Hoàn thiện chính sách đối với công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm

Chính phủ cần tăng cường công việc rà soát, giám sát trong tất cả những hoạt động của thị trường chứng khoán gồm mang giám sát tuân thủ, giám sát giao dịch và giám sát rủi ro. Cụ thể:

–  Tiếp tục ban hành những văn bản pháp luật để điều chỉnh, bổ sung giám sát những hoạt động ngày càng phức tạp của thị trường chứng khoán, với những hàng hóa chứng khoán mới.

– Xây dựng cơ chế phối hợp và san sẻ thông tin giữa Ủy ban chứng khoán nhà nước với những bộ, ngành liên quan, với những sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, những doanh nghiệp chứng khoán, nhà đầu tư, những nhà băng giám sát trong triển khai công việc giám sát giao dịch.

– Công việc rà soát, giám sát phải thực hiện thường xuyên liên tục và mang hệ thống trong đó gồm mang rà soát định kỳ, rà soát đột xuất.

– Hiện đại hóa, điện tử hóa hạ tầng kỹ thuật kết nối dữ liệu với những sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán để tăng cường quản lý tổ chức kinh doanh chứng khoán, tổ chức phát hành để phục vụ dữ liệu cho công việc giám sát.

– Tăng năng lực trình độ chuyên môn của những cán bộ chuyên trách thanh tra rà soát, giám sát hoạt động kinh doanh chứng khoán; Sở hữu chính sách khuyến khích hoặc xử lý nghiêm đối với cán bộ lúc thực hiện tốt hoặc vi phạm trong công việc thanh tra rà soát giám sát;

– Bổ sung quy định để đảm bảo Sở giao dịch chứng khoán mang nghĩa vụ là 1 cấp giám sát trong hệ thống giám sát 3 cấp như thông lệ quốc tế.

Rate this post

Bình luận