xuất, kinh doanh. Việc hạch toán khoản giá thành này vào giá thành sản xuất, kinh doanh trong kỳ thực hiện theo nguyên tắc thích hợp giữa doanh thu và giá thành phát sinh trong kỳ.

THUỘC LOẠI CHI PHÍ PHẢI TRẢ BAO GỒM CÁC KHOẢN SAU

1. Trích trước giá thành tiền lương phải trả cho người lao động sản xuất trong thời kì nghỉ phép.

2. Giá thành sửa chữa to của những TSCĐ đặc thù do việc sửa chữa to với tính chu kỳ, doanh nghiệp được phép trích trước giá thành sửa chữa cho năm kế hoạch hoặc một số năm tiếp theo.

3. Giá thành trong thời kì doanh nghiệp ngừng sản xuất theo mùa, vụ với thể xây dựng được kế hoạch ngừng sản xuất. Kế toán tiến hành tính trước và hạch toán vào giá thành sản xuất, kinh doanh trong kỳ những giá thành sẽ phải chi trong thời kì ngừng sản xuất, kinh doanh.

4. Giá thành lãi tiền vay phải trả trong trường hợp vay trả lãi sau, lãi trái phiếu trả sau (Lúc trái phiếu đáo hạn).

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUI ĐỊNH SAU

1. Chỉ hạch toán vào tài khoản này những nội dung giá thành phải trả theo qui định trên. Ngoài những nội dung qui định này, nếu phát sinh những khoản giá thành khác phải tính trước và hạch toán vào giá thành sản xuất, kinh doanh trong kỳ, doanh nghiệp phải với giải trình về những khoản giá thành phải trả đó.

2. Việc trích trước và hạch toán những giá thành chưa phát sinh vào giá thành sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải được tính toán một cách chặt chẽ (lập dự toán giá thành và dự toán trích trước) và phải với chứng cứ hợp lý, tin cậy về những khoản giá thành phải trích trước trong kỳ để đảm bảo số giá thành phải trả hạch toán vào tài khoản này thích hợp với giá thành thực tế phát sinh. Nghiêm cấm việc trích trước vào giá thành những nội dung ko được tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh.

3. Về nguyên tắc, cuối kỳ kế toán năm, những khoản giá thành phải trả được quyết toán với số giá thành thực tế phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và giá thành thực tế phải xử lý theo chính sách tài chính hiện hành.

4. Những khoản giá thành trích trước chưa sử dụng cuối năm phải giải trình trong bản thuyết minh BCTC.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 335- CHI PHÍ PHẢI TRẢ

Bên Nợ:

– Những khoản chi trả thực tế phát sinh được tính vào giá thành phải trả;
– Số chênh lệch về giá thành phải trả to hơn số giá thành thực tế được ghi giảm chi phí.

Bên Mang:

Giá thành phải trả dự trù trước và ghi nhận vào giá thành sản xuất, kinh doanh.

Số dư bên Mang:

Giá thành phải trả đã tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh nhưng thực tế chưa phát sinh.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Trích trước vào giá thành về tiền lương nghỉ phép của người lao động sản xuất, ghi:

Nợ TK 621 – Giá thành Nhân lực trực tiếp
Mang TK 335 – Giá thành phải trả.

2. Lúc tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả ch người lao động sản xuất, ghi:

Nợ TK 621 – Giá thành Nhân lực trực tiếp (Nếu số phải trả to hơn số trích trước).
Nợ TK 335 – Giá thành phải trả (Số đã trích trước)
Mang TK 334 – Phải trả người lao động (Tổng tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả)
Mang TK 621 – Giá thành Nhân lực trực tiếp (Nếu số phải trả nhỏ hơn số trích trước)

3. Trích trước vào giá thành sản xuất, kinh doanh số chi sửa chữa to TSCĐ dự trù sẽ phản ánh, ghi:

Nợ TK 623 – Giá thành sử dụng máy thi công
Nợ TK 627 – Giá thành sản xuất chung
Nợ TK 641 – Giá thành bán hàng
Nợ TK 642 – Giá thành quản lý kinh doanh
Mang TK 335 – Giá thành phải trả .

4. Lúc công việc sửa chữa to hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, kế toán kết chuyển giá thành thực tế phát sinh thuộc khối lượng công việc sửa chữa to TSCĐ đã được trích trước vào giá thành, ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642 (Nếu số đã chi to hơn số trích trước)
Nợ TK 335 – Giá thành phải trả (Số đã trích trước)
Mang TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (2413) (Tổng giá thành thực tế phát sinh)
Mang những TK 623, 627, 641, 642 (Nếu số đã chi nhỏ hơn số trích trước).

5. Trích trước vào giá thành sản xuất, kinh doanh những giá thành dự trù phải chi trong thời kì ngừng việc theo thời vụ, hoặc ngừng sản xuất theo kế hoạch, ghi:

Nợ TK 623 – Giá thành sử dụng máy thi công
Nợ TK 627 – Giá thành sản xuất chung
Mang TK 335 – Giá thành phải trả.

6. Lúc phát sinh giá thành thực tế trong thời kì ngừng sản xuất theo thời vụ, ghi:

Nợ những TK 623, 627 (Nếu số đã chi to hơn số trích trước)
Nợ TK 335 – Giá thành phải trả (Số đã trích trước)
Mang những TK 111, 112, 152, 153, 331, 334
Mang những TK 623, 627 (Nếu số đã chi nhỏ hơn số trích trước).

7. Trường hợp vay trả lãi sau, cuối kỳ tính lãi tiền vay phải trả, ghi:

Nợ TK 635 – Giá thành tài chính (Lãi tiền vay tính vào giá thành tài chính)
Nợ TK 627- Giá thành sản xuất chung (Lãi tiền vay tính vào trị giá tài sản sản xuất dở dang)
Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (Lãi tiền vay tính vào giá thành xây dựng cơ bản dở dang)
Mang TK 335 – Giá thành phải trả.

8. Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo mệnh giá, nếu trả lãi sau (lúc trái phiêu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp phải tính giá thành lãi vay phải trả vào chi phí tài chính hoặc vốn hoá, ghi:

Nợ TK 635 – Giá thành tài chính (Lãi tính vào giá thành tài chính trong kỳ)
Nợ TK 627 – Giá thành sản xuất chung (Lãi tính vào trị giá tài sản sản xuất dở dang)
Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (Lãi tính vào giá thành xây dựng cơ bản dở dang)
Mang TK 335 – Giá thành phải trả (Lãi trái phiếu phải trả trong kỳ).

– Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp trả tiền gốc và lãi trái phiếu cho người sắm trái phiếu, ghi:

Nợ TK 335 – Giá thành phải trả (Tổng số tiền lãi trái phiếu)
Nợ TK 3431 – Mệnh giá trái phiếu
Mang những TK 111, 112,…

9. Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu với chiết khấu, nếu trả lãi sau (lúc trái phiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp phải tính giá thành lãi vay phải trả vào giá thành tài chính hoặc vốn hoá, ghi:

Nợ TK 635 – Giá thành tài chính (Nếu tính giá thành đi vay vào giá thành tài chính trong kỳ)
Nợ TK 627 – Giá thành sản xuất chung (Nếu tính giá thành đi vay vào trị giá tài sản sản xuất dở dang)
Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (Nếu tính giá thành đi vay vào giá thành xây dựng cơ bản dở dang)
Mang TK 335 – Giá thành phải trả (Lãi trái phiếu phải trả trong kỳ)
Mang TK 3432 – Chiết khấu trái phiếu (Số phân bổ chiết khấu trái phiếu trong kỳ).

– Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp trả tiền gốc và lãi trái phiếu cho người sắm trái phiếu, ghi:

Nợ TK 335 – Giá thành phải trả (Tổng số tiền lãi trái phiếu)
Nợ TK 3431 – Mệnh giá trái phiếu
Mang những TK 111, 112,…

10. Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu với phụ trội, nếu trả lãi sau (lúc trái phiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp phải tính giá thành lãi vay phải trả vào giá thành tài chính hoặc vốn hoá, ghi:

Nợ TK 635 – Giá thành tài chính (Nếu tính lãi vay vào giá thành tài chính trong kỳ)
Nợ TK 627 – Giá thành sản xuất chung (Nếu tính giá thành đi vay vào trị giá tài sản sản xuất dở dang)
Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (Nếu tính lãi vay vào giá thành xây dựng cơ bản dở dang)
Mang TK 335 – Giá thành phải trả (Lãi trái phiếu phải trả trong kỳ).

– Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp trả tiền gốc và lãi trái phiếu cho người sắm trái phiếu, ghi:

Nợ TK 335 – Giá thành phải trả (Tổng số tiền lãi trái phiếu)
Nợ TK 3431 – Mệnh giá trái phiếu
Mang những TK 111, 112,…

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 10:49:05.

Bình luận